Ministerieel Besluit van 18 juli 2001
gepubliceerd op 01 augustus 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2001 tot bepaling van begeleidingsmaatregelen voor de woongebouwen gelegen in de tweede zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de onder he

bron
waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
2001027451
pub.
01/08/2001
prom.
18/07/2001
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

18 JULI 2001. - Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2001 tot bepaling van begeleidingsmaatregelen voor de woongebouwen gelegen in de tweede zone (zone B) van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens


De Minister bevoegd voor het luchthavenbeheer, Gelet op het decreet van 23 juni 1994 betreffende de oprichting en de uitbating van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens en vliegvelden, gewijzigd op 8 juni 2001;

Gelet op de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder, inzonderheid op artikel 1bis, gewijzigd op 8 juni 2001;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2001 tot bepaling van begeleidingsmaatregelen voor de woongebouwen gelegen in de tweede zone (zone B) van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens, Besluit : HOOFDSTUK I. - Begripsomschrijvingen

Artikel 1.Voor de toepassing van het besluit van 31 mei 2001 van de Waalse Regering tot bepaling van begeleidingsmaatregelen voor de woongebouwen gelegen in de tweede zone (zone B) van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens, wordt verstaan onder : 1. werken : de geluidsisolatiewerken bedoeld in voornoemd besluit van de Waalse Regering, voor zover de vervangen bestanddelen van dezelfde aard zijn als de bestaande, of als gelijkwaardige bestanddelen;2. ondernemer : elke natuurlijke of rechtspersoon die het kwalificatieattest afgeleverd door « Qualisound » heeft gekregen en erkend is door het Waalse Gewest overeenkomstig de bepalingen van een overeenkomst die door het Gewest en Qualisound werd ondertekend;3. privé schatter : solidaire vereniging van een architect ingeschreven op het tableau of op de lijst van de stagiairs van de Orde der Architecten en een in de akoestiek gespecialiseerde ingenieur die instemmen met de beginselen omschreven in de kaderovereenkomst opgenomen in bijlage I bij dit besluit en die staan op de lijst van de privé schatters erkend door het Waalse Gewest. De lijst der erkende privé schatters wordt regelmatig door het Waalse Gewest verspreid. Op die lijst wordt voor elke privé schatter het erkenningsnummer vermeld dat hem door het Waalse Gewest werd toegewezen.

Art. 2.De waarde van de geluidsvermindering in een lokaal wordt bepaald door de coëfficiënt.

DnT, W + Ctr die omschreven wordt als de afgewogen gestandaardiseerde brutoïsolatie (geluid « wegen ») volgens de norm EN ISO 717-1, en uitgedrukt in dB (A).

Die waarde kan ter plaatse worden opgemeten door middel van een kunstmatige geluidsbron volgens de beginselen van de norm EN ISO-140-5 : 1998 via de methode van de « globale luidspreker », onder voorbehoud van wat volgt : 1° op punt 5.2 is de luidspreker van het type « alle richtingen » en wordt zo mogelijk op een hoogte van één meter boven de hoogste dakgoot geplaatst. Beperkingen op die plaats worden evenwel aanvaard indien dat vereist wordt door praktische omstandigheden. De opmetingen worden verricht met een minimum van twee verschillende opstellingen tegenover de geluidsbron per gebouw zodat de gevels op een correcte manier aan de geluidsgolven worden blootgesteld; 2° op punt 4.2 brengt de luidspreker een versterkt geluid voor; 3° op punt 5.3 worden de opmetingen verricht op de normale frequenties met verschillen van één octaaf. HOOFDSTUK II. - Regeling van de begeleidingsmaatregelen

Art. 3.Het model van het aanvraagformulier voor het krijgen van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 4 van voornoemd besluit van de Waalse Regering is opgenomen in bijlage II bij dit besluit.

Art. 4.Het model van de modelovereenkomst bedoeld in artikel 3, § 4, van voornoemd besluit van de Waalse Regering is opgenomen in bijlage III bij dit besluit. Bedoelde modelovereenkomst mag worden ingevuld door de privé schatter en de aanvrager voor zover daar geen bijkomende kosten voor het Waalse Gewest mee gepaard gaan.

