Ministerieel Besluit van 17 juli 2008
gepubliceerd op 22 augustus 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de verordening van het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, tot wijziging van de verord

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2008022429
pub.
22/08/2008
prom.
17/07/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 JULI 2008. - Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de verordening van het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, tot wijziging van de verordening van 12 februari 2001 tot uitvoering van artikel 22, § 2, a), van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het « handvest » van de sociaal verzekerde


De Minister van Sociale Zaken, Gelet op de wet van 11 april 1995 tot invoering van het » handvest » van de sociaal verzekerde, inzonderheid op artikel 22, § 2, a) ;

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 86, § 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, inzonderheid op artikel 39;

Gelet op de verordening van 12 februari 2001 tot uitvoering van artikel 22, § 2, a), van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het « handvest » van de sociaal verzekerde, Besluit : Enig artikel. De als bijlage bij dit besluit gevoegde verordening van het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, tot wijziging van de verordening van 12 februari 2001 tot uitvoering van artikel 22, § 2, a), van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het « handvest » van de sociaal verzekerde, wordt goedgekeurd.

Brussel, 17 juli 2008.

Mevr. L. ONKELINX

25 JUNI 2008. - Verordening tot wijziging van de Verordening van 12 februari 2001 tot uitvoering van artikel 22, § 2, a), van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het « handvest » van de sociaal verzekerde Het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Gelet op de wet van 11 april 1995 tot invoering van het « handvest » van de sociaal verzekerde, inzonderheid op artikel 22, § 2, a);

Gelet op de verordening van 12 februari 2001 tot uitvoering van artikel 22, § 2, a), van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het « handvest » van de sociaal verzekerde, gewijzigd bij de verordening van 5 november 2001;

Na erover te hebben beraadslaagd tijdens zijn zitting van 25 juni 2008, Besluit :

Artikel 1.Artikel 7 van de verordening van 12 februari 2001 tot uitvoering van artikel 22, § 2, a), van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het « handvest » van de sociaal verzekerde, wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 7.Wanneer het gezinsinkomen lager is dan de jaarlijkse drempel, die overeenstemt met het bedrag bedoeld in artikel 17, eerste lid, en artikel 19 van het koninklijk besluit van 1 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, §§ 1 en 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en tot invoering van het OMNIO-statuut, wordt er verzaakt aan terugvordering voor het volledig onverschuldigde bedrag.

Wanneer het gezinsinkomen de bovendrempel overschrijdt, die gelijk is aan 150 pct. van het in het vorige lid bedoelde bedrag, wordt er geen enkele verzaking aan terugvordering toegekend.

Voor het bepalen van de drempels wordt er rekening gehouden met het in voormeld artikel 17, eerste lid, bepaalde bedrag voor een persoon ten laste, voor ieder persoon, ander dan de gerechtigde zelf, die deel uitmaken van hetzelfde gezin. »

Art. 2.Deze verordening heeft uitwerking met ingang van 1 april 2007.

De Voorzitter, De Leidend ambtenaar, D. APPELTANT P. DE MILT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^