Ministerieel Besluit van 17 januari 2003
gepubliceerd op 28 februari 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit waarbij de in-, uit- en doorvoer van goederen van oorsprong of van herkomst uit of met bestemming Irak, aan een voorafgaande machtiging onderworpen wordt

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2003011017
pub.
28/02/2003
prom.
17/01/2003
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

17 JANUARI 2003. - Ministerieel besluit waarbij de in-, uit- en doorvoer van goederen van oorsprong of van herkomst uit of met bestemming Irak, aan een voorafgaande machtiging onderworpen wordt


De Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking, De Minister van Economie, De Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, Gelet op het Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, goedgekeurd bij de wet van 2 december 1957, gewijzigd door het Verdrag van Maastricht van 7 februari 1992 en het Besluit van de Raad van 1 januari 1995;

Gelet op de wet van 11 september 1962 betreffende de in-, uit- en doorvoer van goederen en de daaraan verbonden technologie, gewijzigd bij de wetten van 19 juli 1968, 6 juli 1978, 2 januari 1991 en 3 augustus 1992;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 december 1993 tot regeling van de in-, uit- en doorvoer van goederen en de daaraan verbonden technologie;

Overwegende de Verordening (EG) nr. 2465/96 van de Raad van 17 december 1996 betreffende de onderbreking van de economische en financiële betrekkingen tussen de Europese Gemeenschap en Irak, gewijzigd door de Verordening (EG) nr. 1346/2002 van de Raad van 25 juli 2002;

Gelet op het advies van de Interministeriële Economische Commissie, gegeven op 24 september 2002;

Gelet op het advies van de Belgisch-Luxemburgse Administratieve Commissie, gegeven op 28 oktober 2002;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door de verplichting zich vanaf 26 juli 2002 naar de Verordeningen van de Raad te schikken, Besluiten :

Artikel 1.De invoer en doorvoer van alle producten van oorsprong of van herkomst uit Irak die zich niet in het vrije verkeer bevinden in de Europese Gemeenschap, is aan de overlegging van een vergunning onderworpen.

Art. 2.De uitvoer uit en/of doorvoer via de Gemeenschap naar Irak van producten die strikt bedoeld zijn voor medisch gebruik wordt onderworpen aan de afgifte van een voorafgaande vergunning "Uitvoer van geneesmiddelen naar Irak", waarvan het formulier als bijlage I bijgevoegd is.

Art. 3.De uitvoer uit en/of doorvoer via de Gemeenschap naar Irak van levensmiddelen wordt onderworpen aan de afgifte van een schriftelijke bevestiging waaruit blijkt dat van de uitvoer en/of doorvoer kennis is gegeven aan de bij Resolutie 661 (1990) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties opgerichte commissie.

De uitvoer uit en/of doorvoer via de Gemeenschap naar Irak van materialen en artikelen waarmee wordt voorzien in essentiële behoeften van de burgerbevolking wordt onderworpen aan de afgifte van een schriftelijke bevestiging waaruit blijkt dat de uitvoer en/of doorvoer is goedgekeurd door de bij Resolutie 661 (1990) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties opgerichte commissie.

De uitvoer uit en/of doorvoer via de Gemeenschap naar Irak van onderdelen en apparatuur die van essentieel belang zijn voor de goede werking van het pijpleidingenstelsel Kirkuk-Yumurtalik in Irak wordt onderworpen aan de afgifte van een schriftelijke bevestiging waaruit blijkt dat de uitvoer en/of doorvoer is goedgekeurd door de bij Resolutie 661 (1990) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties opgerichte commissie en mits is voldaan aan de betalingsvoorwaarden die zijn vastgesteld door deze commissie.

De uitvoer uit en/of doorvoer via de Gemeenschap naar Irak van andere goederen of producten wordt onderworpen aan de afgifte van een schriftelijke bevestiging waaruit blijkt dat het Bureau voor het Irak-Programma van het secretariaat-generaal van de Verenigde Naties schriftelijk heeft bevestigd dat de uitvoer van dat goed of dat product mag plaatsvinden zonder voorafgaande goedkeuring van de bij Resolutie 661 (1990) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties opgerichte commissie en in aanmerking komt voor betaling uit de geblokkeerde rekening nadat door VN-functionarissen is vastgesteld dat de producten aan Irak zijn geleverd.

De uitvoer uit en/of doorvoer via de Gemeenschap naar Irak van andere goederen of producten wordt onderworpen aan de afgifte van een schriftelijke bevestiging waaruit blijkt dat de uitvoer door de bij Resolutie 661 (1990) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties opgerichte commissie is goedgekeurd.

De schriftelijke bevestiging wordt opgesteld op een formulier waarvan het model in bijlage II bijgevoegd is.

Deze schriftelijke bevestiging vormt echter geen uitvoervergunning zoals vereist door de geldende Gemeenschapswetgeving en met name Verordening (EG) nr. 1334/2000 van de Raad van 22 juni 2000 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer van producten en technologie voor tweeërlei gebruik.

Art. 4.Het ministerieel besluit van 8 augustus 1990 waarbij de in-, uit- en doorvoer van goederen aan vergunning onderworpen wordt, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 19 maart 1991, wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 26 juli 2002.

Brussel, 17 januari 2003.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking, L. MICHEL De Minister van Economie, Ch. PICQUE De Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 17 januari 2003, waarbij de in-, uit- en doorvoer van goederen van oorsprong of van herkomst uit of met bestemming Irak, aan een voorafgaande machtiging onderworpen wordt.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking, L. MICHEL De Minister van Economie, Ch. PICQUE De Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, Mevr. A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^