Art. 5.Het model van de modelovereenkomst bedoeld in artikel 7, § 2, van voornoemd besluit van de Waalse Regering dat door de privé schatter moet worden ingevuld, is opgenomen in bijlage IV bij dit besluit.

Overeenkomstig artikel 7, § 2, van voornoemd besluit van de Waalse Regering wordt door de aanvrager aan de instelling overgemaakt. Bij bedoeld voorontwerpdossier wordt een omstandige en verantwoorde schatting van het ereloon van de privé schatter gevoegd, waarbij onder meer rekening gehouden wordt met de werklast van de hem toevertrouwde taken. Het bedrag van dat ereloon mag schommelen tussen 1 250 euro (50 425 BEF) en 2 500 euro (100 850 BEF) BTW niet inbegrepen.

Art. 6.§ 1. Indien blijkt dat technische of stedenbouwkundige specificiteiten van een woongebouw een geluidsisolatie in de weg staan of dat technische oplossingen buitensporige werkzaamheden zouden vergen, namelijk waarvan de geschatte kostprijs hoger is dan of gelijk is aan de koopwaarde van het gebouw, maakt de instelling de zaak in uitvoering van artikel 9 van voornoemd besluit van de Waalse Regering binnen een termijn van dertig dagen na ontvangst van het voorontwerpdossier bedoeld in artikel 7, § 2, en in artikel 8, § 2, van voornoemd besluit van de Waalse Regering aanhangig bij de commissie die haar advies terzake van de isolatiewerkzaamheden verleent, zodat bedoelde commissie daar een technisch verslag over kan opstellen. § 2. De termijn voorzien in artikel 8, § 2, van voornoemd besluit van de Waalse Regering wordt opgeschort en de procedure wordt hervat vanaf de ontvangst van het voorontwerpdossier dat wordt aangevuld door het technisch verslag bedoeld in bovenstaande paragraaf. § 3. Op grond van bedoeld technisch verslag kan de instelling weigeren om in te stemmen met de uitvoering van de werkzaamheden en voorstellen om het gebouw volgens een onderhandse procedure zoals die gevolgd wordt bij een economisch uitbreidingsgebied, over te kopen.

Art. 7.Overeenkomstig artikel 11 van voornoemd besluit van de Waalse Regering worden op grond van het uitvoeringsdossier dat door de privé schatter opgesteld wordt, minstens drie ondernemers aangesproken door de privé schatter. Hun prijsoffertes, die door de privé schatter worden vergeleken, worden overgemaakt aan de instelling, samen met de adresgegevens van de door de aanvrager uitgekozen ondernemer(s), op grond van objectieve criteria, onder meer het bedrag van de offerte en/of de termijn die voorgesteld is voor de uitvoering van de werken.

Art. 8.Overeenkomstig artikel 16 van voornoemd besluit van de Waalse Regering kan het bedrag van de tegemoetkoming mits voorafgaandelijke toestemming van de instelling worden opgetrokken wanneer bij de uitvoering van de werkzaamheden verborgen gebreken worden vastgesteld.

Het ereloon van de privé schatter kan eveneens worden opgetrokken voor zover het maximumbedrag bedoeld in artikel 5 van voornoemd besluit van de Waalse Regering niet overschreden wordt.

Art. 9.§ 1. De voltooiingsverklaring bedoeld in artikel 12, § 1, van voornoemd besluit van de Waalse Regering, die ingevuld en ondertekend moet worden door de aanvrager, de privé schatter en de ondernemer, is opgenomen in bijlage V bij dit besluit. § 2. Het attest van de privé schatter waarmee het resultaat van de verkregen geluidsvermindering wordt gewaarborgd, wordt opgesteld aan de hand van een document met het opschrift van de privé schatter en vermeldt minstens de waarborg dat alle maatregelen werden getroffen om het geluidsniveau te bereiken bedoeld in artikel 2, § 3, van voornoemd besluit van de Waalse Regering.

Art. 10.§ 1. Overeenkomstig artikel 12, § 2, van voornoemd besluit van de Waalse Regering wordt de tegemoetkoming door de instelling betaald vanaf de kennisgeving van diens eindbeslissing inzake het toekennen van het tegemoetkomingsbedrag en binnen de zestig dagen na ontvangst van de documenten. § 2. Het bedrag van de tegemoetkoming, vermeerderd met het BTW-bedrag, wordt rechtstreeks aan de ondernemer betaald die de geluidsisolatiewerken heeft uitgevoerd.

