Ministerieel Besluit van 17 juli 1998
gepubliceerd op 04 december 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit ter erkenning van een interprofessioneel organisme in het kader van de productie van zaaizaden en ter goedkeuring van interprofessionele akkoorden

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
1998016185
pub.
04/12/1998
prom.
17/07/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 JULI 1998. - Ministerieel besluit ter erkenning van een interprofessioneel organisme in het kader van de productie van zaaizaden en ter goedkeuring van interprofessionele akkoorden


De Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in land-, tuinbouw- en zeevisserijprodukten, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 januari 1998 betreffende de erkenning van de interprofessionele organismen in het kader van de produktie van zaaizaden, inzonderheid de artikelen 2 en 3, Besluit :

Artikel 1.Wordt erkend als interprofessioneel organisme in het kader van de productie van zaaizaden, de Vereniging zonder winstgevend doel "Belgische interprofessionele vakgroep voor zaaizaden", afgekort Intersemza, waarin verenigingen van landbouwers-vermeerderaars, kwekers en handelaars-bereiders bijéén gebracht zijn.

Art. 2.Wordt goedgekeurd het arbitrage-reglement van de sectie "Scheidsrechterlijke Kamer voor Zaaizaden" van de V.Z.W. Intersemza vervolledigd met het reglement van inwendige orde zoals overgenomen in bijlage 1 bij dit besluit. Dit reglement, vastgesteld door de vertegenwoordigers van de kwekers, de handelaars-bereiders en de landbouwers-vermeerderaars, betreft alle zaaizaden van graangewassen, groenvoedergewassen, tuinbouwgewassen, peulvruchten, oliehoudende planten, industriële gewassen, bosplanten en geneeskrachtige kruiden.

Art. 3.Wordt goedgekeurd de Nationale Overeenkomst inzake het Vermeerderen van zaaizaad van granen. Deze overeenkomst regelt de contractuele betrekkingen tussen enerzijds de handelaars-bereiders en anderzijds de landbouwers-vermeerderaars. De bijlage betreffende de premies en normen inzake soortzuiverheid geldig voor de oogst 1999 wordt eveneens goedgekeurd. Deze overeenkomst, aangenomen door de vertegenwoordigers van de kwekers is overgenomen in bijlage 2 bij dit besluit.

Brussel, 17 juli 1998.

K. PINXTEN

Bijlage 1 Belgische Scheidsrechterlijke Kamer voor Zaaizaden 1e deel : Statuten van de Belgische scheidsrechterlijke kamer Er bestaat binnen de vzw "Belgische interprofessionele vakgroep voor zaaizaden" een sectie "Belgische scheidsrechterlijke kamer voor zaaizaden". De statuten met betrekking tot de samenstelling en de werking van de Scheidsrechterlijke kamer zijn oorspronkelijk verschenen onder de hoofdstukken V tot XII van de statuten van de vzw INTERSEMZA in de bijlage van het Belgisch staatsblad van 19 mei 1994. HOOFDSTUK I.- Samenstelling van het scheidsrechterskorps 1. De Raad van bestuur van de vzw "Belgische interprofessionele vakgroep voor zaaizaden", hierna de vereniging genoemd, stelt jaarlijks in de maand december het scheidsrechterskorps samen bestaande uit minstens tien verkozen scheidsrechters, paritair verdeeld.2. De duur van het scheidsrechtersmandaat bedraagt één jaar en begint op 1 januari.De raad van bestuur kan beslissen de mandaten te verlengen. 3. Indien nodig en met het doel de arbitrageprocedure te verzekeren, kunnen de voorzitter en de ondervoorzitter een bijkomend aantal scheidsrechters aanstellen, waarvoor de duur van het mandaat wordt vastgelegd.4. Na aanduiding van de scheidsrechters stelt de raad van bestuur een lijst op;deze kan door iedereen die wenst gebruik te maken van de diensten van de vereniging op eenvoudige aanvraag bekomen worden op het secretariaat van de scheidsrechterlijke kamer. HOOFDSTUK II. - Arbitrage in eerste aanleg 5. Iedere partij die gebruik wil maken van de scheidsrechterlijke procedure dient een aanvraag met volgende gegevens naar het secretariaat van de vereniging te zenden : naam, voornaam, hoedanigheid en adres van de betwistende partijen; naam, voornaam, adres van zijn eventuele advocaat en eventueel van deze van de tegenpartij; uiteenzetting van het standpunt van de eiser met motivatie en eventuele evaluatie van de verschillende fundamentele punten.

Bij de aanvraag tot scheidsrechterlijke procedure moet een bewijs van kennisgeving van de scheidsrechterlijke procedure aan de tegenpartij gevoegd worden. 6.De vereniging verzoekt de verweerder binnen de maand een verslag van antwoord toe te zenden met eventuele opmerkingen betreffende de bevoegdheid of betreffende de kern van de betwisting.

Dit verslag van antwoord kan eventueel een tegeneis bevatten. 7.De vereniging stuurt de eiser een kopie van het verslag van antwoord en nodigt hem uit een verslag van repliek toe te zenden binnen de termijn van één maand. De vereniging zal dit weerwoord aan de verweerder meedelen. 8. Indien het verslag van antwoord een tegeneis bevat zal de eiser een verslag van antwoord op de repliek kunnen indienen binnen de maand na ontvangst van het verslag van de repliek.9. Indien er meerdere verweerders zijn, zal de vraag voor scheidsrechterlijke tussenkomst aan ieder van hen toegezonden worden; deze beschikken dan ieder over de termijn van dertig dagen om hun verslagen van antwoord te sturen.

