Ministerieel Besluit van 17 januari 2013
gepubliceerd op 22 februari 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 oktober 2009 houdende aanstelling van de leden en de secretarissen van de Adviescommissies voor het gespecialiseerd onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2013029136
pub.
22/02/2013
prom.
17/01/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 JANUARI 2013. - Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 oktober 2009 houdende aanstelling van de leden en de secretarissen van de Adviescommissies voor het gespecialiseerd onderwijs


De Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie, Gelet op het decreet van 3 maart 2004 houdende organisatie van het gespecialiseerd onderwijs, zoals gewijzigd bij het decreet van 5 februari 2009;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 oktober 2009 houdende aanstelling van de leden en de secretarissen van de Adviescommissies voor het gespecialiseerd onderwijs;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2009 houdende regeling van haar werking, inzonderheid op artikel 13;

Overwegende dat de aangestelde leden aan de voorwaarden bedoeld in artikel 124 van het bovenvermelde decreet beantwoorden, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 oktober 2009 houdende aanstelling van de leden en de secretarissen van de Adviescommissies voor het gespecialiseerd onderwijs, worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) In 4° worden de woorden « de heer Hariga, directeur van een opvangtehuis » vervangen door de woorden « Mevr.Demeure, directeur van een school voor gespecialiseerd onderwijs »; b) In 4° worden de woorden « de heer Beyaert, directeur » vervangen door de woorden « Mevr.Wauthier, directeur ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 17 januari 2013.

Mevr. M.-D. SIMONET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^