Ministerieel Besluit van 18 februari 2019
gepubliceerd op 27 februari 2019
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 30 januari 2019 tot vaststelling van de nadere regels voor de opmaak van de akte van adoptie en voor de afgifte van het bewijs ervan zoals bedoeld in artikel 367-2, vijfde lid van het Burg

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019040480
pub.
27/02/2019
prom.
18/02/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019040480

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


18 FEBRUARI 2019. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 30 januari 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/2019 pub. 15/02/2019 numac 2019040268 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de opmaak van de akte van adoptie en voor de afgifte van het bewijs ervan zoals bedoeld in artikel 367-2, vijfde lid van het Burgerlijk Wetboek en tot vaststelling van het model van schriftelij sluiten tot vaststelling van de nadere regels voor de opmaak van de akte van adoptie en voor de afgifte van het bewijs ervan zoals bedoeld in artikel 367-2, vijfde lid van het Burgerlijk Wetboek en tot vaststelling van het model van schriftelijk bewijsstuk bedoeld in artikel 368-2 van het Burgerlijk Wetboek


De Minister van Justitie, Gelet op het Burgerlijk wetboek, artikel 367-2, alinea 5, vervangen bij de wet van 18 juni 2018, en artikel 368-2 laatst gewijzigd bij de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 januari 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/2019 pub. 15/02/2019 numac 2019040268 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de opmaak van de akte van adoptie en voor de afgifte van het bewijs ervan zoals bedoeld in artikel 367-2, vijfde lid van het Burgerlijk Wetboek en tot vaststelling van het model van schriftelij sluiten tot vaststelling van de nadere regels voor de opmaak van de akte van adoptie en voor de afgifte van het bewijs ervan zoals bedoeld in artikel 367-2, vijfde lid van het Burgerlijk Wetboek en tot vaststelling van het model van schriftelijk bewijsstuk bedoeld in artikel 368-2 van het Burgerlijk Wetboek;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 november 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/11/2016 pub. 08/12/2016 numac 2016009587 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 24 augustus 2005 tot vaststelling van maatregelen houdende uitvoering van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie sluiten tot uitvoering van het koninklijk besluit van 24 augustus 2005 tot vaststelling van maatregelen houdende uitvoering van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie, Besluit :

Artikel 1.Aan de heer Alain TACQ, Adviseur-generaal, belast met de directie personenrecht en burgerlijke stand bij het directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden wordt de bevoegdheid overgedragen om : - het bewijs van erkenning van de beslissingen of van weigering van erkenning betreffende totstandkoming, omzetting, herroeping of herziening van een adoptie, gewezen in het buitenland uit te reiken; - het bewijsstuk van overeenstemming af te geven volgens het model als bijlage bij het koninklijk besluit van 30 januari 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/01/2019 pub. 15/02/2019 numac 2019040268 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de opmaak van de akte van adoptie en voor de afgifte van het bewijs ervan zoals bedoeld in artikel 367-2, vijfde lid van het Burgerlijk Wetboek en tot vaststelling van het model van schriftelij sluiten tot vaststelling van de nadere regels voor de opmaak van de akte van adoptie en voor de afgifte van het bewijs ervan zoals bedoeld in artikel 367-2, vijfde lid van het Burgerlijk Wetboek en tot vaststelling van het model van schriftelijk bewijsstuk bedoeld in artikel 368-2 van het Burgerlijk Wetboek

Art. 2.In geval van afwezigheid of verhindering van de heer Alain TACQ wordt de bevoegdheid verleend krachtens dit besluit uitgeoefend door de directeur-generaal van het directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden, of in geval beiden afwezig of verhinderd zijn, door een Adviseur-generaal van hetzelfde directoraat-generaal.

Art. 3.Aan de adviseur-hoofd van dienst van de dienst Internationale Adoptie, alsmede aan enige door hem bij naam aangewezen persoon wordt de bevoegdheid overgedragen om de handelingen van dagelijks bestuur te stellen.

Art. 4.De personen bedoeld in de artikelen 1 tot 3, alsmede enige op naam aangewezen persoon overeenkomstig artikel 3, laten hun naam op het tijdstip dat zij onderteken namens de minister voorafgaan door de vermelding van hun functie en van de formule "Voor de Minister".

Art. 5.Het Ministerieel besluit van 21 november 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/11/2016 pub. 08/12/2016 numac 2016009587 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 24 augustus 2005 tot vaststelling van maatregelen houdende uitvoering van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie sluiten tot uitvoering van het koninklijk besluit van 24 augustus 2005 tot vaststelling van maatregelen houdende uitvoering van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie wordt opgeheven.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 31 maart 2019.

Brussel, 18 februari 2019.

K. GEENS


begin


Publicatie : 2019-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^