Ministerieel Besluit van 17 oktober 2011
gepubliceerd op 21 oktober 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011022348
pub.
21/10/2011
prom.
17/10/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

17 OKTOBER 2011. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten


De Minister van Sociale Zaken, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 13 december 2006, 25 april 2007 en 23 december 2009, § 2bis, ingevoegd bij de wet van 13 december 2006, § 3, achtste lid, ingevoegd bij de wet van 22 december 2003, § 4, eerste en tweede lid, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en gewijzigd bij de wet van 19 december 2008, § 8, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en § 8, derde lid, ingevoegd bij de wet van 19 december 2008, artikel 35ter, § 4, eerste lid, 1°, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005, vervangen bij de wet van 23 december 2009 en gewijzigd bij de wet van 29 december 2010 en artikel 72bis, § 1bis, laatste zin, ingevoegd bij de wet van 22 december 2008 en § 2, tweede en derde lid, vervangen bij de wet van 22 december 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikelen 8ter, 37bis, 38, 57, 62 en 97, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de voorstellen van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, uitgebracht op 23 mei 2011, 10, 14, 23 en 28 juni 2011 en 1, 12, 15, 18 en 26 juli 2011;

Gelet op de voorstellen van het secretariaat van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, uitgebracht op 12 en 25 juli 2011 en 1, 2, 8 en 16 augustus 2011;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 13 september 2011;

Gelet op de adviezen van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 10, 20 en 29 juni 2011, 6, 8, 11 en 19 juli 2011 en 2, 3, 8, 9, 10, 11 en 19 augustus 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris voor Begroting, van 16, 24 en 30 juni 2011 en 3 en 11 augustus 2011;

Overwegende dat, met betrekking tot de specialiteiten AMOXICILLINE/CLAVULANIC ACID AUROBINDO 500 mg/125 mg, AMOXICILLINE/CLAVULANIC ACID AUROBINDO 875 mg/125 mg, ANASTRAROM 1 mg, ATORVILBITIN 10 mg, ATORVILBITIN 20 mg, ATORVILBITIN 40 mg, ATORVILBITIN 80 mg, CIPROFLOXACINE EG 2 mg/ml, CIPROFLOXACINE TEVA 2 mg/ml, 1 zak 100 ml, COZAAR PLUS FORTE 100 mg/25 mg (PI-Pharma), DONEPEZIL SANDOZ 10 mg, EBIXA 10 mg, EBIXA 10 mg/g, LAMICTAL DISPERSIBLE 50 mg (PI-Pharma), LAMICTAL DISPERSIBLE 100 mg (PI-Pharma), LAMICTAL DISPERSIBLE 200 mg (PI-Pharma), LETROZOL APOTEX 2,5 mg, MELOXICAM PFIZER 7,5 mg, NOVOMIX 50 FLEXPEN, NOVOMIX 70 FLEXPEN, OLANZAPINE APOTEX 5 mg, OLANZAPINE APOTEX 10 mg, REPAGLINIDE APOTEX 0,5 mg, REPAGLINIDE APOTEX 1 mg, REPAGLINIDE APOTEX 2 mg, REPAGLINIDE MYLAN 0,5 mg, REPAGLINIDE MYLAN 1 mg, REPAGLINIDE MYLAN 2 mg, TACROLIMUS EG 0,5 mg, TACROLIMUS EG 1 mg, TACROLIMUS EG 5 mg, TWYNSTA 40 mg/5 mg, TWYNSTA 40 mg/10 mg, TWYNSTA 80 mg/5 mg, TWYNSTA 80 mg/10 mg en VENLAFAXINE PFIZER 37,5 mg, door Onze Staatssecretaris voor Begroting geen akkoord is verleend binnen een termijn van tien dagen, vermeld in artikel 35bis, § 15, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en dat de betrokken akkoorden dienvolgens met toepassing van die wetsbepaling wordt geacht te zijn verleend;

Bij ontstentenis van een gemotiveerd definitief voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, binnen een termijn van 150 dagen wat betreft de specialiteiten TWYNSTA 40 mg/5 mg, TWYNSTA 40 mg/10 mg, TWYNSTA 80 mg/5 mg en TWYNSTA 80 mg/10 mg, heeft de Minister, met toepassing van artikel 26 van het koninklijk besluit van 21 december 2001, een gemotiveerde beslissing genomen en genotificeerd op 12 augustus 2011;

Gelet op de notificaties aan de aanvragers van 1, 4, 10, 11, 12, 24 en 30 augustus 2011;

Gelet op het advies nr. 50.316/2 van de Raad van State, gegeven op 11 oktober 2011 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in hoofdstuk I :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Art.2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 17 oktober 2011.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^