Ministerieel Besluit van 18 april 2005
gepubliceerd op 02 juni 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 14 oktober 2003 houdende de lijst van ambtenaren belast met de adviezen inzake technopreventie erkend door de Minister van Binnenlandse Zaken

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2005000309
pub.
02/06/2005
prom.
18/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 APRIL 2005. - Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 14 oktober 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/10/2003 pub. 27/11/2003 numac 2003000827 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de lijst van ambtenaren belast met de adviezen inzake technopreventie erkend door de Minister van Binnenlandse Zaken sluiten houdende de lijst van ambtenaren belast met de adviezen inzake technopreventie erkend door de Minister van Binnenlandse Zaken


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de programmawet van 8 april 2003, inzonderheid op de artikelen 106 tot 109;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 mei 2003 tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake investeringen in beveiliging;

Gelet op het ministerieel besluit van 14 oktober 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/10/2003 pub. 27/11/2003 numac 2003000827 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de lijst van ambtenaren belast met de adviezen inzake technopreventie erkend door de Minister van Binnenlandse Zaken sluiten houdende de lijst van ambtenaren belast met de adviezen inzake technopreventie erkend door de Minister van Binnenlandse Zaken, gewijzigd door het ministerieel besluit van 30 juni 2004;

Gelet op het feit dat belastingplichtigen die wensen te genieten van de investeringsaftrek, dit enkel kunnen doen na de aanbeveling en de goedkeuring door de ambtenaren belast met de adviezen inzake technopreventie die behoren tot het personeel van de gemeente of de lokale politie, en die een vorming gevolgd hebben georganiseerd of erkend door de FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid, Vast Secretariaat voor het Preventiebeleid;

Gelet op het feit dat dit ministerieel besluit ertoe strekt de personen te inventariseren die bevoegd zijn om de aanbevelings- en goedkeuringsprocedures, voorzien in het onderhavige ministerieel besluit, uit te voeren zodat het dan ook past de gemeentelijke overheden en de korpschefs van de lokale politie zo spoedig mogelijk toe te laten hun diensten te organiseren en de ambtenaren belast met adviezen inzake technopreventie aan te duiden, Besluit :

Artikel 1.De hierna vermelde ambtenaren belast met de adviezen inzake technopreventie zijn bevoegd om de aanbeveling en de goedkeuring van de materiële vaste activa die een beveiliging van de beroepslokalen beogen te formuleren : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Het ministerieel besluit van 14 oktober 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/10/2003 pub. 27/11/2003 numac 2003000827 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de lijst van ambtenaren belast met de adviezen inzake technopreventie erkend door de Minister van Binnenlandse Zaken sluiten houdende de lijst van ambtenaren belast met de adviezen inzake technopreventie erkend door de Minister van Binnenlandse Zaken, gewijzigd door het ministerieel besluit van 30 juni 2004, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 18 april 2005.

P. DEWAEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^