Ministerieel Besluit van 17 oktober 2012
gepubliceerd op 19 oktober 2012
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2012022378
pub.
19/10/2012
prom.
17/10/2012
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

17 OKTOBER 2012. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten


De Minister van Sociale Zaken, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 13 december 2006, 25 april 2007 en 23 december 2009, § 3, achtste lid, ingevoegd bij de wet van 22 december 2003, § 4, eerste en tweede lid, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en gewijzigd bij de wet van 19 december 2008, § 8, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en § 8, derde lid, ingevoegd bij de wet van 19 december 2008 en artikel 72bis, § 1bis, laatste zin, ingevoegd bij de wet van 22 december 2008 en § 2, tweede en derde lid, vervangen bij de wet van 22 december 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikelen 13, 37bis, 38, 57, 62, en 97, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de voorstellen van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, uitgebracht op 2, 3, 17, 20, 27 en 30 juli 2012 en 7 augustus 2012;

Gelet op de voorstellen van het secretariaat van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, uitgebracht op 17 januari 2012 en 3, 10, 16, 23 en 30 juli 2012;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 18 september 2012;

Gelet op de adviezen van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 januari 2012, 4, 5, 12, 20 en 24 juli 2012 en 7, 8, 13, 14 en 17 augustus 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 31 juli 2012 en 2, 16 en 23 augustus 2012;

Overwegende dat, met betrekking tot de specialiteiten CARBOPLATIN SANDOZ 10 mg/ml, CLARITHROMYCINE TEVA 500 mg, CLARITHROSANDOZ 250 mg, CLARITHROSANDOZ 500 mg, CLARITHROSANDOZ 25 mg/ml, CLARITHROSANDOZ 50 mg/ml, CLAUDIA 35, COSOPT 20 mg/ml (PI-Pharma), DOXORUBICIN ACTAVIS 50 ml, ESOMEPRAZOLE SANDOZ 40 mg, EXEMESTANE ACCORD HEALTHCARE 25 mg, HERCEPTIN 150 mg, IBANDRONIC ACID TEVA 150 mg, IBANDRONIC ACID TEVA 1 mg/ml, IDARUBICINE EBEWE 1 mg/ml, ISOCURAL 10 mg, LEVITERACETAM KELA 250 mg, LEVITERACETAM KELA 500 mg, LEVITERACETAM KELA 750 mg, LEVITERACETAM KELA 1000 mg, LIOSANNE 20, LIOSANNE 30, MANNITOL 15% (Viaflo), MEDROL 16 mg (Impexeco), MEDROL 32 mg (Impexeco), METHOTREXATE SANDOZ 100 mg/ml, NPLATE 250 g, NPLATE 500 g, OMEPRAZOL SANDOZ 10 mg, OMEPRAZOL SANDOZ 20 mg, OMEPRAZOL SANDOZ 40 mg, OXYCODON SANDOZ 5 mg, OXYCODON SANDOZ 10 mg, OXYCODON SANDOZ 20 mg, PANTOMED 20 mg (PI-Pharma), PANTOMED 40 mg (PI-Pharma), SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg, SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg, TAVARA 10 mg, TAVARA 20 mg, door Onze Minister voor Begroting geen akkoord is verleend binnen een termijn van tien dagen, vermeld in artikel 35bis, § 15, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en dat de betrokken akkoorden dienvolgens met toepassing van die wetsbepaling wordt geacht te zijn verleend;

Bij ontstentenis van een gemotiveerd definitief voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, binnen een termijn van 150 dagen wat betreft de specialiteiten NUMETZAH G13% en NUMETZAH G16%, heeft de Minister, met toepassing van artikel 26 van het koninklijk besluit van 21 december 2001, een gemotiveerde beslissing genomen en genotificeerd op 17 augustus 2012;

Gelet op de notificaties aan de aanvragers van 7 februari 2012 en 7, 14, 17, 24, 28 en 31 augustus 2012;

Gelet op het advies nr. 52.069/2 van de Raad van State, gegeven op 8 oktober 2012 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.In bijlage II van hetzelfde besluit, zoals tot op heden gewijzigd, wordt het punt IV.1.7. toegevoegd, luidende : « De antipsychotica - klasse van de dibenzo-oxepino-pyrroles. - Vergoedingsgroep : B-322 ».

Art. 3.In bijlage IV van hetzelfde besluit, zoals tot op heden gewijzigd, wordt de ATC code « J05AT01 » door de ATC code « J05AE11 » vervangen.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 17 oktober 2012.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^