Ministerieel Besluit van 17 juni 1997
gepubliceerd op 01 juli 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de functie van logistiek assistent

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1997012490
pub.
01/07/1997
prom.
17/06/1997
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

17 JUNI 1997. Ministerieel besluit tot vaststelling van de functie van logistiek assistent (1)


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid van de werknemers, inzonderheid op artikel 35, 5, tweede lid, vervangen door de wet van 26 juli 1996 en gewijzigd bij de wet van 6 december 1996;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, inzonderheid op artikel 3, 5;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, 1, gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Overwegende dat, in de sector van de ziekenhuizen en de psychiatrische verzorgingstehuizen, de functie van logistiek assistent onmiddellijk vastgesteld moet worden opdat de betrokken werkgevers onverwijld de uitvoeringsmodaliteiten zouden kennen, Besluit

Artikel 1.De logistiek assistenten zijn hoofdarbeiders die worden ingezet op de verpleegafdeling ter ondersteuning van de verpleegkundigen, voor het verbeteren van het comfort van de patiënten en het vervullen van patiëntondersteunende taken. Zij kunnen geen verpleegkundige handelingen stellen, zoals bepaald op basis van artikel 21, quinquies, van het koninklijk besluit 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies.

Art. 2.1. Voor aanwerving van logistiek assistenten komen enkel werkzoekenden in aanmerking die met vrucht een vormingsprogramma gevolgd hebben : a) hetzij van minimaal 80 uur voor mensen met een vorming bepaald in artikel 2, 4 van het ministerieel besluit van 5 april 1995 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, 12 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de in artikel 34, 12° van dezelfde wet bedoelde verstrekkingen;b) hetzij van minimaal 500 uur waarvan 250 uren theoretische en praktische vorming en 250 uren stage voor werkzoekenden met minimaal het diploma van lager secundair onderwijs;c) hetzij van minimaal 500 uur voor werkzoekenden die met vrucht vóór 1 juli 1997 dit vormingsprogramma gevolgd hebben;d) hetzij van minimaal 500 uur waarvan 250 uren theoretische en praktische vorming en 250 uren stage voor jongeren die onderworpen zijn aan de deeltijdse leerplicht. Deze vormingsprogramma's omvatten ondermeer gezondheids- en hygiëneregels toepasselijk in de instellingen en omgang met patiënten en hun familieleden; ze worden door de bevoegde Minister goedgekeurd om in aanmerking te komen voor de toepassing van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector. 2. Voor de instellingen waarvan de toetredingsakte werd goedgekeurd krachtens de artikelen 2 en 3 van het ministerieel besluit van 17 juni 1997 tot uitvoering van artikel 3, 8 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, en die een door het bevoegd gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling afgeleverd attest kunnen voorleggen waarin de afwezigheid wordt vastgesteld van werkzoekenden die beantwoorden aan de in 1 opgesomde voorwaarden, kunnen de betrekkingen van logistiek assistent vóór 31 december 1997 vacant verklaard worden ten aanzien van de werkzoekenden bedoeld in 1, b) en d), die niet voldoen aan de voorwaarden inzake stage.Het voormelde attest moet gevoegd worden bij het verslag bedoeld in artikel 8 van het voormelde ministerieel besluit.

Art. 3.Het toezicht op de inhoudelijke tewerkstelling van de logistiek assistenten en inzonderheid op de kwaliteitsverbetering van de verzorging van het comfort van de patiënt tengevolge van de inzet van dit personeel, valt onder de verantwoordelijkheid van het hoofd van het verpleegkundig departement.

Onder leiding van dit hoofd stelt de instelling jaarlijks een rapport op omtrent de wijze waarop dit personeel wordt ingezet.

Dit rapport wordt overgemaakt aan de ondernemingsraad, bij ontstentenis aan het comité voor veiligheid, hygiëne en gezondheid, voor de privé instellingen, en aan de bevoegde overlegcomite, voor de publieke instellingen; het is steeds opvraagbaar door de Minister.

Art. 4.De wedde van de logistiek assistenten wordt vastgesteld op een bedrag dat overeenstemt met de baremieke schaal 1.22 vastgesteld in uitvoering van de bepalingen met betrekking tot het geldelijk statuut hetzij van de Staat, hetzij van de ondergeschikte openbare besturen, hetzij in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 december 1982 overeengekomen in het paritair subcomité voor de instellingen vallend onder de ziekenhuiswet en algemeen geldend verklaard door het koninklijk besluit van 12 juli 1983.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 1997.

Brussel, 17 juni 1997.

M. COLLA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^