Het ereloon van de privé schatter, vermeerderd met het BTW-bedrag, worden hem rechtstreeks betaald door de instelling.

Art. 11.§ 1. Overeenkomstig artikel 14 van voornoemd besluit van de Waalse Regering kunnen de privé schatter en/of de ondernemer binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de kennisgeving van de vaststelling door de instelling hun standpunt aan de instelling bekendmaken bij ter post aangetekende brief met bericht van ontvangst.

De termijn van honderd twintig dagen wordt opgeschort tot de kennisgeving van de beslissing van de instelling of van de minister bij beroep.

De privé schatter en/of de ondernemer kunnen ook vragen om gehoord te worden door de instelling vóór het verstrijken van voornoemde termijn van dertig dagen.

Binnen diezelfde termijn kunnen de privé schatter en/of de ondernemer een tegensprekelijke vaststelling aanvragen die opgemaakt moet worden in aanwezigheid van betrokken partijen en van de aanvrager.

Na kennis te hebben genomen van de hierboven bedoelde bestanddelen, beoordeelt de instelling of er maatregelen getroffen dienen te worden om de toestand te verhelpen en deelt zijn beslissing mee aan de privé schatter en aan de ondernemer binnen een termijn van vijftien dagen. § 2. De privé schatter en/of de ondernemer die de beslissing betwisten, kunnen een beroep indienen bij de minister binnen een termijn van dertig dagen vanaf de kennisgeving van de beslissing. Het beroep wordt ingediend bij ter post aangetekende brief met bericht van ontvangst.

Het beroep schort de uitvoering van de beslissing op.

De minister is verplicht om zijn beslissing te treffen binnen een termijn van dertig dagen vanaf de ontvangst van het beroep. Bij gebreke daarvan wordt de beslissing waarop het beroep betrekking heeft, bevestigd. § 3. De minister kan de vastgelegde termijn van honderd twintig dagen om de toestand te verhelpen, laten verlengen. De aanvraag tot verlenging, met redenen omkleed, moet ingediend worden door de privé schatter en de ondernemer bij ter post aangetekende brief met bericht van ontvangst, tien dagen vóór het verstrijken van de termijn van honderdtwintig dagen. § 4. Wanneer het beoogde geluidsniveau nog steeds niet is bereikt, belast de instelling de Afdeling Thesaurie van het Ministerie van het Waalse Gewest ermee de bedragen die respectievelijk aan de privé schatter en de ondernemer werden uitbetaald, terug te vorderen. HOOFDSTUK III. - Slotbepaling

Art. 12.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Namen, 18 juli 2001.

S. KUBLA Bijlage I Modelovereenkomst bedoeld in artikel 3, § 3, van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2001 tot bepaling van begeleidingsmaatregelen voor de woongebouwen gelegen in de tweede zone (zone B) van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens TUSSEN Het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door de Waalse Regering in de persoon van diens Minister van Economie, KMO's, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, hierna « het Waals Gewest » genoemd.

EN . . . . . . . . . . hierna « de privé schatter » genoemd.

Werd het volgende overeengekomen :

Artikel 1.De privé schatter verbindt zich ertoe de hem opgelegde verplichtingen uit het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2001 tot bepaling van begeleidingsmaatregelen voor de woongebouwen gelegen in de tweede zone (zone B) van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens en uit de uitvoeringsbesluiten ervan na te leven.

De privé schatter verbindt zich ertoe de bepalingen van deze overeenkomst na te leven.

Deze overeenkomst heeft enkel betrekking op de werken die in de voornoemde besluiten worden bepaald.

Art. 2.De lijst met de erkende privé schatters wordt regelmatig door het Waalse Gewest verspreid. In die lijst wordt voor elke privé schatter diens erkenningsnummer aangegeven dat hij op elk afgeleverd document moet vermelden.

De privé schatter verbindt zich ertoe deel te nemen aan de informatievergaderingen die op initiatief van het Waalse Gewest worden gehouden.

Art. 3.De privé schatter verbindt zich ertoe een degelijke verzekering aan te gaan voor zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid.

