Ministerieel Besluit van 17 juni 2002
gepubliceerd op 26 juni 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 2 mei 2002 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme

bron
ministerie van financien
numac
2002003310
pub.
26/06/2002
prom.
17/06/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 JUNI 2002. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 2 mei 2002 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme


De Minister van Financiën, Gelet op de resolutie 1373 (2001) aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 28 september 2001;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap waarmee ingestemd werd bij wetten van 2 december 1957, 26 november 1992 en 10 augustus 1998;

Gelet op de Verordening (EG) nr. 2580/2001 van de Raad van 27 december 2001 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme;

Gelet op de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties, inzonderheid op de artikelen 1 en 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 mei 2002 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 4 juli 1989 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de Verordening (EG) nr. 2580/2001 van de Raad van 27 december 2001 verbindend is in al haar onderdelen en rechtstreeks van toepassing is in elke Lidstaat; dat zij in werking is getreden op 28 december 2001, de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen (nr. L 344/70);

Overwegende dat voornoemde resolutie 1373 (2001) de Lidstaten van de Europese Unie inzonderheid verplicht te verbieden dat de tegoeden en andere financiële of economische middelen ter beschikking worden gesteld van personen en entiteiten die terroristische daden stellen of pogen te stellen, ze vergemakkelijken of eraan deelnemen, en dat financiële of andere verwante diensten aan hen worden verleend;

Overwegende dat de bekendmaking van de lijst van de geviseerde personen, groepen en entiteiten overeenkomstig de voornoemde Verordening (EG) nr. 2580/2001, met eenparigheid van stemmen bepaald is bij besluit van de Raad;

Overwegende dat onverwijld de procedure voor elke aangelegenheid betreffende de toepassing van het bovenvermelde koninklijk besluit dient te worden bepaald, Besluit :

Artikel 1.De aanvragen betreffende de toepassing van het koninklijk besluit van 2 mei 2002 betreffende specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme moeten schriftelijk aan het volgende adres worden gericht : De heer Minister van Financiën, c/o de heer Gouverneur van de Nationale Bank van België, Departement Internationale Samenwerking en Financiële Stabiliteit, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Art. 2.§ 1. Om aan de informatieverplichting van artikel 4 van de hiervoor genoemde Verordening (EG) nr. 2580/2001 van de Raad van 27 december 2001 te beantwoorden, dient zonder verwijl alle informatie ambtshalve aan de bevoegde autoriteit meegedeeld te worden. § 2. Onder informatie dient men te verstaan : 1° deze die voortvloeit uit de toepassing van de beperkende maatregelen tegen de beoogde personen en organisaties;2° elke aanwijzing van het gebrek aan de behoefte van dergelijke maatregelen. § 3. Onder bevoegde autoriteit dient men te verstaan, door delegatie van de Minister van Financiën, het Ministerie van Financiën, Administratie van de Thesaurie, Kunstlaan 30, 1040 Brussel (fax : 02-233 75 18; e-mail : Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be).

Art. 3.Dit besluit treedt in werking met ingang van 28 december 2001.

Brussel, 17 juni 2002.

D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^