Ministerieel Besluit van 17 oktober 2008
gepubliceerd op 19 november 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de VZW Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen inzake een project met betrekking tot de vroeginterventie door middel van groepswerking met jongeren die riskant of beginnend problematisch geb

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2008024460
pub.
19/11/2008
prom.
17/10/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

17 OKTOBER 2008. - Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de VZW Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen inzake een project met betrekking tot de vroeginterventie door middel van groepswerking met jongeren die riskant of beginnend problematisch gebruiken


De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Gelet op artikel 116, § 2 van de programmawet van 22 december 2003, gewijzigd door de programmawet van 20 juli 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 december 2006 tot vaststelling van de nadere regels voor subsidiëring door het Fonds ter bestrijding van de verslavingen;

Gelet op het advies van het Comité Verslavingen van 11 juni 2008;

Overwegende de oproep die op 23 mei 2008 in het kader van dit besluit door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu gedaan werd;

Overwegende het projectvoorstel, getiteld « de vroeginterventie door middel van groepswerking met jonge experimenterende en beginnende probleemgebruikers », ingediend door Mevr. M. Geirnaert bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;

Besluit :

Artikel 1.§ 1. Er wordt een bedrag van 194.480 euro toegekend aan de VZW Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen, Vanderlindenstraat 15, te 1030 Brussel, verder genoemd de begunstigde, als subsidie ter ondersteuning van het project « de vroeginterventie door middel van groepswerking met jonge experimenterende en beginnende probleemgebruikers », als bedoeld in § 2. Dit bedrag wordt aangerekend op de orderekening van de thesaurie « Fonds tot bestrijding van de verslavingen » van het Directoraat generaal Dier, Plant en Voeding, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Dit bedrag heeft betrekking op de periode van 1 juli 2008 tot en met 30 juni 2009. § 2. De doelstellingen, de fasering en de budgettering van het betrokken project zijn beschreven in het projectvoorstel, getiteld « de vroeginterventie door middel van groepswerking met jonge experimenterende en beginnende probleemgebruikers », ingediend door Mevr. M. Geirnaert bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. § 3. De aanvragen tot wijzigingen in de doelstellingen, fasering of het budget dienen schriftelijk ingediend te worden bij het Directoraat-generaal Organisatie van de Gezondheidszorgvoorzieningen, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Victor Hortaplein 40, bus 10, 1060 Brussel. Dit Directoraat-generaal zal beslissen over de aanvraag en haar beslissing schriftelijk meedelen aan de begunstigde.

Art. 2.§ 1. Een begeleidingscomité kan worden opgericht door het Directoraat-generaal Organisatie van de Gezondheidszorgvoorzieningen, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. §. De taak van het begeleidingscomité bestaat erin om : - de richtlijnen van de Minister, die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, en die een invloed kunnen hebben op het project of de doelstellingen ervan, door te geven aan de begunstigde, - over de stand van de werkzaamheden te waken, - het ondernomen project te coördineren met elk ander project betreffende een gelijkaardig en/of complementair onderwerp, dat het relevant acht. - het organiseren van bijeenkomsten met de begunstigde

Art. 3.§ 1. De betaling van de subsidie zal gebeuren in twee schijven : 1) 70 % van het in artikel 1 bedoelde bedrag.Voor deze betaling dient de begunstigde een gehandtekende en gedateerde aanvraag in bij het Directoraat-generaal Organisatie van de Gezondheidszorgvoorzieningen, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, en dit binnen de twee maanden na de publicatie van dit besluit. 2) maximum 30 % van het bedrag, als bedoeld in artikel 1. Voor deze uitbetaling, die niet kan gebeuren voor 1 juli 2009, dient de begunstigde in bij het Directoraat-generaal Organisatie van de gezondheidszorgvoorzieningen, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu : a. ten laatste op 1 januari 2009 : een tussentijds activiteitenrapport en b.ten laatste op 1 juli 2009 : een eindrapport, zoals bedoeld in artikel4; c. ten laatste op 1 augustus 2009 : - een gehandtekende en gedagtekende schuldvordering, - de totaliteit aan stukken voor de verantwoording van het reeds ontvangen bedrag, als bedoeld in 1), en het aangevraagde bedrag, als bedoeld in dit 2). De betaling van de tweede schijf gebeurt uitsluitend van het door de bevoegde titularis goedgekeurde bedrag op basis van de ingediende stukken, en op basis van de budgettering opgenomen in het voorstel als bedoeld in art. 1, § 2. De bevoegde titularis kan bijkomende stukken opvragen voor de verantwoording van de bedragen. § 2. De ontvangen bedragen waarvoor geen bewijsstukken ingediend of aanvaard worden, kunnen teruggevorderd worden door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Art. 4.§ 1. Het tussentijdse en eindrapport dienen minstens volgende elementen te bevatten : a. een omstandige beschrijving en procesevaluatie van de gedane werkzaamheden, b.multidisciplinaire en beleidsaanbevelingen over het project en zijn thematiek, c. een draaiboek voor de implementatie van het project in andere gelijkaardige settings. § 2. Het Directoraat-generaal Organisatie van de gezondheidszorgvoorzieningen, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu kan andere noodzakelijke elementen toevoegen aan het tussentijdse en het eindrapport.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2008.

Brussel, 17 oktober 2008.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^