Art. 4.De privé schatter verbindt zich ertoe een ereloon te vragen dat schommelt tussen 1 250 euro (50 425 BEF) en 2 500 euro (100 850 BEF), BTW niet inbegrepen.

Overeenkomstig artikel 5, tweede lid, van het ministerieel besluit van 18 juli 2001 houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2001 tot bepaling van begeleidingsmaatregelen voor de woongebouwen gelegen in de tweede zone (zone B) van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens stelt de privé schatter een omstandige en verantwoorde schatting van zijn ereloon op die hij bij het voorontwerpdossier voegt dat ter goedkeuring aan de instelling wordt voorgelegd.

Art. 5.Voornoemd ereloon is bestemd voor de vergoeding van alle taken die de privé schatter worden toevertrouwd van de uitwerking van het dossier voor de aanvraag van de tegemoetkoming tot en met de betaling daarvan, waarin inbegrepen zijn de eventuele stappen die hij moet ondernemen om een stedenbouwkundige vergunning te krijgen en, indien nodig, voor de veiligheidscoördinatie.

Art. 6.Het ereloon wordt rechtstreeks aan de privé schatter uitbetaald, en wel in twee fasen : - 50 % van het verschuldigde ereloon wordt hem gestort binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de kennisgeving van de beslissing van de instelling over het voorontwerpdossier bedoeld in de artikelen 8, 9 en 10 van voornoemd besluit van de Waalse Regering ongeacht de aard van de door de instelling getroffen beslissing; - het restbedrag wordt gestort op het ogenblik waarop de tegemoetkoming bedoeld in de artikelen 12 en 13 van voornoemd besluit van de Waalse Regering wordt betaald ongeacht de aard van de door de instelling getroffen beslissing met betrekking tot het verlenen van de tegemoetkoming aan de aanvrager.

Art. 7.De privé schatter verbindt zich ertoe de instelling in te lichten over de vergeleken prijsoffertes van de aangesproken ondernemers en haar de adresgegevens over te maken van de door de aanvrager uitgekozen ondernemer(s) voor de uitvoering van de werken.

Indien het bedrag van de prijsoffertes het bedrag dat in het voorontwerpdossier geschat werd, met meer dan 15 % overschrijdt, verbindt de privé schatter zich ertoe een nieuwe offerteaanvraag in te dienen in het kader van de taken die hem krachtens deze modelovereenkomst werden toevertrouwd.

Indien de nieuwe offerteaanvraag opnieuw het bedrag dat in het voorontwerpdossier geschat werd, met meer dan 15 % overschrijdt, moet de privé schatter in het kader van de taken die hem krachtens deze modelovereenkomst werden toevertrouwd, een nieuw dossier indienen met een bijgestelde schatting.

Indien bij de uitvoering van de werken andere werken moeten worden verricht die niet voorzien konden worden toen het dossier werd uitgewerkt, verbindt de privé schatter zich ertoe de instelling daar onverwijld over in te lichten.

De instelling beschikt over een termijn van twee werkdagen om de privé schatter in te lichten over de beslissing die ze getroffen heeft wat de verdere uitvoering van de werken betreft. Bij gebreke van een beslissing door de instelling binnen die termijn mogen de werken ten laste van het Waalse Gewest worden uitgevoerd.

Art. 8.De ondertekening van deze overeenkomst door de minister of diens afgevaardigde geldt als erkenning van de privé schatter. De aldus erkende privé schatter wordt opgenomen op de lijst bedoeld in artikel 2 van deze overeenkomst.

Indien de privé schatter de beginselen omschreven in deze overeenkomst niet naleeft, kan de minister bij besluit overgaan tot de intrekking van de erkenning als privé schatter nadat laatstgenoemde door de instelling werd ingelicht over de voorgenomen schrapping en hem de mogelijkheid geboden werd om zijn standpunt bekend te maken en zich te verdedigen.

Art. 9.Alle bepalingen van deze overeenkomst en de bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2001 tot bepaling van begeleidingsmaatregelen voor de woongebouwen gelegen in de tweede zone (zone B) van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens en van de uitvoeringsbesluiten ervan zijn ondeelbaar en kunnen slechts in onderling en wederzijds verband worden geïnterpreteerd.

Art. 10.Deze overeenkomst valt onder Belgisch recht.

