Ministerieel Besluit van 17 juli 2008
gepubliceerd op 10 september 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de onteigening van onroerende goederen te Moeskroen-Luingne

bron
waalse overheidsdienst
numac
2008203139
pub.
10/09/2008
prom.
17/07/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


17 JULI 2008. - Ministerieel besluit betreffende de onteigening van onroerende goederen te Moeskroen-Luingne


De Minister van Begroting, Financiën en Uitrusting, Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1988, 5 mei 1993 en 16 juli 1993, inzonderheid op artikel 6, § 1, X, 1°;

Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het decreet van 6 mei 1988 betreffende de onteigeningen wegens openbaar nut, voortgezet of toegelaten door de Waalse Gewestexecutieve;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 augustus 2004 houdende regeling van de werking van de Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 16 september 2004 en 15 april 2005, inzonderheid op artikel 22;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 januari 2008 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten, inzonderheid op artikel 4;

Overwegende dat het ten algemenen nutte is een verbindingsweg aan te leggen aan de zijde van de N58 om de veiligheid voor de gebruikers te vergroten;

Overwegende dat de onmiddellijke inbezitneming onontbeerlijk is;

Gelet op het ministerieel besluit van 29 april 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/04/2004 pub. 06/05/2004 numac 2004003194 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 29/04/2004 pub. 11/05/2004 numac 2004022338 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 maart 2004 houdende instelling van een aangifte- en registratieplicht bij het binnenbrengen van aardappelen en van een traceringssysteem bij de verhandeling van pootaardappelen sluiten betreffende de onteigening van onroerende goederen op het grondgebied van de stad Moeskroen, Besluit : Enig artikel. Het openbaar nut vordert de onmiddellijke inbezitneming van de onroerende goederen die nodig zijn voor de oprichting door het Waalse Gewest van een verbindingsweg aan de zijde van de N58 op het grondgebied van de stad Moeskroen, in het geel voorgesteld op het bijgaande plan nr. HN58.A2-18-3, dat van een visum is voorzien, is door de Minister van Begroting, Financiën en Uitrusting en dat het bij het ministerieel besluit van 6 maart 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/03/2008 pub. 08/05/2008 numac 2008201476 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit betreffende de onteigening van onroerende goederen te Moeskroen type ministerieel besluit prom. 06/03/2008 pub. 27/05/2008 numac 2008201755 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit betreffende de onteigening van onroerende goederen te Moeskroen type ministerieel besluit prom. 06/03/2008 pub. 27/05/2008 numac 2008201754 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit betreffende de onteigening van onroerende goederen te Moeskroen sluiten gevoegde plan nr.

HN58.A2-18-2 wijzigt.

Bijgevolg wordt de procedure tot onteigening van bovenbedoelde onroerende goederen voortgezet overeenkomstig de bepalingen van de wet van 26 juli 1962.

Namen, 17 juli 2008.

M. DAERDEN

INNEMINGSTABEL Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Het plan nr. HN58.A2.18-3 ligt ter inzage bij de "Direction des Routes de Mons", rue du Joncquois 118, 7000 Bergen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^