Ministerieel Besluit van 18 juni 1997
gepubliceerd op 06 september 1997
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen van het koninklijk besluit van 31 december 1992, betreffende de veterinaire controles voor dieren en bepaalde producten van dierlijke oorsprong, ingevoerd uit derde landen

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
1997016166
pub.
06/09/1997
prom.
18/06/1997
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

18 JUNI 1997. Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen van het koninklijk besluit van 31 december 1992Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/12/1992 pub. 28/09/2015 numac 2015000506 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de veterinaire controles voor dieren en bepaalde produkten van dierlijke oorsprong, ingevoerd uit derde landen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, betreffende de veterinaire controles voor dieren en bepaalde producten van dierlijke oorsprong, ingevoerd uit derde landen


De Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990, 20 juli 1991, 6 augustus 1993, 21 december 1994 en 20 december 1995;

Gelet op de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, gewijzigd bij de wetten van 26 maart 1993 en 4 mei 1995;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 september 1883 houdende reglement van algemeen bestuur van de diergeneeskundige politie, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 december 1952, 16 juni 1967, 19 april 1974, 21 maart 1989, 16 mei 1989 en 11 juli 1991;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 april 1976 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intra-Beneluxverkeer en de invoer van melen van dierlijke oorsprong, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 oktober 1977;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 augustus 1976 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het intra-Beneluxverkeer en de invoer van beenderen;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 1988 tot aanwijzing van de dierenziekten die vallen onder de toepassing van hoofdstuk III van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 18 september 1990 en 2 september 1992;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 december 1990 betreffende de identificatie van runderen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6 maart 1992, 14 oktober 1993 en 14 september 1994;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 januari 1992 betreffende sanitaire voorwaarden voor het verzamelen en overplanten van embryo's van runderen;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 december 1992Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/12/1992 pub. 05/09/2016 numac 2016000506 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende veterinairrechtelijke en zoötechnische voorwaarden aangaande de produktie, de behandeling, de bewaring, het gebruik, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van rundersperma. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de veterinairrechtelijke en zoötechnische voorwaarden aangaande de productie, de behandeling, de bewaring, het gebruik, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van rundersperma, gewijzigd in zijn bijlagen bij het ministerieel besluit van 13 september 1995;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 december 1992Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/12/1992 pub. 05/09/2016 numac 2016000506 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende veterinairrechtelijke en zoötechnische voorwaarden aangaande de produktie, de behandeling, de bewaring, het gebruik, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van rundersperma. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de productie, de handel, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van varkenssperma;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 december 1992Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/12/1992 pub. 28/09/2015 numac 2015000506 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de veterinaire controles voor dieren en bepaalde produkten van dierlijke oorsprong, ingevoerd uit derde landen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de veterinaire controles voor dieren en bepaalde producten van dierlijke oorsprong, ingevoerd uit derde landen, inzonderheid op artikel 25;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 november 1994 betreffende de identificatie en de registratie van honden;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 februari 1995 betreffende de identificatie van varkens;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 juli 1996 betreffende de identificatie en de registratie van schapen, geiten en hertachtigen;

Gelet op het ministerieel besluit van 31 augustus 1993Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/08/1993 pub. 15/10/2015 numac 2015000544 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer van dieren, sperma, eicellen en embryo's, van soorten waarvoor ten aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke reg sluiten tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer van dieren, sperma, eicellen en embryo's, van soorten waarvoor ten aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke reglementering is opgesteld, als bedoeld in bijlage III, A, van het koninklijk besluit van 31 december 1992Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/12/1992 pub. 28/09/2015 numac 2015000506 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de veterinaire controles voor dieren en bepaalde produkten van dierlijke oorsprong, ingevoerd uit derde landen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de veterinaire en zoötechnische controles, die van toepassing zijn op het intracommunautaire handelsverkeer van sommige levende dieren en producten, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 25 juli 1995;

Gelet op het ministerieel besluit van 27 juni 1994 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de gezondheidsvoorschriften voor het handelsverkeer en de invoer van bepaalde producten;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 februari 1996Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/02/1996 pub. 04/05/2015 numac 2015000215 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende veterinairrechtelijke maatregelen bij de invoer van runderen, varkens, schapen en geiten, van vers vlees en van vleesprodukten uit derde landen. - Duitse vertaling sluiten houdende veterinairrechtelijke maatregelen bij de invoer van runderen, varkens, schapen en geiten, van vers vlees en van vleesproducten uit derde landen;

