Ministerieel Besluit van 17 juni 1999
gepubliceerd op 25 augustus 1999
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit nr. 35 houdende bevestiging van erkenning in toepassing van artikel 111 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

bron
ministerie van economische zaken
numac
1999011247
pub.
25/08/1999
prom.
17/06/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

17 JUNI 1999. - Ministerieel besluit nr. 35 houdende bevestiging van erkenning in toepassing van artikel 111 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, gewijzigd bij de wetten van 6 juli 1992, 4 augustus 1992, 8 december 1992, 11 februari 1994, 6 juli 1994, 5 juli 1998, en 30 oktober 1998 inzonderheid op de artikelen 74, 75, 78 en 111;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 februari 1992 tot bepaling van het bedrag van het in hoofde van de kredietgever vereiste netto-actief bedoeld in artikel 75, § 3, 1°, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 1992 betreffende de aanvragen om erkenning en inschrijving bedoeld bij de artikelen 74 en 77 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 24 augustus 1992 en van 25 februari 1996;

Gelet op de samengestelde administratieve dossiers;

Gelet op de brieven gestuurd overeenkomstig artikel 111 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, Besluit :

Artikel 1.De erkenning van de volgende met name aangeduide persoon wordt bevestigd onder het nummer en voor de kredietvormen behorend bij de volgende kentekens die voorafgaan aan zijn naam en adres : A 3. De lening op afbetaling, bedoeld in artikel 1, 11°, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet;

A 4. De kredietopening, bedoeld in artikel 1, 12°, van dezelfde wet : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 17 juni 1999.

Brussel, 17 juni 1999.

E. DI RUPO

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^