De voorzitter van de vereniging of zijn afgevaardigde stelt de orde vast in dewelke de verschillende verweerders hun verslagen zullen moeten neerleggen. 10. De voorzitter van de vereniging of zijn afgevaardigde mag na gerechtvaardigd verzoek van één der partijen de in dit hoofdstuk voorziene termijnen verlengen, onverminderd het recht van de partijen zelf om onderling een verlenging van deze termijnen overeen te komen.11. De aanvragen voor scheidsrechterlijke procedures en de verslagen van antwoord, van repliek en van antwoord op de repliek dienen verzonden te worden aan de vereniging en medegedeeld aan de scheidsrechters in een origineel en zoveel exemplaren als er partijen zijn in de scheidsrechterlijke procedure. HOOFDSTUK III. - Aanduiding van de scheidsrechters 1 2. Zodra de formaliteiten voorzien in hoofdstuk II afgewerkt zijn, benoemen of aanvaarden de voorzitter en de ondervoorzitter van de vereniging of hun afgevaardigden de scheidsrechters voorgedragen door de partijen uit de leden van het scheidsrechterlijk korps uit hoofdstuk I overeenkomstig de hierna volgende voorwaarden.13. De partijen kunnen onderling akkoord gaan hun geschil voor te leggen aan één enkele scheidsrechter die, behalve bij akkoord tussen de partijen, wordt aangeduid of uitgeloot door de voorzitter en de ondervoorzitter van de vereniging of hun afgevaardigden. In elk ander geval zal ieder geschil beslecht worden door drie scheidsrechters die het scheidsgerecht uitmaken en die als volgt worden aangeduid.

Iedere partij dient een scheidsrechter voor te dragen gekozen uit het scheidsrechterskorps. Deze twee scheidsrechters kiezen een derde scheidsrechter; indien er binnen de vijftien dagen na hun benoeming geen akkoord ontstaat tussen de twee scheidsrechters betreffende de aanduiding van een derde, zullen de voorzit ter en de ondervoorzitter of hun afgevaardigden deze aanstellen of aanduiden door loting. De derde scheidsrechter spreekt van rechtswege het vonnis uit, dat geveld werd bij meerderheid van stemmen. 14. Wanneer er meer dan twee partijen betrokken zijn bij de arbitrage, wordt of worden de scheidsrechter of scheidsrechters automatisch benoemd of aangeduid door loting door de voorzitter en de ondervoorzitter van de vereniging of hun afgevaardigden;behalve wanneer de partijen overeenkomen om één enkele scheidsrechter aan te duiden. De scheidsrechters verkiezen tussen elkaar een voorzitter die de beslissende stem heeft in geval van gelijkheid van stemmen. 15. De scheidsrechters kunnen onbevoegd verklaard worden om gelijke redenen als deze die gelden voor rechten op de klassieke rechtbanken van toepassing voor gemeenschappelijk recht. Een partij mag een scheidsrechter die ze zelf had aangeduid slechts onbevoegd verklaren omwille van een reden waarvan zij in kennis gesteld werd na de aanstelling. 16. Bij overlijden van een scheidsrechter of wanneer deze van rechtswege of daadwerkelijk zijn opdracht niet kan vervullen of indien hij weigert de taak te aanvaarden of niet volbrengt, of wanneer door onderling akkoord tussen de partijen een eind wordt gemaakt aan zijn tussenkomst, wordt in zijn vervanging voorzien overeenkomstig de toegepaste regels voor zijn aanduiding of benoeming.17. De erkenning van de door de partijen voorgedragen scheidsrechters, alsook hun aanstelling door de voorzitter en de ondervoorzitter van de vereniging of hun afgevaardigden heeft slechts plaats na het storten, door elk der partijen, van de waarborg nodig geacht voor vergoeding van de scheidsrechterlijke tussenkomst. HOOFDSTUK IV. - Procedure voor het scheidsgerecht 1 8. De scheidsrechterlijke procedure wordt gevoerd overeenkomstig de statuten, het reglement van inwendige en, indien nodig, volgens de bepalingen van artikelen 1676 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.19. Bij hun verschijnen voor het gerecht mogen de partijen zich laten vertegenwoordigen of laten bijstaan door een advocaat die lid is van de orde of vermeld staat op de lijst van stagiairs aan de Belgische balie of bevoegdheid heeft te verschijnen voor de klassieke rechtbanken van toepassing voor gemeenschappelijk recht. Bij vertegenwoordiging van de partijen door een advocaat kunnen de scheidsrechters toch hun persoonlijke aanwezigheid eisen ten einde hen persoonlijk te verhoren en te confronteren. 20. De partijen verschijnen voor het scheidsgerecht op de dag, het uur en de plaats aangeduid door de voorzitter van het scheidsgerecht.21. Wanneer een rechtmatig opgeroepen partij niet verschijnt, behalve bij gewettigde afwezigheid, of de redenen hiervoor niet mededeelt binnen de hiervoor voorziene termijn mag het gerecht de zaak behandelen en uitspraak doen, tenzij de tegenpartij uitstel aanvraagt.22. Ten uitzonderlijken titel kan het gerecht een uitspraak doen op grond van documenten en dit wanneer de partijen schriftelijk en in onderling akkoord bevestigen dat zij wensen afstand te doen van mondelinge debatten.23. Het gerecht stelt een proces-verbaal op van de zitting dat de volgende gegevens bevat : 1° samenstelling van het scheidsgerecht;2° naam, voornaam en hoedanigheid van de partijen en in voorkomend geval, hun advocaat;3° datum en plaats van de zitting. Het proces-verbaal wordt aangevuld met het scheidsrechterlijk dossier, bestaande uit de aanvraag voor tussenkomst, de verslagen van de partijen en alle neergelegde bewijsstukken.

