Ministerieel Besluit van 18 juli 2013
gepubliceerd op 07 augustus 2013
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 7, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 2 december 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te b

bron
waalse overheidsdienst
numac
2013204546
pub.
07/08/2013
prom.
18/07/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


18 JULI 2013. - Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 7, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 2 december 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen


De Minister van Economie, K.M.O.'s, Buitenlandse Handel en Nieuwe Technologieën, Gelet op het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 2 december 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen, inzonderheid op artikel 7, § 2;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 21 maart 2013;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 28 maart 2013;

Gelet op advies 53.368/2 van de Raad van State gegeven op 12 juni 2013 overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de onderzoeken door deskundigen, die de nodige tegemoetkomingspercentages hebben onderzocht die voldoende zijn om de rendabiliteit van investeringen in hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling te garanderen;

Overwegende dat uit die onderzoeken blijkt dat sommige sectoren rendabel zijn zonder investeringstegemoetkoming rekening houdend met de rendabiliteit van die investeringen via met name de productiesteun (groene certificaten);

Overwegende dat het budget dat voor die regeling uitgetrokken wordt doeltreffender en relevanter aangewend moet worden;

Overwegende dat de meerkosten op grond van die onderzoeken sector per sector werden bepaald, Besluit : Enig artikel. De meerkosten van de toegelaten investeringen voor energievormen uit hernieuwbare bronnen en hoogrenderende warmtekrachtkoppelingsinstallaties als volgt berekend worden :

Netto-percentages volgens omvang bedrijf

Sectoren hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling

Meerkosten

Kleine en middelgrote onderneming

Grote onderneming buiten ontwikkelingsgebied

Grote onderneming buiten ontwikkelingsgebied behalve Henegouwen

Grote onderneming in Henegouwen

Eolisch


? 100 kW

40 %

20 %

8 %

10 %

12 %

> 100 - 1000 kW

40 %

20 %

8 %

10 %

12 %

Fossiele warmtekrachtkoppeling (kWé)


? 100 kW

50 %

25 %

10 %

13 %

15 %

> 100 - 1000 kW

40 %

20 %

8 %

10 %

12 %

Warmtekrachtkoppeling vaste biomassa met inbegrip van wkk via vergassing hout (kWé)


? 500 kW

60 %

30 %

12 %

15 %

18 %

> 500-1000 kW

40 %

20 %

8 %

10 %

12 %

> 1000 - 2000 kW

40 %

20 %

-

-

-

> 2000- 5000 kW

20 %

10 %

-

-

-

Biomethanisatie : Landbouwoorsprong of gemengd (kWé)


? 10 - 200 kW

55 %

27.50 %

11 %

13.75 %

16.50 %

> 200 - 600 kW

55 %

27.50 %

11 %

13.75 %

16.50 %

> 600 - 1500 kW

45 %

22.50 %

9 %

11.25 %

13.50 %

> 1500 kW

45 %

22.50 %

9 %

11.25 %

13.50 %

Waterkrachtelektriciteit (1)

40 %

20 %

8 %

10 %

12 %

Thermische zonne-energie (2)

60 %

30 %

12 %

15 %

18 %

Verwarmingsketel vaste biomassa


tot 599 kW


Ter vervanging van stookolie

70 %

35 %

14 %

17.50 %

21 %

Ter vervanging van gas

80 %

40 %

16 %

20 %

24 %

van 600 kW tot 1000 kW


Ter vervanging van stookolie

30 %

15 %

6 %

7.50 %

9 %

Ter vervanging van gas

80 %

40 %

16 %

20 %

24 %

Warmtepomp


Lucht/lucht

20 %

10 %

4 %

5 %

6 %

Lucht/water, water/water, bodem/water

30 %

15 %

6 %

7.50 %

9 %

Bodem verticale boring/water

40 %

20 %

8 %

10 %

12 %

WP voor sanitair warm water

50 %

25 %

10 %

12.50 %

15 %

Geothermie op grote diepte

Wordt berekend geval per geval


(1) Voor elektriciteitsopwekking uit waterkracht wordt de tegemoetkoming toegekend voor een maximale investering van 5.000 € /kW voor installaties met een vermogen hoger dan 100 kW. Voor de vermogens tot 100 kW wordt het gesubsidieerd investeringsplafond vastgelegd op 9.000 € /kW. (2) Voor thermische zonne-energie wordt de tegemoetkoming toegekend voor een maximale investering van 1.200 € per geïnstalleerde m2.

Namen, 18 juli 2013.

J.-Cl. MARCOURT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^