Gelet op de beschikking van de Commissie 93/13/EEG van 22 december 1992 tot vaststelling van de procedures voor de veterinaire controles in de inspectieposten aan de grens van de Gemeenschap bij het binnenbrengen van producten uit derde landen, laatstelijk gewijzigd bij beschikking van de Commissie 96/32/EG;

Gelet op de beschikking van de Commissie 92/527/EEG van 4 november 1992 tot vaststelling van het model voor het certificaat, bedoeld in artikel 7, lid 1 van Richtlijn 91/496/EEG van de Raad;

Gelet op de beschikking van de Commissie 95/357/EEG van 26 juli 1995 tot vaststelling van de lijst van inspectieposten aan de grens die zijn erkend voor de veterinaire controles van producten en dieren uit derde landen, tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake de door de veterinaire deskundigen van de Commissie te verrichten controles en tot intrekking van Beschikking 94/24/EG, laatstelijk gewijzigd bij beschikking 96/742/EG van de Commissie;

Gelet op de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 augustus 1980, 16 juni 1989, 4 juli 1989, 6 april 1995 en 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat ingevolge enerzijds de vorderingen in de harmonisatie der Europese regelgevingen op veterinair vlak, meer bepaald bij de invoer van dieren en dierlijke producten en anderzijds de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie, de bijlagen bij het koninklijk besluit van 31 december 1992Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/12/1992 pub. 28/09/2015 numac 2015000506 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de veterinaire controles voor dieren en bepaalde produkten van dierlijke oorsprong, ingevoerd uit derde landen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de veterinaire controles voor dieren en bepaalde producten van dierlijke oorsprong, ingevoerd uit derde landen dringend dienen gewijzigd te worden, teneinde de veterinaire controles en de regels daarop toepasbaar, bij de tijd te stellen en te harmoniseren;

Overwegende dat, op administratief vlak, de werking van de Belgische grensinspectieposten dringend beter op elkaar afgestemd moet worden;

Overwegende dat, teneinde de medewerking van en de samenwerking met andere Departementen mogelijk te maken om een uniforme toepassing van de veterinaire wetgeving te bewerkstelligen, en met name die van de departementen Sociale Zaken,Volksgezondheid en Leefmilieu enerzijds en Financiën anderzijds, de verschillende nieuwe regelgevingen of wijzigingen van bestaande regelgevingen in dit gebied, dringend in de Belgische reglementering dienen opgenomen te worden, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Bijlage I bij het koninklijk besluit van 31 december 1992Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/12/1992 pub. 28/09/2015 numac 2015000506 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de veterinaire controles voor dieren en bepaalde produkten van dierlijke oorsprong, ingevoerd uit derde landen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de veterinaire controles voor dieren en bepaalde producten van dierlijke oorsprong, ingevoerd uit derde landen, wordt vervangen door bijlage I bij dit besluit. § 2. Bijlage II bij hetzelfde koninklijk besluit wordt vervangen door bijlage II bij dit besluit. § 3. Bijlage III bij hetzelfde koninklijk besluit wordt vervangen door bijlage III bij dit besluit.

Art. 2.In bijlage VI bij hetzelfde koninklijk besluit worden de volgende bepalingen toegevoegd : -tussen het eerste en het tweede lid : « Richtlijn 72/462/EEG van de Raad van 12 december 1972, inzake gezondheidsvraagstukken en veterinairrechtelijke vraagstukken bij de invoer van runderen, varkens, schapen en geiten, van vers vlees of vleesproducten uit derde landen. » -in fine wordt de volgende bepaling toegevoegd : « Richtlijn 92/118/EEG van de Raad van 17 december 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de gezondheidsvoorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van producten waarvoor ten aanzien van deze voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving geldt als bedoeld in bijlage A, hoofdstuk I, van Richtlijn 89/662/EEG, en, wat ziekteverwekkers betreft, van Richtlijn 90/425/EEG. »

Art. 3.§ 1. Bijlage V, A, bij hetzelfde koninklijk besluit wordt vervangen door bijlage IV, A bij dit besluit; § 2. Bijlage V, B, bij hetzelfde koninklijk besluit wordt vervangen door bijlage IV, B, bij dit besluit.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 18 juni 1997.

K. PINXTEN Bijlage I bij het ministerieel besluit van 18 juin 1997 tot wijziging van de bijlagen bij het koninklijk besluit van 31 december 1992Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/12/1992 pub. 28/09/2015 numac 2015000506 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de veterinaire controles voor dieren en bepaalde produkten van dierlijke oorsprong, ingevoerd uit derde landen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de veterinaire controles voor dieren en bepaalde producten van dierlijke oorsprong, ingevoerd uit derde landen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 18 juni 1997.

De Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, K. PINXTEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^