Het proces-verbaal wordt ondertekend door de scheidsrechters en de aanwezige of vertegenwoordigde partijen. 24. Het scheidsgerecht mag een onderzoek, een expertise, een bezoek ter plaatse of de persoonlijke aanwezigheid van de partijen gelasten, om de staat of de kwaliteit van de goederen vast te stellen, proeven of onderzoeken bevelen, die zij nodig acht, partijen onder eed verhoren of een gerechtelijk procedure aanspannen. Het kan ook de voorlegging van door partijen eventueel achtergehouden stukken opeisen volgens de voorwaarden voorzien in artikel 877 van het Burgerlijk Wetboek.

Het scheidsgerecht kan geen onderzoek naar echtheid van een geschrift bevelen en geen uitspraak doen in een voorval betreffende het aanmaken van documenten of betreffende een beweerde valsheid van documenten; in dit geval ziet het af van de zaak opdat de partijen zich binnen de veertien dagen tot de rechtbank van eerste aanleg zouden kunnen wenden.

De termijnen voor scheidsrechterlijke tussenkomst zijn rechtsgeldig onderbroken tot het gerecht kennisgeving van de meest gerede partij ontvangen heeft betreffende de definitieve beslissing omtrent het voorval. 25. Het scheidsgerecht is tijdens het voorbereidend onderzoek niet gehouden de regels te volgen die voorzien zijn in het Burgerlijk Wetboek voor klassieke rechtszaken;het kan voor elke partij aanvaardbare termijnen vastleggen.

Iedere uitspraak van het scheidsgerecht wordt aan de betrokken partijen en in voorkomend geval aan hun advocaten medegedeeld. 26. Na de partijen gehoord te hebben of rechtsgeldig te hebben opgeroepen, of wanneer deze de scheidsrechters verzocht hebben uitspraak te doen op basis van documenten worden de debatten afgesloten en wordt dit vermeld in het proces-verbaal.27. De zittingen van het gerecht zijn niet voor publiek toegankelijk. Een kopie van al de processen-verbaal van de zittingen alsook van alle uitspraken wordt gericht aan de voorzitter en ondervoorzitter van de vereniging. 28. Ten uitzonderlijken titel hebben de partijen de mogelijkheid om bij onderling akkoord afstand te doen van de formaliteiten en van de termijnen tijdens de procedures voor het uitwisselen van verslagen en het scheidsgerecht te vragen uitspraak te doen na hen gehoord te hebben. HOOFDSTUK V. - Scheidsrechterlijke uitspraak 2 9. Iedere scheidsrechterlijke uitspraak zal gemotiveerd worden en zal rekening houden met de besluiten van de verschillende partijen. Het scheidsgerecht zal erop toezien geen uitspraak te doen over zaken waarvoor geen aanvraag was ingediend en zal de rechten van de verdediging en het principe van tegensprekelijke procedure respecteren.

Het scheidsgerecht zal uitspraak doen volgens de regels van het recht, behalve wanneer anders werd overeengekomen, enkel geldig in te roepen na kennisgeving van de aanvraag tot scheidsrechterlijke procedure. 30. De uitspraak wordt geveld na een beraadslaging waaraan de scheidsrechters dienen deel te nemen.De uitspraak wordt schriftelijk vastgelegd en ondertekend door de scheidsrechters. 31. De uitspraak bevat behalve de beslissing vooral de volgende gegevens : a) de namen en adressen van de scheidsrechters;b) de namen en adressen van de partijen;c) het voorwerp van het geschil;d) de datum waarop de uitspraak is geveld;e) De plaats van de arbitrage en de plaats waar de uitspraak is geveld.32. Het vonnis moet geveld worden binnen een periode van zestig dagen na het beëindigen van de debatten. Het mandaat van de scheidsrechters eindigt indien de uitspraak niet gevallen is binnen de termijnen, tenzij deze werden verlengd door een spoedakkoord tussen de partijen. 33. Binnen de maand zal de uitspraak per aangetekend schrijven medegedeeld worden aan elk der partijen en zal in voorkomend geval een kopie per gewone brief aan de advocaten gestuurd worden.34. De scheidsrechterlijke uitspraak wordt definitief indien door geen van de partijen beroep wordt aangetekend binnen de maand na de kennisgeving, overeenkomstig de bepalingen vermeld in hoofdstuk VI. HOOFDSTUK VI Procedure van beroep tegen de scheidsrechterlijke uitspraak 3 5. Ongeacht het belang van het geschil, kan iedere partij in hoger beroep gaan tegen de scheidsrechterlijke uitspraak voor drie erkende scheidsrechters voor een gerecht van beroep.36. De partij die in hoger beroep gaat tegen een uitspraak dient dit te doen per aangetekend schrijven aan de vereniging binnen de maand na de kennisgeving van de uitspraak, op straf van niet ontvankelijkheid van het beroep.37. Is niet ontvankelijk : 1° het beroep dat niet werd ingediend volgens de voorschriften en binnen de termijnen vermeld in punt 36.2° het beroep ingediend door een partij die niet verscheen in eerste aanleg, tenzij deze een geldige reden had voor het niet aanwezig zijn. De scheidsrechters in beroep nemen een definitieve beslissing over iedere betwisting omtrent de ontvankelijkheid van een beroep. 38. In hoger beroep wordt het scheidsgerecht samengesteld uit twee scheidsrechters paritair aangeduid door loting tussen de scheidsrechters van het korps die niet in eerste aanleg zetelden;deze twee scheidsrechters duiden een derde scheidsrechter aan die voorzitter wordt. De partij die hiertoe een schriftelijke aanvraag doet, mag aanwezig zijn bij de loting. 39. De procedure voor het scheidsgerecht in hoger beroep zal de voorschriften naleven die vermeld werden in de hoofdstukken IV en V. HOOFDSTUK VII. - Kosten voor scheidsrechterlijk tussenkomst 4 0. Het scheidsgerecht regelt de kosten voor de arbitrage overeenkomstig het reglement van inwendige orde en beslist ten laste van welke partij deze kosten vallen of in welke verhouding deze dienen verdeeld te worden tussen de partijen. Indien de kosten hoger zijn dan de borg, kan de betaling van het saldo van elk der partijen geëist worden.

