Ministerieel Besluit van 17 oktober 2017
gepubliceerd op 13 november 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 27 oktober 2016 betreffende de toekenning van de opstartsteun voor de producentengroeperingen en -organisaties in de landbouwsector

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017205775
pub.
13/11/2017
prom.
17/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017205775

WAALSE OVERHEIDSDIENST


17 OKTOBER 2017. - Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 27 oktober 2016 betreffende de toekenning van de opstartsteun voor de producentengroeperingen en -organisaties in de landbouwsector


De Minister van Landbouw, Gelet op Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard;

Gelet op het Waalse Landbouwwetboek, de artikelen D.4, D.11 en D.13 en D.14;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 oktober 2016 betreffende de toekenning van de opstartsteun voor de producentengroeperingen en -organisaties in de landbouwsector, de artikelen 9 en 18;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 2 mei 2017;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 14 juni 2017;

Gelet op het overleg tussen de gewestelijke Regeringen en de federale overheid van 24 mei 2017;

Gelet op het rapport van 26 april 2017 opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies 61.904/2/V van de Raad van State, gegeven op 28 augustus 2017, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op Verordening (EU) nr. n°1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° het besluit van de Waalse Regering van 27 oktober 2016 : het besluit van de Waalse Regering van 27 oktober 2016 betreffende de toekenning van de opstartsteun voor de producentengroeperingen en -organisaties in de landbouwsector;2° een erkende groepering : een producentengroepering erkend overeenkomstig hoofdstuk II van het besluit van de Waalse Regering van 27 oktober 2016.

Art. 2.Dit besluit waarborgt de naleving van de bepalingen van de artikelen 3 tot 10, 12, 13 en 19 van Verordening (EG) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PB L.193, 1 juli 2014, blz.1)

Art. 3.De erkende producentengroeperingen maken de schuldvorderingverklaring bedoeld in artikel 15 van het besluit van de Waalse Regering van 27 oktober 2016 over, vergezeld van: 1° de lijst van de leden van de groepering bijgewerkt op 31 december van het jaar waarin de kosten zijn gemaakt;2° een bewijs van aansluiting van de actieve landbouwers;3° een activiteitenverslag dat het volgende bevat: a) de tijdens het vorige kalenderjaar gevoerde acties, die opgemaakt zijn in verband met de door de erkende groepering nagestreefde doelstellingen en met het ondernemingsplan bedoeld in artikel 4, 6°, van het besluit van de Waalse Regering van 27 oktober 2016;b) de ontwikkeling van de technische en menselijke middelen waarover de erkende organisatie beschikt;4° een individuele verklaring van elke producent lid van de groepering waarin hij bevestigt uitsluitend lid te zijn van de betrokken producentengroepering voor de bedoelde categorieën producten.

Art. 4.Op grond van de in artikel 3 bedoelde documenten gaat de Administratie over tot de controle op de naleving van de erkenningsvoorwaarden en de toekenning van de steun en van de betaling van de producentengroeperingen.

Om de in het eerste lid bedoelde controle uit te voeren kan de Administratie elk ander document dat nodig is om de administratieve controle aan te vullen, aan de erkende groepering vragen.

Art. 5.De eerste controle ter plaatse gebeurt op zijn vroegst na ontvangst van de eerste schuldvorderingverklaring.

Art. 6.Wanneer een controle ter plaatse wordt verricht, ondertekent een vertegenwoordiger van de erkende groepering het door de Administratie opgemaakte controleverslag mede.

De Administratie zendt het goedgekeurde verslag aan de groepering uiterlijk binnen drie maanden na de controle.

Art. 7.Wanneer een controle op gebreken inzake conformiteit betreffende de naleving van de erkenningsvoorwaarden wijst, zendt de Administratie de groepering een plan om opnieuw te voldoen aan de voorwaarden samen met een tijdschema met termijnen die zich over een redelijke duur uitstrekken in functie van de vastgestelde gebreken inzake conformiteit.

Na afloop van de termijn bepaald in het tijdschema bedoeld in het eerste lid, verricht de Administratie een controle om na te leven of de conformiteit in acht genomen wordt.

Namen, 17 oktober 2017.

R. COLLIN


begin


Publicatie : 2017-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^