Ministerieel Besluit van 17 maart 2011
gepubliceerd op 22 maart 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 3 jaar - 4 maart 2011-2014, van de Staatsbon op 5 jaar - 4 maart 2011-2016 en van de Staatsbon op 8 jaar - 4 maart 2011-2019

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2011003072
pub.
22/03/2011
prom.
17/03/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 MAART 2011. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 3 jaar - 4 maart 2011-2014, van de Staatsbon op 5 jaar - 4 maart 2011-2016 en van de Staatsbon op 8 jaar - 4 maart 2011-2019


De Minister van Financiën, Gelet op het koninklijk besluit van 9 juli 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000003297 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van Staatsbons type koninklijk besluit prom. 09/07/2000 pub. 17/08/2000 numac 2000000617 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de intercommunale coöperatieve vennootschap « Intercommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen », afgekort als « Integan », toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt verleend sluiten betreffende de uitgifte van de Staatsbons, artikelen 1, 4, 6 en 10, zoals gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 26 mei 2002, 18 februari 2003, 31 juli 2004, 10 november 2006 en 23 mei 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 januari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/01/2011 pub. 04/02/2011 numac 2011022018 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 2009 tot uitvoering van artikel 35septies, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, me sluiten dat de Minister van Financiën machtigt tot voortzetting in 2011, van de uitgifte van de leningen genaamd « Lineaire obligaties », van de uitgifte van de leningen genaamd « Staatsbons », alsook van « Euro Medium Term Notes », artikel 1, 2°;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juli 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000003298 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van Staatsbons sluiten betreffende de uitgifte van Staatsbons zoals gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 21 mei 2003 en 24 mei 2007, Besluit :

Artikel 1.Er wordt overgegaan tot de uitgifte van drie leningen respectievelijk genaamd : « Staatsbon op 3 jaar », « Staatsbon op 5 jaar » en « Staatsbon op 8 jaar ».

Art. 2.De Staatsbon op 3 jaar - 4 maart 2011-2014 rent 2,45 pct. 's jaars vanaf 4 maart 2011 tot en met 3 maart 2014.

De Staatsbon op 5 jaar - 4 maart 2011-2016 rent 3,20 pct. 's jaars vanaf 4 maart 2011 tot en met 3 maart 2016.

De Staatsbon op 8 jaar - 4 maart 2011-2019 rent 3,75 pct. 's jaars vanaf 4 maart 2011 tot en met 3 maart 2019.

Art. 3.De openbare inschrijving op deze Staatsbons zoals bedoeld in artikel 6 van het koninklijk besluit van 9 juli 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000003297 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte van Staatsbons type koninklijk besluit prom. 09/07/2000 pub. 17/08/2000 numac 2000000617 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de intercommunale coöperatieve vennootschap « Intercommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen », afgekort als « Integan », toegang tot het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt verleend sluiten, wordt opengesteld op 23 februari 2011; zij wordt afgesloten 3 maart 2011. De datum van betaling is vastgesteld op 4 maart 2011. De betaling is volledig in speciën.

Art. 4.De uitgifteprijs van de Staatsbon op 3 jaar - 4 maart 2011-2014 is vastgesteld tegen 100,00 pct. van de nominale waarde.

De uitgifteprijs van de Staatsbon op 5 jaar - 4 maart 2011-2016 is vastgesteld tegen 100,00 pct. van de nominale waarde.

De uitgifteprijs van de Staatsbon op 8 jaar - 4 maart 2011-2019 is vastgesteld tegen 100,00 pct. van de nominale waarde.

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking op 23 februari 2011.

Brussel, 17 maart 2011.

D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^