In geval van niet-betaling heeft de voorzitter of zijn afgevaardigde het recht de kennisgeving van de uitspraak uit te stellen tot aan de betaling. 41. Er mogen aan de scheidsrechters zitpenningen en verplaatsingsvergoedingen toegekend worden overeenkomstig de schikkingen in het reglement van inwendige orde. HOOFDSTUK VIII. - Diversen 4 2. Voor alles wat niet uitdrukkelijk in de huidige statuten werd vermeld, zal gebruik gemaakt worden van de artikelen 1676 tot 1723 van het Burgerlijk Wetboek.43. Alle kennisgevingen en mededelingen in uitvoering van het huidig reglement zijn enkel geldig gedaan indien hun uitvoering schriftelijk werd bevestigd door de bestemmeling of indien ze geschieden per aangetekend schrijven, per post aan de partijen en in voorkomend geval een kopie per gewone brief aan hun advocaat.44. Onverminderd de toepassing van de artikelen 1704 en 1710 van het Burgerlijk Wetboek mogen de scheidsrechters van eerste aanleg en van hoger beroep de voorlopige uitvoering van hun uitspraak gelasten ondanks elk beroep met of zonder borgtocht en behoud van alle rechten.45. De uitspraken worden geregistreerd en bewaard op het secretariaat van de vereniging. Op vraag van één der partijen zal de voorzitter van het scheidsgerecht of zijn afgevaardigde het origineel, voorzien van de handtekeningen van de scheidsrechters, neerleggen op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement waar de procedure heeft plaatsgevonden. 2e deel : Reglement van inwendige orde van de Belgische Scheidsrechterlijke Kamer voor zaaizaden

Artikel 1.Het reglement van inwendige orde van de "Belgische Scheidsrechterlijke Kamer voor Zaaizaden", hierna "kamer" genoemd, heeft betrekking op alle zaaizaden van graangewassen, groenvoedergewassen, tuinbouwgewassen, peulvruchten, oliehoudende planten, industriële gewassen, bosplanten en geneeskrachtige kruiden. HOOFDSTUK I.- Aanstelling van de scheidsrechters

Art. 2.De verschillende beroepsverenigingen, enerzijds die van de landbouwers-vermeerderaars en anderzijds die van de kwekers en handelaars-bereiders, dragen elk ten minste 10 kandidaat-scheidsrechters voor aan de Raad van Bestuur van de vzw interprofessionele vakgroep voor zaaizaden, afgekort INTERSEMZA, en dit vóór 31 december. De Raad duidt de scheidsrechters aan en de aanduiding wordt overeenkomstig punt 1 van de statuten van de Scheidsrechterlijke kamer bekrachtigd door de algemene statutaire vergadering.

Art. 3.Bij hun aanwijzing hebben de scheidsrechters de machtiging op geheel onafhankelijke wijze een geschil op de meest neutrale wijze te onderzoeken, erin te bemiddelen en te oordelen.

De scheidsrechters handelen individueel. HOOFDSTUK II. - Het compromis

Art. 4.Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon op een of andere wijze betrokken bij vermeerdering van zaden, kan een beroep doen op de diensten van de kamer ter oplossing van alle geschillen met betrekking tot zaadvermeerdering, overeenkomstig punt 3 van de statuten.

Vooraleer de scheidsrechterlijke procedure wordt ingezet, worden de partijen evenwel uitgenodigd op een verzoeningsvergadering die wordt voorgezeten door de voorzitter van INTERSEMZA, bijgestaan door de ondervoorzitter.

De uitnodiging voor deze vergadering wordt door de voorzitter en de ondervoorzitter aan de betrokken partijen toegezonden.

Deze vergadering moet plaatshebben binnen één maand na de kennisgeving van het geschil.

Indien geen verzoening mogelijk is binnen 10 dagen na de vergadering, wordt de scheidsrechterlijke procedure gevolgd.

Steeds wanneer mogelijk zal de in punt 28 beschreven vereenvoudigde procedure worden toegepast.

Art. 5.Bij wijze van inleiding ondertekenen de partijen een compromis. Dit compromis vermeldt : - de redenen van het geschil, - specificaties met betrekking tot de bezwaren en de eerste replieken en - de aanduiding van de scheidsrechter.

Art. 6.Het "compromis"-formulier kan tegen betaling van een borgsom worden bekomen op het secretariaat van INTERSEMZA. Het bedrag van de borgsom bedraagt BF 10 000.

Indien het geschil de normale procedure volgt, wordt de borgsom beschouwd als voorschot op de waarborgsom voorzien in artikel 15.

