Ministerieel Besluit van 18 april 2005
gepubliceerd op 29 april 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdrac

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2005015063
pub.
29/04/2005
prom.
18/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 APRIL 2005. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies


De Minister van Buitenlandse Zaken, Gelet op het besluit van de Regent van 17 december 1948, waarbij aan de Minister van Buitenlandse Zaken machtiging wordt verleend voor het vaststellen van de verblijfsvergoedingen die mogen toegekend worden aan de afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies;

Op voordracht van de Voorzitter van het Directiecomité, Besluit :

Artikel 1.De verblijfsvergoedingen, toegekend aan de afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies, bestaan uit dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen en vergoedingen voor het dekken van de huisvestingskosten.

Art. 2.De dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen worden onderverdeeld in twee categorieën : Categorie 1 (DFV - IFJ 1) Alle ambtenaren behorende tot de carrière Hoofdbestuur;

De niet naar het buitenland uitgezonden ambtenaren van de carrière van de Buitenlandse Dienst, van de Kanselarijcarrière en van de Attachés voor Ontwikkelingssamenwerking;

Personeelsleden van andere overheidsadministraties en personen die niet de hoedanigheid van rijksambtenaar bezitten die in opdracht van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking dienstreizen ondernemen;

Categorie 2 (DFV - IFJ 2) De naar het buitenland uitgezonden ambtenaren van de carrière Buitenlandse Dienst, van de Kanselarijcarrière, van de carrière van de Attachés voor Ontwikkelingssamenwerking en van de carrière Hoofdbestuur.

Het naar het buitenland uitgezonden hulppersoneel.

Art. 3.De bedragen van de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen zijn in vreemde valuta uitgedrukt en dekken niet de huisvestings- en verplaatsingskosten der begunstigden. Zij worden omgerekend in euro aan de gemiddelde koers van de maand die het vertrek voorafgaat.

Art. 4.« De vergoedingen ter dekking van de huisvestingskosten (IL-LV) worden uitbetaald op basis van de daadwerkelijk verrichte en bewezen uitgaven en ten belope van de per land vastgestelde maximumrichtprijzen. » De omrekening in euro gebeurt aan de gemiddelde koers van de maand die het vertrek voorafgaat of aan de koers toegepast door de kredietkaartmaatschappijen.

Art. 5.De bedragen van de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen en maximumrichtprijzen voor huisvesting worden vastgesteld overeenkomstig bijgaande tabel.

Art. 6.Het besluit van 13 januari 2004, tot vaststelling van de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoedingen, wordt opgeheven.

Art. 7.De Voorzitter van het Directiecomité is belast met de uitvoering van dit besluit, dat uitwerking zal hebben op 1 mei 2005.

Art. 8.Een afschrift van dit besluit zal ter inlichting worden overgemaakt aan het Rekenhof.

Brussel, 18 april 2005.

K. DE GUCHT

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Liste des indemnités forfaitaires journalière par pays et des indemnités maximales de logement Lijst van dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumrichtprijzen voor hotels Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^