Ministerieel Besluit van 18 december 2014
gepubliceerd op 16 januari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende organisatie van de schorsing van de toekenning van de premies die vanaf 1 januari 2015 in het kader van de ecopack worden toegekend

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015200063
pub.
16/01/2015
prom.
18/12/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 DECEMBER 2014. - Ministerieel besluit houdende organisatie van de schorsing van de toekenning van de premies die vanaf 1 januari 2015 in het kader van de ecopack worden toegekend


De Minister van Plaatselijke Besturen, Stedenbeleid, Huisvesting en Energie, Gelet op het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen;

Gelet op het decreet van 11 december 2014 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015, inzonderheid op artikel 190, waarbij de Minister bevoegd voor Huisvesting en Energie ertoe gemachtigd wordt om, vanaf 1 januari 2015 en in afwachting van de bepaling van een nieuwe regeling, de toekenning van de energiepremies toegekend ter uitvoering van het ministerieel besluit van 22 maart 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/03/2010 pub. 03/05/2010 numac 2010027061 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de modaliteiten en de procedure tot toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik sluiten betreffende de modaliteiten en de procedure tot toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik en de toekenning van premies voor de vervanging van de buitenschrijnwerk toegekend ter uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 13 maart 2014 tot invoering van een premie voor de renovatie van verbeterbare woningen, te schorsen;

Gelet op het beheerscontract 2013-2018 gesloten tussen het Waalse Gewest en het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" (Woningfonds van de Kroostrijke Gezinnen van Wallonië);

Gelet op het beheerscontract 2013-2018 gesloten tussen het Waalse Gewest en de "Société wallonne de Crédit social" (Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet);

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 januari 2012 tot vastlegging van de voorwaarden waaronder het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" (Woningfonds van de Grote Gezinnen van Wallonië) eco-packs verleent;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 januari 2012 tot vastlegging van de voorwaarden waaronder de "Société wallonne de Crédit social" (Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet) eco-packs verleent;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 maart 2014 tot invoering van een premie voor de renovatie van verbeterbare woningen;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 maart 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/03/2010 pub. 03/05/2010 numac 2010027061 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de modaliteiten en de procedure tot toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik sluiten betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik;

Overwegende dat het stelsel voor de toekenning van premies dat van toepassing is voor een aanvraag inzake eco-packs het stelsel is dat op het moment van de beslissing van de toekenning van de eco-pack van kracht is;

Gelet op de noodzakelijkheid om in een overgangsregeling te voorzien om de aanvrager waarvan het aanvraagdossier voor een ecopack op 31 december 2014 volledig is en die geen leningsovereenkomst vóór 1 januari 2015 heeft kunnen krijgen, niet te straffen, Besluit :

Artikel 1.Mits een beslissing in verband met de toekenning van een ecopack vóór 28 februari 2015, komt de aanvrager waarvan het aanvraagdossier voor een ecopack op 31 december 2014 volledig is, in aamerking voor het stelsel voor de toekenning van premies toegekend ter uitvoering van: - het ministerieel besluit van 22 maart 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/03/2010 pub. 03/05/2010 numac 2010027061 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de modaliteiten en de procedure tot toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik sluiten betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik; - het besluit van de Waalse Regering van 13 maart 2014 tot invoering van een premie voor de renovatie van verbeterbare woningen; - het besluit van de Waalse Regering van 26 januari 2012 tot vastlegging van de voorwaarden waaronder het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" (Woningfonds van de Grote Gezinnen van Wallonië) eco-packs verleent; - het besluit van de Waalse Regering van 26 januari 2012 tot vastlegging van de voorwaarden waaronder de "Société wallonne de Crédit social" (Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet) eco-packs verleent.

Onder volledig dossier wordt verstaan elk dossier dat bij het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" (Woningfonds van de Grote Gezinnen van Wallonië) of bij de "Société wallonne de Crédit social" (Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet) op 31 december 2014 wordt geopend en dat alle stukken en inlichtingen omvat die nodig zijn voor de verificatie van de toekenningsvoorwaarden van een ecopack.

Art. 2.Vanaf 1 januari 2015 beperken het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" (Woningfonds van de Grote Gezinnen van Wallonië) of bij de "Société wallonne de Crédit social" (Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet) de toekenning van de ecopacks tot het gedeelte « leningen » bedoeld bij de besluiten van de Waalse Regering van 26 januari 2012 vermeld in artikel 1.

Art. 3.Als de werken gefinancierd door het ecopack overeenkomstig artikel 2 in aanmerking zouden komen voor een gewestelijke premie, wordt ze dan aangewend als gedeeltelijk vervroegde terugbetaling van de lening, met herberekening van de contractuele maandelijkse afbetaling of de vermindering van de duur van de terugbetaling.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

Namen, 18 december 2014.

P. FURLAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^