Indien het compromisformulier binnen één maand na de overhandiging of verzending ervan door het secretariaat van INTERSEMZA aan de partij die daarom heeft verzocht, niet behoorlijk ingevuld door alle partijen bij het secretariaat van INTERSEMZA wordt ingediend, wordt het geopende dossier geseponeerd en wordt het voorschot niet terugbetaald.

Indien één van de betrokken partijen die haar gedeelte van het compromis heeft ingevuld en het compromisformulier heeft ondertekend, het secretariaat van INTERSEMZA wil verzoeken bedoeld formulier zelf voor ondertekening aan de tegenpartij aan te bieden, bij aangetekend schrijven, kan dit gebeuren binnen de kortst mogelijke tijd opdat de tegenpartij in de mogelijkheid zou zijn het compromis binnen bovenvermelde termijn van één maand aan het secretariaat terug te bezorgen, behalve wanneer de secretaris beslist om gelet op de omstandigheden een verlenging toe te kennen die hoe dan ook niet meer dan 14 dagen mag bedragen.

Art. 7.Indien door de partijen een overeenkomst werd ondertekend waaruit blijkt dat de Kamer bevoegdheid krijgt voor het beslechten van uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen en dat één of alle partijen die geen arbitrage hebben aangevraagd nalaten om binnen 10 werkdagen na de verzending bij aangetekend schrijven van het compromis door de secretaris van INTERSEMZA, dit compromis te ondertekenen en hun grieven en verweermiddelen te vermelden, kan de partij die de arbitrage heeft aangevraagd het geschil nog altijd aanhangig maken bij de Kamer door haar bezwaren bij aangetekend schrijven kenbaar te maken.

Art. 8.In het geval dat de eerste of de eerste en tweede scheidsrechter niet werd opgegeven, zal hij of zullen zij aangeduid worden volgens de procedure voor aanduiding van een derde scheidsrechter bij onenigheid voorzien in punt 13 van de statuten.

De aanstelling gebeurt bij voorrang door aanduiding dan door loting.

In beroep worden de scheidsrechters aangesteld door loting in overeenstemming met punt 38 van de statuten.

De loting mag worden bijgewoond door de betrokken partijen.

Art. 9.De scheidsrechters die voor de behandeling van een zaak werden aangewezen, moeten aanwezig zijn op de in de uitnodiging vermelde plaats, datum en tijd.

Art. 10.De voorzitter van het scheidsgerecht of diens afgevaardigde staat in voor de handhaving van de orde tijdens de zitting en verzet zich tegen de aanwezigheid in de zaal van personen die met de besproken zaak niets te maken hebben.

Art. 11.De scheidsrechters in eerste aanleg en in beroep hebben recht op presentiegeld. Voor zittingen in eerste aanleg bedraagt de uitkering BF 2 500 per zitting, plus reiskosten. Voor zittingen in beroep bedraagt de uitkering BF 5 000 plus de reiskosten.

Art. 12.Wanneer een scheidsrechter kan voorzien dat hij zich niet tijdig op de gestelde plaats kan aanbieden, dient hij de secretaris van INTERSEMZA hiervan op de snelst mogelijke manier op de hoogte te brengen zodat deze de zaak kan uitstellen of verdagen. Wanneer een voor een zaak aangeduide scheidsrechter zich niet ter zitting aanmeldt binnen één uur na het vastgestelde aanvangsuur, kan hij per aanwezige rechter een boete oplopen van BF 2 500 in eerste aanleg en BF 5 000 in beroep, verhoogd met de reiskosten.

De voorzitter van het arbitragehof bepaalt of de vastgestelde boete al dan niet wordt toegepast.

Gelijklopend hiermede is het ook zijn bevoegdheid om de zitting te schorsen of de zaak uit te stellen.

Art. 13.De partijen moeten binnen acht dagen na verzoek bij aangetekend schrijven van de secretaris van INTERSEMZA alle originele stukken met betrekking tot het dossier samen met zeven afschriften en de gevraagde monsters doen toekomen bij het secretariaat van INTERSEMZA per aangetekend schrijven.

Wanneer andere partijen dan zij die de arbitrageaanvraag hebben ingediend, in gebreke blijven, kan het Scheidsgerecht toch een geldige uitspraak doen.

Om het even welk document, thesis of schriftelijke conclusie met betrekking tot een geschil dat de secretaris van INTERSEMZA niet ten minste 10 dagen vóór de zitting van het scheidsgerecht in achtvoud heeft ontvangen, mag door het scheidsgerecht uit de debatten worden geweerd.

Art. 14.Bij een arbitrageaanvraag in eerste aanleg of de indiening van het beroep moet de eiser of eiser in beroep een waarborgsom storten voor de procedurekosten. De waarborgsom wordt berekend met inachtneming van art. 16 en 17 hierna.

Tijdens de zitting kan de eiser of eiser in beroep tevens worden verzocht de bij de aanvang van de procedure door hem betaalde provisie aan te vullen indien extra kosten te verwachten zijn.

Deze aanvullende provisie moet door de eiser of de eiser in beroep worden betaald voordat het vonnis wordt uitgesproken.

In het vonnis bepalen de scheidsrechters wie de procedurekosten uiteindelijk moet betalen, wanneer de verweerder of de gedaagde wordt veroordeeld tot het betalen van deze kosten, kan de eiser of eiser in beroep de door hem voorgeschoten kosten op grond van de scheidsrechtelijke uitspraak terugvorderen.

Art.15. Voor arbitrage in eerste aanleg tussen leden van één van de aangesloten verenigingen van INTERSEMZA is de provisie voor procedurekosten vastgesteld op BF 30 000.

