Ministerieel Besluit van 18 december 2018
gepubliceerd op 24 december 2018

Ministerieel besluit houdende aanwijzing van permanente leden voor aanvaardingscommissie bevoegd voor de gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018015558
pub.
24/12/2018
prom.
18/12/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018015558

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


18 DECEMBER 2018. - Ministerieel besluit houdende aanwijzing van permanente leden voor aanvaardingscommissie bevoegd voor de gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken


De Minister van Justitie, Gelet op het koninklijk besluit van 23 september 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/09/2018 pub. 28/09/2018 numac 2018040681 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de aanvaardingscommissie bevoegd voor de gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken en van de bijdrage in de kosten tot opname sluiten tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de aanvaardingscommissie bevoegd voor de gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken en van de bijdrage in de kosten tot opname;

Gelet op de oproep tot de kandidaten permanente leden met het oog op de samenstelling van de aanvaardingscommissie bevoegd voor de gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken, bekendgemaakt op 19 oktober 2018;

Gelet op de kandidatuurstellingen voor de Franstalige kamer van : - de heer Marot Jean-François, afdelingsvoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik; - de heer Heindrichs Charles, voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Eupen; - Mevr. Truillet Véronique, substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik; - Mevr. Demoulin Anne, vrederechter van het tweede kanton Luik; - Mevr. Gathy Maruschka, wnd. griffier-hoofd van dienst bij Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel; - Mevr. Berghmans Sandra, griffier bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel.

Gelet op de kandidatuurstellingen voor de Nederlandstalige kamer van : - de heer Niewold Walter, vrederechter van het eerste kanton Hasselt; - de heer Lysens Toon, erevoorzitter van de rechtbank van koophandel te Tongeren; - Mevr. Van Beselaere Grace, eerste-substituut-procureur des Konings bij het parket West-Vlaanderen; - de heer Timmermans Jens, eerste-substituut procureur des Konings bij het parket te Leuven; - de heer Coeckelbergh Tom, rechter in de ondernemingsrechtbank Antwerpen; - de heer Coene Eric, secretaris bij het arbeidsauditoraat Antwerpen; - Mevr. Cotteleer Viviane, griffier-hoofd van dienst bij de politierechtbank Antwerpen; - de heer Langelet Lodewijk, afdelingsgriffier bij de arbeidsrechtbank Gent.

Overwegende dat alle kandidaten aan de wettelijke aanwijzingsvoorwaarden beantwoorden en hun kandidatuur conform de wettelijke bepalingen hebben ingediend;

Overwegende dat zij over de vereiste beroepservaring beschikken om het ambt van permanent lid in de aanvaardingscommissie te kunnen waarnemen;

Gelet op de kandidaturen, weerhouden op basis van titels en verdiensten van de kandidaten, rekening houdend met een betrokkenheid bij de oprichting van het nationaal register, met de geografische verdeling van de huidige functies en met een evenwicht tussen het openbaar ministerie en de hoven en rechtbanken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden aangewezen tot permanente leden van de aanvaardingscommissie bevoegd voor de gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken : - Franstalige kamer : • de heer Marot Jean-François, afdelingsvoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Hoei, als voorzitter; • de heer Heindrichs Charles, voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Eupen, als plaatsvervangend voorzitter en Duitstalig magistraat; • Mevr. Truillet Véronique, substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik, als effectief lid; • Mevr. Demoulin Anne, vrederechter van het tweede kanton te Luik, als plaatsvervanger lid; • Mevr. Gathy Maruschka, wnd. griffier-hoofd van dienst bij Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, als effectief lid; • Mevr. Berghmans Sandra griffier bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, als plaatsvervanger lid; - Nederlandstalige kamer : • de heer Lysens Toon, erevoorzitter van de rechtbank van koophandel Tongeren, als voorzitter; • Mevr. Van Beselaere Grace, eerste-substituut-procureur des Konings bij het parket West-Vlaanderen, als plaatsvervanger voorzitter; • de heer Timmermans Jens, eerste-substituut procureur des Konings bij het parket te Leuven, als effectief lid; • de heer Coeckelbergh Tom, rechter in de ondernemingsrechtbank Antwerpen, als plaatsvervanger; • de heer Langelet Lodewijk, afdelingsgriffier bij de arbeidsrechtbank Gent, als effectief lid; • Mevr. Cotteleer Viviane, hoofdgriffier bij de politierechtbank Antwerpen, als plaatsvervanger.

Art. 2.De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 december 2018.

K. GEENS


begin


Publicatie : 2018-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^