Ministerieel Besluit van 18 december 2015
gepubliceerd op 18 februari 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 14 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015

bron
waalse overheidsdienst
numac
2016200684
pub.
18/02/2016
prom.
18/12/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016200684

WAALSE OVERHEIDSDIENST


18 DECEMBER 2015. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 14 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015


De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Sportinfrastructuren, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de Diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 11 december 2014 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het decreet van 16 juli 2015 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015;

Gelet op het decreet van 17 december 2015 houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 19 november 2015;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 12.04, programma 01 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 om informaticabeleid te financieren, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 8 duizend EUR overgedragen van programma 14 van organisatieafdeling 17 naar programma 01 van dezelfde organisatieafdeling.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 01 en 14 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro)

Basisallocatie

Initieel krediet na 2e aanpassing

Overdracht

Aangepast krediet

VK

VK

VK

VK

VK

VK

OA 17 12.04.01.

8

8

+ 8

-

16

8

OA 17 51.06.14.

477

205

- 8

-

469

205


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 18 december 2015.

C. LACROIX R. COLLIN


begin


Publicatie : 2016-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^