Ministerieel Besluit van 17 maart 2014
gepubliceerd op 28 mei 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de Laboratoire d'Anthropologie Prospective , voor de organisatie van een colloquium « Entre errance et silence : regard croisé atour de la souffrance psychique d'origine sociale »

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2014024136
pub.
28/05/2014
prom.
17/03/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 MAART 2014. - Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de Laboratoire d'Anthropologie Prospective (UCL), voor de organisatie van een colloquium « Entre errance et silence : regard croisé atour de la souffrance psychique d'origine sociale »


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 19 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013003425 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 november 1974 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 januari 1964, waardoor aan de Minister van Volksgezondheid overdracht van bevoegdheid inzake subsidietoekenning wordt verleend;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, artikel 15, § 1, 4°, c), Besluit :

Artikel 1.Een toelage van duizend euro (€ 1.000) ingeschreven op artikel 52/14.33.00.01, van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, begrotingsjaar 2014, wordt toegekend aan » Laboratoire d'Anthropologie Prospective (UCL), Place Montesquieu, 1 BteL2.08.01 - 0419 052 272 - bankreningmummer 091-0015728-43 - voor een colloquium « Entre errance et silence : regard croisé atour de la souffrance psychique d'origine sociale ».

Art. 2.De kosten van voornoemd project zullen aan de begunstigde terugbetaald worden naarmate een schuldvordering en de documenten ter staving van deze kosten voorgelegd worden (uiterlijk vóór 31 mei 2014) aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, dit binnen de perken van het in artikel 1 vermelde bedrag. De volgende kosten worden in aanmerking genomen : werkingkosten of personeelskosten met name lonen, reiskosten, kleine kosten met betrekking tot kantoor (telefoon, correspondentie, ...) of leveringen, die rechtstreeks verband houden met de bovenvermelde actie en zich hebben voorgedaan in 2013 of 2014. De investerings- en leningskosten zullen niet terugbetaald worden.

Art. 3.Een kopie van de eventueel gepubliceerd notulen en twee uitnodigingen voor het evenement worden toegezonden aan de F.O.D. Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Victor Hortaplein 40/10 1060 Brussel - Directoraat-generaal Gezondheidszorg.

Brussel, 17 maart 2014.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^