Indien één van de partijen geen lid is van één van de aangesloten verenigingen van INTERSEMZA, is de provisie vastgesteld op BF 40 000.

Daarnaast kan de provisie nog verhoogd worden met allerlei extra kosten zoals kosten voor bijkomende zittingen, reiskosten voor bijkomend onderzoek, ontledingskosten, kosten voor het vaststellen van het gewicht, kosten voor raadsmannen en advokaten, enz.

Er wordt afgerekend nadat over het geschil uitspraak is gedaan. De wijze van betaling of terugbetaling wordt door de scheidsrechter in het vonnis vastgelegd.

Art. 16.Bij geschillen in beroep tussen leden van één van de aangesloten verenigingen van INTERSEMZA, is de provisie voor procedurekosten vastgesteld op BF 40 000.

Indien één van de partijen geen lid is van één van de aangesloten verenigingen van INTERSEMZA, is de provisie vastgesteld op BF 50 000.

Zoals voorzien in artikel 15, kan de provisie nog verhoogd worden met allerlei bijkomende kosten zoals kosten voor bijkomende zittingen, reiskosten voor bijkomend onderzoek, ontledingskosten, kosten voor het vaststellen van het gewicht, kosten voor raadsmannen en advokaten, enz.

Er wordt afgerekend nadat over het geschil uitspraak is gedaan.

De wijze van betaling of terugbetaling wordt door de scheidsrechter in het vonnis vastgelegd.

Art. 17.De Kamer kan een beroep doen op een volgens de voorschriften van het ISTA erkend laboratorium of op een ander officieel erkend laboratorium of aanvaard door beide partijen.

Art. 18.Wijzigingen aan het huidige reglement van inwendige orde worden door de Raad van Bestuur voorgesteld aan de algemene vergadering die deze met een meerderheid van paritair verdeelde stemmen aanneemt of verwerpt.

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 17 juli 1998.

De Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, K. PINXTEN

Bijlage 2 Nationale overeenkomst inzake het vermeerderen van zaaizaad van granen De nationale overeenkomst inzake het vermeerderen van zaaizaad van granen regelt de contractuele betrekkingen tussen enerzijds de handelaar-bereiders, en anderzijds de landbouwers-vermeerderaars.

Deze overeenkomst wordt aangevuld met een contract dat door de twee partijen wordt ondertekend. Dit bevat ondermeer de verschillende technische normen. De contracterende partijen verklaren reglementen en voorschriften van het Ministerie van Middenstand en Landbouw te kennen, die betrekking hebben op de productie, de controle en de certificering van zaaizaad van granen en gaan verbintenis aan zich ernaar te schikken zonder enig voorbehoud.

De contracterende partijen verklaren eveneens zich zonder voorbehoud te schikken naar de voorschriften van de verordeningen van de Europese Gemeenschap, houdende de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen, en ook naar de internrechterlijke bepalingen die de omzetting zijn van de richtlijnen van de Europese Gemeenschap.

De contracterende partijen verklaren zich te schikken naar de hieronder staande bepalingen.

I. VERPLICHTINGEN VAN DE LANDBOUWER-VERMEERDERAAR Voor eenzelfde variëteit mag de landbouwer-vermeerderaar slechts met één enkele handelaar-bereider een contract afsluiten.

