Ministerieel Besluit van 17 februari 2014
gepubliceerd op 25 februari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 februari 2010 tot vaststelling van de praktische organisatie van de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014022069
pub.
25/02/2014
prom.
17/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 FEBRUARI 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 februari 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/02/2010 pub. 19/02/2010 numac 2010022126 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de praktische organisatie van de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 ju sluiten tot vaststelling van de praktische organisatie van de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


De Minister van Sociale zaken, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 211, § 1, zoals vervangen bij de wet van 29 april 1996 en gewijzigd bij de wet van 22 februari 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 februari 2010 tot vaststelling van de regels voor de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, de artikelen 1, § 6, 2 § 4 en 3, § 4;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 februari 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/02/2010 pub. 19/02/2010 numac 2010022126 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de praktische organisatie van de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 ju sluiten tot vaststelling van de praktische organisatie van de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

Gelet op de adviezen van het Comité van de Verzekering voor Geneeskundige Verzorging, gegeven op 2 december 2013 en 16 december 2013;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 21 januari 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 29 januari 2014;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat rekening houdende met de timing die in acht moet worden genomen voor het houden van verkiezingen en waarin is bepaald dat de verkiezingen voor de geneesheren in de loop van 2014 moeten worden georganiseerd; dat een regelmatig en optimaal verloop van die verkiezingen immers alleen kan worden bereikt indien wordt toegestaan dat de begindatum van de kiesprocedure, dit is de datum waarop de kieslijsten worden opgesteld, kan worden vastgesteld op een ogenblik in de timing waarop kan worden gegarandeerd dat de periodes tijdens welke het noodzakelijke democratische debat tussen de representatieve organisaties die zich kandidaat stellen voor de verkiezingen en de oproeping om te gaan stemmen, op optimale wijze zijn vastgesteld;

Overwegende enerzijds dat artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, bepaalt dat het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering om de vier jaar medische verkiezingen organiseert, dat de vorige medische verkiezingen werden georganiseerd in de periode van 22 februari 2010 tot en met 29 juni 2010, zodat met het oog op een correcte toepassing van voornoemd artikel 211, § 1, zo vlug mogelijk moet worden begonnen met de organisatie van nieuwe medische verkiezingen opdat de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen reeds in haar vernieuwde samenstelling zou kunnen onderhandelen over een nieuw akkoord dat in werking moet treden op 1 januari 2015, en anderzijds dat de kiesverrichtingen in verband met deze verkiezingen vlot moeten kunnen verlopen met respect voor de rechten van alle belanghebbende geneesheren, zodat het einde ervan zich voor de zomervakantie van 2014 moet situeren en de aanvang ervan derhalve zo vlug mogelijk moet beginnen, zodat dit besluit, dat de datum van het begin van de procedure bepaalt, zo vlug mogelijk moet genomen en bekend gemaakt worden;

Gelet op advies 55.318/2 van de Raad van State, gegeven op 12 februari 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Overwegende het advies van de Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen, gegeven op 28 oktober 2013, Besluit :

Artikel 1.In het ministerieel besluit van 11 februari 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/02/2010 pub. 19/02/2010 numac 2010022126 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de praktische organisatie van de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 ju sluiten tot vaststelling van de praktische organisatie van de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wordt de titel van HOOFDSTUK II in de Franse versie als volgt vervangen : « Reconnaissance des organisations professionnelles représentatives des médecins. ».

Art. 2.In artikel 3 van hetzelfde besluit wordt paragraaf 2 als volgt vervangen: « § 2. De leidend ambtenaar onderzoekt voor elke erkenningsaanvraag de gegevens, bedoeld in artikel 2, § 1, 1°, 2° en 3° en in artikel 2, § 2, 1°, 2°, 3°, a) en b).

De leidend ambtenaar bezorgt de gegevens, bedoeld in artikel 2, § 1, 4° en in artikel 2, § 2, 3°, c), aan de twee attachés-sociaal inspecteurs van verschillende taalrol aangewezen door de leidend ambtenaar van de Dienst voor Administratieve Controle. Een gerechtsdeurwaarder aangewezen door de leidend ambtenaar en de twee attachés-sociaal inspecteurs controleren op de administratieve zetel de verklaringen, bedoeld in artikel 2, § 1, 4°, eventueel in het bijzin van een gerechtsdeurwaarder aangewezen door de beroepsorganisatie, en de verklaringen, bedoeld in artikel 2, § 2, 3°, c); eventueel in het bijzijn van gerechtsdeurwaarders aangewezen door de beroepsorganisaties die de groepering vormen.

