Ministerieel Besluit van 17 juli 2013
gepubliceerd op 29 oktober 2013

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2004 betreffende het getuigschrift en de opleiding van gaspakdrager

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2013000556
pub.
29/10/2013
prom.
17/07/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

17 JULI 2013. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/11/2004 pub. 07/12/2004 numac 2004000637 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende het getuigschrift en de opleiding van gaspakdrager sluiten betreffende het getuigschrift en de opleiding van gaspakdrager


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, artikel 2, artikel 9, vervangen bij de wet van 16 juli 1993 en artikel 12/1, ingevoegd bij de wet van 29 december 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 februari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/02/2011 pub. 09/03/2011 numac 2011000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten sluiten betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten, de artikelen 3, 5 en 18;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 november 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/11/2004 pub. 07/12/2004 numac 2004000637 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende het getuigschrift en de opleiding van gaspakdrager sluiten betreffende het getuigschrift en de opleiding van gaspakdrager;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten, gegeven op 18 februari 2011;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 juni 2012;

Gelet op de betrokkenheid van de Gewesten;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, van 22 oktober 2012;

Gelet op het protocol van onderhandelingen 183/6 van het gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten, gesloten op 29 maart 2013;

Gelet op advies 53.443/2 van de Raad van State, gegeven op 12 juni 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2 van het ministerieel besluit van 22 november 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/11/2004 pub. 07/12/2004 numac 2004000637 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende het getuigschrift en de opleiding van gaspakdrager sluiten betreffende het getuigschrift en de opleiding van gaspakdrager, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 25 maart 2009 en 13 oktober 2010, worden de woorden « acht jaar » vervangen door de woorden « twaalf jaar ».

Art. 2.Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 6.Het programma van de module bestaat uit de volgende materies : 1° Algemene interventieprocedure bij aanwezigheid van gevaarlijke stoffen;2° Essentiële elementen, gebruik en rol van het gaspak;3° Gedragsregels voor de gaspakdrager;4° Gebruik van de communicatiemethodes tijdens gaspakinterventies;5° Algemene interventieprocedure gaspakdrager;6° Praktische oefeningen die 24 uren duren.»

Art. 3.In hetzelfde besluit wordt een hoofdstuk IV/1 ingevoegd dat de artikelen 11/1, 11/2, 11/3 en 11/4 bevat, luidende : « HOOFDSTUK IV/ 1. - De geldigheidsduur en de verlenging van de geldigheidsduur van het getuigschrift van gaspakdrager

Art. 11/1.Het getuigschrift van gaspakdrager heeft een geldigheidsduur van drie jaar, vanaf de deliberatie die het in artikel 10 bedoelde examen afsluit.

Art. 11/2.De geldigheidsduur wordt verlengd, met telkens drie jaar, onder volgende voorwaarden : 1° het voldoen aan de toelatingsvoorwaarden bepaald in artikel 3;2° het deelnemen aan minstens zes uren training gaspakdrager per jaar, te bewijzen door middel van een verklaring van de dienstchef;3° het volgen van een module voortgezette opleiding van zes uren, bij een van de in artikel 2 vermelde opleidingscentra, bestaande uit : - één uur theoretische opleiding; - twee uren controle van materieel; - drie uren praktische oefeningen; 4°. het slagen in een examen dat een schriftelijk en praktisch gedeelte omvat en dat georganiseerd wordt door een van de in artikel 2 vermelde opleidingscentra.

Art. 11/3.§ 1. De inschrijvingsaanvragen voor de in artikel 11/2, 3°, bedoelde voortgezette opleiding worden ingediend bij één van de in artikel 2 bedoelde opleidingscentra, waarvan het programma deze opleiding omvat.

Het organisme waarbij de inschrijvingsaanvraag werd ingediend, controleert of de in artikel 11/2, 1° en 2° bedoelde toelatingsvoorwaarden vervuld zijn op de begindatum van de opleiding. § 2. Het opleidingscentrum waarbij de voortgezette opleiding gevolgd wordt, verlengt de geldigheidsduur van het getuigschrift van gaspakdrager vanaf de deliberatie die het in artikel 11/2, 4°, bedoelde geslaagde examen afsluit.

Art. 11/4.De kandidaat die niet slaagt in het in artikel 11/2, 4°, bedoelde examen, kan binnen een periode van één jaar na de deliberatie die voormeld examen afsluit, één keer deelnemen aan de module en het examen bedoeld in artikel 11/2.

De in het eerste lid bedoelde periode van één jaar kan maximaal met één jaar verlengd worden indien de kandidaat niet kan deelnemen aan het examen om medische redenen.

Gedurende de periode bedoeld in het eerste lid en de verlenging ervan bedoeld in het tweede lid, kan de kandidaat deelnemen aan de trainingen gaspakdrager. Gedurende deze periode kan hij geen interventies doen als gaspakdrager. »

Art. 4.In hetzelfde besluit wordt een hoofdstuk IV/2 ingevoegd dat het artikel 11/5 bevat, luidende : « HOOFDSTUK IV/ 2. - Overgangsbepaling

Art. 11/5.In afwijking van artikel 11/1 is het getuigschrift van gaspakdrager dat behaald werd voor 1 september 2012, geldig tot 31 augustus 2015.

Gedurende die periode kan het personeelslid van een openbare hulpdienst dat het getuigschrift behaald heeft voor 1 september 2012, het getuigschrift verlengen voor drie jaar, mits naleving van de voorwaarden van hoofdstuk IV/1 vanaf 1 september 2012. »

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2012.

Brussel, 17 juli 2013.

De Minister van Binnenlandse Zaken, Mme J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^