De landbouwer-vermeerderaar moet de richtlijnen van de handelaar-bereider integraal nakomen; hij verbindt er zich meer bepaald toe : 1. op de in het contract vermelde oppervlakte uitsluitend het prebasis- of basiszaad te zaaien en te telen dat door de handelaar-bereider geleverd wordt voor de vermeerdering;2. voornoemde granen in de vruchtopvolging niet te laten volgen op granen van dezelfde soort;3. de kosten van de inschrijving keuring door het Ministerie van Middenstand en Landbouw en de kosten van de veldkeuring voor zijn rekening te nemen.4. visueel de soortzuiverheid te controleren van het prebasis- of basiszaad dat door de handelaar-bereider wordt geleverd voor vermeerdering (de raszuiverheid van de basiszaden is onder de verantwoordelijkheid van de handelaar-bereider);5. zorgvuldig alle documenten en etiketten te bewaren die de zakken uitgangsmateriaal vergezellen, alsook de daarop betrekking hebbende factuur en die documenten op gewoon verzoek van de deskundigen van het Ministerie van Middenstand en Landbouw bij de veldkeuring voor te leggen.Indien die documenten verloren zijn en het Ministerie van Middenstand en Landbouw om die reden weigert het zaad goed te keuren, zal de handelaar-bereider het recht hebben schadeloosstelling te eisen voor winstderving; het geval kan worden gelijkgesteld met de weigering te leveren (cfr. VII); 6. tijdens de hele duur van het contract de ambtenaren van het Ministerie van Middenstand en Landbouw en het personeel van de handelaar-bereider vrije toegang te verlenen tot zijn gronden en gebouwen (opslagplaatsen);7. aan de vermeerdering alle nodige zorgen te besteden en voor of na de keuring van het gewas de normale werkzaamheden te doen om de teelten op te zuiveren zodat deze beantwoorden aan de normen van de klasse waarvoor zij werden voorzien;8. de handelaar-bereider onverwijld op de hoogte te brengen indien een vermeerderingsveld, om welke reden ook, geheel of gedeeltelijk vernield is of in geval van weigering of declassering bij de veldkeuring door de deskundigen van het Ministerie van Middenstand en Landbouw;9. zich te schikken naar de minimale afstanden voorgeschreven door het Ministerie van Middenstand en Landbouw betreffende buurschap en scheiding;10. bij volle rijpheid te oogsten en alle nodige maatregelen te treffen om vermenging te vermijden;hij moet er vooral voor zorgen dat alle machines en vervoer- en opslagmiddelen worden gereinigd en zal de eerste 500 kg afzonderlijk houden; 11. financiële gevolgen van alle nutteloze kosten, zoals ongerechtvaardigde verplaatsing van deskundigen naar keuring, tegenkeuring enz., ten laste te nemen; 12. indien hij zijn activiteiten aan een derde overlaat, alle nuttige schikkingen te treffen om de overnemer alle verplichtingen te doen overnemen die tegenover de handelaar-bereider werden aangegaan of de handellar-bereider te vergoeden. II. VERPLICHTINGEN VAN DE HANDELAAR-BEREIDER De handelaar-bereider verbindt zich ertoe : 1. samen met de landbouwer-vermeerderaar het contract op te maken en te ondertekenen;2. om één van de twee door hem ondertekende exemplaren van het contract aan de landbouwer-vermeerderaar te bezorgen;3. het nodige basiszaad tijdig te leveren;4. de landbouwer-vermeerderaar te vergoeden indien hij, de oogst in het geval van een gedeeltelijke vernietiging ervan, wil houden;5. de hele oogst in ontvangst te nemen behalve de 500 kg die afzonderlijk werden gehouden. Deze verplichting geldt alleen voor gezonde koopwaar van goede handelskwaliteit, met correcte raszuiverheid en een kiemkracht die beantwoordt aan de geldende reglementering. Echter voor voor een vochtigheid ggroter dan de normen van het Ministerie van Middenstand en Landbouw zal het aandeel van de landbouwer-vermeerderaar in de droogkosten het onderwerp uitmaken van een specifiek akkoord vermeld in het commercieel contract; 6. alle nuttige schikkingen te treffen om, indien hij zijn activiteiten aan een derde overlaat, de overnemer alle verplichtingen te doen overnemen die tegenover de vermeerderaar werden aangegaan of de vermeerderaar te vergoeden. III. TER BESCHIKKING STELLEN, LEVERING EN ERKENNING 1. De landbouwer-vermeerderaar verbindt zich ertoe om, na de oogst en de voorlopige klassering door het Ministerie van Middenstand en Landbouw, de volledige productie ter beschikking van de handelaar-bereider te stellen, behalve de eerste 500 kg, die werden afgezonderd.2. De landbouwer-vermeerderaar is verantwoordelijk voor het bruto zaaizaad zolang het in zijn bezit is.3. Behoudens andersluidend akkoord geschiedt de prijsbepaling "af hoeve".4. Indien de landbouwer-vermeerderaar zelf stockeert, moet hem door de handelaar-bereider een vergoeding worden betaald die in het contract vermeld is.5. Indien het zaad door de handelaar-bereider van het veld wordt weggehaald, moet door de landbouwer-vermeerderaar een speciale vergoeding worden betaald die eveneens in het contract is opgenomen.6. Het opleveren en het bepalen van het gewicht en kwaliteit moeten uitsluitend bij de handelaar-bereider gebeuren volgens de normen die in de graanhandel gelden inzake vochtigheid, kosten voor drogen, onzuiverheden, gebroken en gekiemde korrels.De handelaar-bereider kan bovendien elke partij weigeren waarin teveel onzuiverheden zouden voorkomen, dit zoals voorzien in het document in bijlage. 7. De kwaliteitsanalyses worden gedaan op een representatief monster, genomen aan de ingang van de opslagplaatsen van de handelaar-bereider uit het vervoermiddel, waarin het bruto zaaizaad zich bevindt.De landbouwer-vermeerderaar of zijn afgevaardigde moet bij deze verrichtingen aanwezig kunnen zijn indien hij dat wenst. Een tegenmonster blijft ter beschikking van de vermeerderaar. De kosten van de analyse moeten betaald worden door de handelaar-bereider, die ze aan de landbouwer-vermeerderaar maar mag doorrekenen indien de resultaten van de gedane analyse de weigering of declassering van het zaaizaad wettigen. 8.De oogst wordt definitief door de handelaar-bereider aanvaard op basis van de analyse die in punt 7 hiervoor werd beschreven, waarbij alleen voorbehoud wordt gemaakt voor alles wat raszuiverheid betreft.

De beslissing van de handelaar-bereider moet aan de landbouwer-vermeerderaar worden medegedeeld binnen de maand volgend op de monstername.

Indien er binnen de voorgeschreven termijn geen analyse en/of kennisgeving is geweest, betekent dit dat er een stilzwijgende oplevering heeft plaatsgehad. In geval van onenigheid over de resultaten van de monsteranalyse, moet deze worden voorgelegd aan een officiële controledienst of aan een door beide partijen erkende derde persoon, met het oog op een controle in het laboratorium en op het veld.