De gegevens met betrekking tot de geneesheren die aangesloten zijn bij de organisaties en de groeperingen, en die nodig zijn voor die controle, worden verstrekt via de lijst of de lijsten, vastgesteld in artikel 1, § 4, van het koninklijk besluit.

Het proces-verbaal van elke controle wordt in het Frans en in het Nederlands opgesteld door de twee attachés-sociaal inspecteurs en wordt medeondertekend door de gerechtsdeurwaarder aangewezen door de leidend ambtenaar en door de eventuele aanwezig gerechtsdeurwaarders aangewezen door de beroepsorganisatie of door de beroepsorganisaties die de groepering vormen die daarin hun eventuele opmerkingen kunnen vermelden Tegelijkertijd met de controle, bedoeld in het vorige lid, doen de gerechtsdeurwaarder aangewezen door de leidend ambtenaar en de attachés-sociaal inspecteurs de nodige vaststellingen in verband met de toepassing van artikel 1, § 3, van het koninklijk besluit. Daartoe kijken ze de lijst of lijsten na die hun door de beroepsorganisaties en de groeperingen zijn bezorgd. Deze ljist of lijsten vermelden de naam, de voornaam en het identificatienummer van de aangesloten geneesheer; zij stippen daarop de namen aan van de geneesheren die meer dan één keer op deze lijsten staan. In het proces-verbaal van die controle vermelden ze het aantal geneesheren die niet in aanmerking worden genomen voor de toepassing van artikel 1, § 1, A, 5° en van artikel 1, § 2, B, van het koninklijk besluit.

De processen-verbaal van alle controles worden uiterlijk twintig dagen na het einde van de termijn, bedoeld in artikel 2, § 1, aan de leidend ambtenaar bezorgd die ze samenvoegt met de gegevens, bedoeld in het eerste lid, en die op basis van de totaliteit van de gegevens zijn beslissing treft over elke aanvraag tot erkenning van de representativiteit. ».

Art. 3.Artikel 7 van hetzelfde besluit, waarvan de bestaande tekst paragraaf 2 zal vormen, wordt een paragraaf 1 ingevoegd, luidende : « § 1. Overeenkomstig artikel 2, § 2, eerste lid, van het koninklijk besluit, wordt de kiezerslijst opgesteld door het Rijksinstituut voor ziekte-en invaliditeitsverzekering op de door de Koning vastgestelde datum. ».

Art. 4.In artikel 8, § 1, van hetzelfde worden de woorden « Ten laatste de zevende dag na de in artikel bedoelde datum » vervangen door de woorden « Ten laatste de zevende dag na de in artikel 7, § 1, bedoelde datum ».

Art. 5.In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) a a) in paragraaf 2 wordt 4° als volgt vervangen : « 4° een gesloten omslag om het stembiljet met een aangetekende zending terug te sturen naar het RIZIV.». b) in paragraaf 3 wordt 1° als volgt vervangen : « 1° ofwel per aangetekende zending de gesloten omslag, bedoeld in § 2, 4° naar het RIZIV terug te sturen;»; c) paragraaf 4 wordt als volgt vervangen : « § 4.De omslagen, bedoeld in § 2, 4°, die niet werden teruggestuurd, overeenkomstig de voorschriften van paragraaf 3, 1°, binnen de termijnen die in diezelfde paragraaf zijn vastgesteld, en de elektronische stemmen die niet binnen diezelfde termijnen zijn uitgebracht, worden niet in aanmerking genomen bij de telverrichtingen, bedoeld in Hoofdstuk VII. ».

Art. 6.In hetzelfde besluit, wordt het opschrift van HOOFDSTUK VII als volgt vervangen : « Verwerking- en telverrichtingen ».

Art. 7.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Brussel, 17 februari 2014.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^