Ministerieel Besluit van 18 januari 2013
gepubliceerd op 25 januari 2013
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2013024052
pub.
25/01/2013
prom.
18/01/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

18 JANUARI 2013. - Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 16 februari 2012 houdende de algemene uitgaven begroting voor het begrotingsjaar 2012;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 november 1974 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 januari 1964, waardoor aan de Minister van Volksgezondheid overdracht van bevoegdheid inzake subsidietoekenning wordt verleend;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, artikel 15, § 1, 4°, c), Besluit :

Artikel 1.Een toelage van drieduizend euro (€ 3.000) ingeschreven op artikel 52/14.33.00.02, van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, begrotingsjaar 2012, wordt toegekend aan de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België, BE68 0000 3032 5634, ondernemingsnummer 0408.664.760, voor de organisatie van de receptie ter gelegenheid van de proclamatie van de laureaten van de vijfjaarlijkse prijzen der geneeskundige wetenschappen voor de periode 2006-2010.

Art. 2.De kosten van voornoemd project zullen aan de begunstigde terugbetaald worden na het indienen van een schuldvordering ondertekend door de verantwoordelijke van voornoemde Academie en naarmate de documenten ter staving van deze kosten voorgelegd worden (uiterlijk vóór 1 januari 2013) aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, dit binnen de perken van het in artikel 1 vermelde bedrag. De volgende kosten worden in aanmerking genomen : kosten voor de organisatie van voornoemde receptie. De investerings- en leningskosten zullen niet terugbetaald worden.

Art. 3.De Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is met de uitvoering van dit besluit belast.

Brussel, 18 januari 2013.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^