IV. VERGOEDING VAN DE VERMEERDERAAR EN BETALING Naast de basisprijs die in hoofdstuk V van onderhavige overeenkomst wordt bepaald, bestaat de vergoeding van de vermeerderaar uit : 1. een vermeerderingspremie, betaald op basis van opbrengst aan bruto zaaizaad na de droging en voorreiniging.De premie moet echter worden aangepast naargelang de soortzuiverheid, het percentage onkruidzaden en het percentage noodrijpe en/of gekiemde korrels. 2. onverminderd de bepalingen die in het document in bijlage voorkomen, behoudt de handelaar-bereider zich het recht voor om, in geval van declassering bij de veldkeuring ofwel de koopwaar te weigeren, ofwel premie te betalen à rato van de verkoop als "zaaizaad".3. De vermeerderingspremie zal eind december berekend en uitbetaald worden voor de wintergranen.Eind april zal dit gebeuren voor alle andere soorten. 4. De vermeerderingspremie voor zaaizaad van wintergranen zal samen met de aankoopsom uitbetaald worden indien het zaaizaad na de maand december wordt betaald. V. AANKOOPPRIJS EN BETALING 1. Behoudens andersluidend contractueel akkoord zal de aankoopprijs gelijk zijn aan de "teeltprijs" die door de plaatselijke graanhandel wordt betaald op het ogenblik van de verkoop door de landbouwer-vermeerderaar.2. De partijen verklaren dat, indien de aldus vastgestelde "teeltprijs" wordt betwist, zij zich zullen houden aan de door het Ministerie van Middenstand en Landbouw gepubliceerde marktprijzen (AGRICONTACT).3. Nadat een akkoord over de aankoopprijs werd bereikt, moet een borderel worden opgemaakt en ter ondertekening naar de landbouwer-vermeerderaar worden gezonden.Het bedrag dat wordt vermeld op het door de landbouwer-vermeerderaar ondertekende borderel, moet te zijner beschikking zijn ten laatste de 30ste dag die volgt op de datum waarop hij het akkoord heeft ondertekend waarbij de handelaar-bereider zich het recht voorbehoudt de betalingswijze te kiezen (contant, cheque, overschrijving, leverancierskrediet, enz...).

VI. BOETES Indien een van voornoemde artikels werd overtreden en een aanmaning gedurende veertien dagen zonder gevolg is gebleven, moeten volgende minimum boetes door de landbouwer-vermeerderaar worden betaald : 1. weigering van officiële controle : 8 000 F/100 kg geleverd prebasis- en basiszaad;2. weigering om bij veldkeuring voorlopig aanvaard zaaizaad te leveren : 12 000 F per ingeschreven ha;3. gedeeltelijke levering van bij de veldkeuring voorlopig aanvaard zaaizaad : 300 F per 100 kg die ontbreken, waarbij men zich op de gemiddelde opbrengst van het ras in kwestie baseert om de ontbrekende hoeveelheid te berekenen;4. de kwekersrechten die in de voornoemde gevallen werden ontweken. Nadat een aan de handelaar-bereider geadresseerde aanmaning gedurende veertien dagen zonder gevolg gebleven is, moet hij de volgende boetes betalen : 1. een interest die gelijk is aan het kaskrediet op dat ogenblik, indien hij de aankoopprijs of de vermeerderingspremie niet heeft betaald binnen de termijnen die in de onderhavige overeenkomst worden bepaald (hoofdstukken IV en V);2. de volledige premie die in hoofdstuk IV wordt bedoeld, waarbij voor de productie een maximumwaarde van 8 ton per hectare wordt genomen, indien hij zijn verplichtingen niet nakomt inzake de oogst van zaaizaad bedoeld in hoofdstuk II. VII. GESCHILLEN EN CONTROLE Alle geschillen in verband met de interpretatie of de toepassing van deze overeenkomst moeten verplichtend worden voorgelegd aan de rechtspraak van de Belgische Scheidsrechterlijke Kamer voor Zaaizaden binnen de Belgische interprofessionele vakgroep voor zaaizaden, afgekort INTERSEMZA. De Scheidsrechterlijke Kamer zal in eerste aanleg en in beroep alle geschillen tussen handelaar-bereiders en landbouwer-vermeerderaars beoordelen.

VIII. BIJLAGE GELDIG VOOR DE OOGST VAN 1999 1. Minimale premies en normen inzake soortzuiverheid van toepassing op de oogst 1999 A.Schaalverdeling der minimale premies E3 = 80 BF/100 kg R1 = 47 BF/100 kg R2 = 30 BF/100 kg Deze minimale premies zijn geldig voor de totale geleverde hoeveelheid. De vervoerkosten en opslagkosten zijn er niet inbegrepen.

B. Aanpassing van de minimale premies in functie van de normen voor soortzuiverheid Zaaizaad E3 0 tot 45 korrels per kg van andere graansoorten wordt aanvaard, anders wordt de premie gedeclasseerd Zaaizaad R1 46 tot 65 korrels per kg van andere soorten wordt aanvaard, anders wordt de premie gedeclasseerd Zaaizaad R2 66 tot 90 korrels per kg van andere soorten wordt aanvaard, zoniet weigeringsrecht van de premie (eventueel wordt de premie overeengekomen) Voor de andere onzuiverheden dan de vreemde granen wordt verwezen naar de kontraktvoorwaarden. 2. Algemene opmerking De bedragen van deze premies gelden voor leveringen van voorgereinigd bruto zaaizaad dat hoogstens 20 gewichtspercent korrels < 2,2 mm bevat namelijk voor wintergerst, tarwe, triticale, tweerijige gerst en haver. Voor spelt is de premie geldig voor levering van goederen die maximum 4 gewichtspercent naakte korrels bevatten.

In geval van overschrijding van deze percentages wordt voor alle graansoorten per bijkomend % een vermindering van 0,5 % van de netto-premie toegepast.

Elk lot dat meer dan één korrel wilde haver per kg bevat kan door de handelaar-bereider geweigerd worden.

De verrekening van de soortonzuiverheden wordt uitgevoerd op een voorgereinigd monster, weerhouden op een zeef van 2,2 mm. .

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 17 juli 1998.

De Minister van Landbouw en Kleine en Middelgrote Ondernemingen, K. PINXTEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^