Ministerieel Besluit van 17 juni 2002
gepubliceerd op 24 juli 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 december 2001 houdende benoeming van de assessoren en van de griffiers-rapporteurs van de raad van beroep ingesteld voor de instellingen van openbaar nut die ressorteren onder het Minis

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van binnenlandse zaken
numac
2002022516
pub.
24/07/2002
prom.
17/06/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 JUNI 2002. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/12/2001 pub. 11/01/2002 numac 2001022938 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende benoeming van de assessoren en van de griffiers-rapporteurs van de Raad van Beroep ingesteld voor de instellingen van openbaar nut die ressorteren onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, en tege sluiten houdende benoeming van de assessoren en van de griffiers-rapporteurs van de raad van beroep ingesteld voor de instellingen van openbaar nut die ressorteren onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, en tegelijkertijd onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken wat betreft de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten


De minister van Binnenlandse Zaken, De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 3, § 1, 1° en § 2, en op de artikelen 18, 19, §§ 2 en 3, en 22;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op artikel 105 en op artikel 106, § 1, eerste lid, 2°;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 januari 2002 houdende vaststelling van het statuut van het personeel van de openbare instellingen van Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 juni 1973 tot instelling van een raad van beroep voor de instellingen van openbaar nut die onder toezicht staan van de Minister van Sociale Voorzorg, gewijzigd bij ministerieel besluit van 9 november 1989;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/12/2001 pub. 11/01/2002 numac 2001022938 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende benoeming van de assessoren en van de griffiers-rapporteurs van de Raad van Beroep ingesteld voor de instellingen van openbaar nut die ressorteren onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, en tege sluiten houdende benoeming van de assessoren en van de griffiers-rapporteurs van de raad van beroep ingesteld voor de instellingen van openbaar nut die ressorteren onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, en tegelijkertijd onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken wat betreft de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op het schrijven van 19 april 2002, waarbij Mevr. Renotte, Mireille, haar ontslag uit haar functies van effectief griffier-rapporteur heeft medegedeeld;

Gelet op het schrijven van 25 maart 2002 waarbij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid het ontslag heeft medegedeeld van Mevr. Vrielinck, Marie-Hélène, uit haar functies van plaatsvervangend griffier-rapporteur;

Gelet op de voordracht van kandidaten door de betrokken instellingen van openbaar nut, Besluiten :

Artikel 1.Eervol ontslag wordt verleend aan Mevr. Renotte, Mireille, als effectief griffier-rapporteur van de Franstalige afdeling van de raad van beroep ingesteld voor de instellingen van openbaar nut die ressorteren onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, en tegelijkertijd onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken wat betreft de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten.

Art. 2.Eervol ontslag wordt verleend aan Mevr. Vrielinck, Marie-Hélène, als plaatsvervangend griffier-rapporteur van de Franstalige afdeling van de raad van beroep ingesteld voor de instellingen van openbaar nut die ressorteren onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, en tegelijkertijd onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken wat betreft de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten.

Art. 3.De heer Kinnar, Jean-Marie, adjunct-adviseur bij het Fonds voor arbeidsongevallen, wordt aangewezen als effectief griffier-rapporteur van de Franstalige afdeling van voormelde raad van beroep, ter vervanging van Mevr. Renotte, M.

Art. 4.Mevr. Stassen, Valérie, adjunct-adviseur bij het Fonds voor arbeidsongevallen, wordt aangewezen als plaatsvervangend griffier-rapporteur van de Franstalige afdeling van voormelde raad van beroep, ter vervanging van Mevr. Vrielinck, M.-H. Brussel, 17 juni 2002.

De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^