Geschillen in verband met diens interpretatie of uitvoering ressorteren onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Namen.

Opgemaakt te Namen, op . en twee exemplaren, waarbij elke partij erkent één te hebben gekregen.

Voor het Waalse Gewest, S. KUBLA De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën Voor de privé-schatter, .

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 18 juli 2001 houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2001 tot bepaling van begeleidingsmaatregelen voor de woongebouwen gelegen in de tweede zone (zone B) van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens.

De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, S. KUBLA Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Bijlage III Modelovereenkomst bedoeld in artikel 3, § 4, van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2001 tot bepaling van begeleidingsmaatregelen voor de woongebouwen gelegen in de tweede zone (zone B) van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens TUSSEN . . . . . . . . . .

Hierna « de aanvrager » genoemd.

EN . . . . . . . . . .

Hierna « de privé-schatter » genoemd.

Werd het volgende overeengekomen :

Artikel 1.De privé-schatter erkent een erkenning te hebben gekregen van het Waalse Gewest als privé-schatter en de modelovereenkomst bedoeld in bijlage I bij het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2001 tot bepaling van begeleidingsmaatregelen voor de woongebouwen gelegen in de tweede zone (zone B) van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens te hebben ondertekend.

Datum ondertekening modelovereenkomst : . . . . .

Erkenningsnummer : . . . . . .

Art. 2.De privé schatter verbindt zich ertoe alle taken die hem van de uitwerking van het dossier voor de aanvraag van een tegemoetkoming tot de betaling ervan toevertrouwd worden, na te leven, daarbij inbegrepen de eventuele stappen die nodig zijn voor het krijgen van een stedenbouwkundige vergunning en indien nodig de veiligheidscoördinatie.

Art. 3.De privé schatter verbindt zich ertoe het geldelijk nadeel te herstellen dat de aanvrager zou hebben ondergaan en die hij door fout of nalatigheid van de schatter gedeeltelijk of geheel mis zou lopen.

Art. 4.Bij weigering van de tegemoetkoming door toedoen van een fout of nalatigheid van de aanvrager verbindt deze zich ertoe de privé-schatter voor de bewezen diensten te vergoeden.

Art. 5.De privé-schatter verbindt zich ertoe een ereloon te vragen dat tussen 1 250 euro (50 425 BEF) en 2 500 euro (100 850 BEF) schommelt, BTW niet inbegrepen, met dien verstande dat de kostprijs van de door het Waals Gewest gewaarborgde tussenkomst die bedragen niet mag overschrijden.

Overeenkomstig artikel 5, tweede lid, van het ministerieel besluit van 18 juli 2001 houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2001 tot bepaling van begeleidingsmaatregelen voor de woongebouwen gelegen in de tweede zone (zone B) van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens, stelt de privé-schatter een omstandige en verantwoorde schatting op van het ereloon en voegt die bij het voorontwerpdossier dat ter goedkeuring aan de instelling overgemaakt wordt.

Het vastgelegde ereloon dekt alle taken die de privé schatter worden toevertrouwd, zoals bedoeld in artikel 2 van deze overeenkomst.

Art. 6.Het ereloon wordt rechtstreeks aan de privé schatter uitbetaald, en wel in twee fasen : - 50 % van het verschuldigde ereloon wordt hem gestort binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de kennisgeving van de beslissing van de instelling over het voorontwerpdossier bedoeld in de artikelen 8, 9 en 10 van voornoemd besluit van de Waalse Regering ongeacht de aard van de door de instelling getroffen beslissing; - het restbedrag wordt gestort op het ogenblik waarop de tegemoetkoming bedoeld in de artikelen 12 en 13 van voornoemd besluit van de Waalse Regering wordt betaald ongeacht de aard van de door de instelling getroffen beslissing met betrekking tot het verlenen van de tegemoetkoming aan de aanvrager.

Opgemaakt te Namen, op . en twee exemplaren, waarbij elke partij erkent één te hebben gekregen.

Voor de privé-schatter, . . . . . .

Voor de aanvrager, . . . . . .

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 18 juli 2001 houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2001 tot bepaling van begeleidingsmaatregelen voor de woongebouwen gelegen in de tweede zone (zone B) van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens.

De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, S. KUBLA Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^