Ministerieel Besluit van 17 februari 2015
gepubliceerd op 03 maart 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de verordening van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering tot wijziging van de verordening van 22 mei 2006 tot uitvoering v

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2015022054
pub.
03/03/2015
prom.
17/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 FEBRUARI 2015. - Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de verordening van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering tot wijziging van de verordening van 22 mei 2006 tot uitvoering van artikel 22, § 2, a), van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "Handvest" van de sociaal verzekerde


De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Gelet op de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "Handvest" van de sociaal verzekerde, artikel 22, § 2, a);

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 22, 11° ;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 januari 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/01/2010 pub. 25/01/2010 numac 2010022073 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de verordening van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering tot wijziging van de verordening van 22 mei 2006 tot uitvoering v sluiten houdende goedkeuring van de verordening van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering tot uitvoering van artikel 22, § 2, a) van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "Handvest" van de sociaal verzekerde;

Gelet op de verordening van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering tot wijziging van de verordening van 22 mei 2006 tot uitvoering van artikel 22, § 2, a) van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "Handvest" van de sociaal verzekerde, aangenomen tijdens zijn vergadering van 16 juni 2014, Besluit : Enig artikel. De als bijlage bij dit besluit gevoegde verordening van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering tot wijziging van de verordening van 22 mei 2006 tot uitvoering van artikel 22, § 2, a) van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "Handvest" van de sociaal verzekerde, wordt goedgekeurd. Brussel, 17 februari 2015.

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. M. DE BLOCK

Verordening tot wijziging van de verordening van 22 mei 2006 tot uitvoering van artikel 22, § 2, a) van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "Handvest" van de sociaal verzekerde Het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, Gelet op de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "Handvest" van de sociaal verzekerde, artikel 22, § 2, a);

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 22, 11° ;

Gelet op de verordening van 22 mei 2006 tot uitvoering van artikel 22, § 2, a), van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "Handvest" van de sociaal verzekerde;

Na erover te hebben beraadslaagd in zijn vergadering van 16 juni 2014, Besluit :

Artikel 1.In artikel 4 van de verordening van 22 mei 2006 tot uitvoering van artikel 22, § 2, a) van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "Handvest" van de sociaal verzekerde, gewijzigd bij verordening van 14 december 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, worden de woorden "overeenkomstig de artikelen 20 tot 24 van het koninklijk besluit van 1 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, §§ 1 en 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en tot invoering van het Omnio-statuut" vervangen door de woorden "overeenkomstig de artikelen 25 tot 27 van het koninklijk besluit van 15 januari 2014 betreffende de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994"; 2° in het tweede lid worden de woorden "in artikel 17 van hogergenoemd koninklijk besluit van 1 april 2007" vervangen door de woorden "in artikel 21 van hogergenoemd koninklijk besluit."

Art. 2.In artikel 6 van dezelfde verordening, gewijzigd bij verordening van 14 december 2009, worden de woorden " § 1, tweede en derde lid en" geschrapt.

Brussel, 16 juni 2014.

De Leidend Ambtenaar, H. De Ridder.

De Voorzitter, G. Perl.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^