Ministerieel Besluit van 17 november 2017
gepubliceerd op 22 december 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017206666
pub.
22/12/2017
prom.
17/11/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017206666

WAALSE OVERHEIDSDIENST


17 NOVEMBER 2017. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017


De Minister-President van de Waalse Regering, De Minister van de Plaatselijke Besturen, Huisvesting en Sportinfrastucturen, Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden, artikel 26;

Gelet op het decreet van 21 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2016 pub. 27/01/2017 numac 2017070003 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, inzonderheid op artikel 34;

Gelet op het decreet van 12 juli 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2017 pub. 21/09/2017 numac 2017070163 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 sluiten houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 18/01/2001 pub. 20/01/2001 numac 2001014006 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Omzendbrief betreffende de structuur van het kandidatuurdossier met het oog op het verkrijgen van een vergunning bedoeld in het koninklijk besluit van 18 januari 2001 tot vaststelling van het bestek en van de procedure tot toekenning van vergunningen voor sluiten betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 63.22 van programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 20 juli 2017 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van het efro-Programma 2014-2020, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Programma EFRO 2014-2020 « Wallonië-Brussel 2020.EU »;

Hoofdlijn 3 : Slim grondgebiedsbeheer 2020;

Maatregel 3.1.1 : Versterking van de stedelijke aantrekkelijkheid voor de burgers, de bezoekers en de ondernemingen;

Portefeuille : "Mons 2020, ville créative, culturelle et intelligente";

Project : "La galerie du Centre";

Begunstigde : Stad Bergen;

Basisallocatie : 63.22.03;

Vastleggingskredieten : 4.983.570,21 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 311000 03313;

Portefeuille : Mons 2020 : aantrekkelijkheid en duurzame groei;

Project : "Les voiries ";

Begunstigde : Stad Bergen;

Basisallocatie : 63.22.03;

Vastleggingskredieten : 1.342.024,10 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 311000 03320;

Portefeuille : Mons 2020 : aantrekkelijkheid en duurzame groei;

Project : "Place Nervienne";

Begunstigde : Stad Bergen;

Basisallocatie : 63.22.03;

Vastleggingskredieten : 3.582.608,84 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 311000 03322;

Portefeuille : Herkwalificatie 2020 van de Seraing-vallei;

Project : Project 3a : "Gastronomia" Begunstigde : :Stad Seraing;

Basisallocatie : 63.22.03;

Vastleggingskredieten : 4.663.511,46 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 311000 00940;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 63.25, programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 21 mei 2015 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van het EFRO-Programma 2014-2020 "Wallonie-Bruxelles 2020.EU", namelijk het volgende dossier (titel en codificatie van het medegefinancierde project) : EFRO-Programma 2014-2020 « Wallonië-Brussel 2020.EU »;

Hoofdlijn 4 : Overgang naar een koolstofarm Wallonië 2020;

Maatregel 4.3.1 : Koolstofarm/gebouwen - Versterking van de stedelijke aantrekkelijkheid voor de burgers, de bezoekers en de ondernemingen;

Portefeuille : "Mons 2020, ville créative, culturelle et intelligente";

Project : "Maternité commerciale";

Begunstigde : Stad Bergen;

Basisallocatie : 63.25.03;

Vastleggingskredieten : 5.175.358,96 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 113000 03312;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 63.26, programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 om gevolg te geven aan de tijdens de zitting van 21 mei 2015 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van het EFRO-Programma 2014-2020 "Wallonie-Bruxelles 2020.EU", namelijk het volgende dossier (titel en codificatie van het medegefinancierde project) : EFRO-Programma2014-2020 « Wallonië-Brussel 2020.EU »;

Hoofdlijn 4 : Overgang naar een koolstofarm Wallonië 2020;

Maatregel 4.3.1 : Koolstofarm/gebouwen - Versterking van de stedelijke aantrekkelijkheid voor de burgers, de bezoekers en de ondernemingen;

Portefeuille : Mons 2020 : aantrekkelijkheid en duurzame groei;

Project : "Square Saint-Germain";

Begunstigde : Stad Bergen;

Basisallocatie : 63.26.03;

Vastleggingskredieten : 453.844,00 EUR;

Codificatie van het project : E TR 1 521000 03321, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 20.202 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 34 naar programma 03 van organisatieafdeling 16.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 01 van organisatieafdeling 34 en van programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend EUR)

Basisallocatie

Initieel krediet na de eerste aanpassing

Overdracht

Aangepast krediet

VAK

OK

VAK

OK

VAK

OK

OA34 01.01.01

140.721

56.535

- 20.202

-

120.519

56.535

OA16 63.22.03

501

1.652

+ 14.572

-

15.073

1.652

OA16 63.25.03

0

0

+ 5.176

-

5.176

0

OA16 63.26.03

0

137

+ 454

-

454

137


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Namen, 17 november 2017.

W. BORSUS V. DE BUE


begin


Publicatie : 2017-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^