Ministerieel Besluit van 18 juni 1997
gepubliceerd op 22 augustus 1997
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit van houdende regeling van de geharmoniseerde meetmethodes ter bepaling van de massaconcentratie van dioxinen en furanen in atmosferische emissies

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
1997031264
pub.
22/08/1997
prom.
18/06/1997
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


18 JUNI 1997. Ministerieel besluit van houdende regeling van de geharmoniseerde meetmethodes ter bepaling van de massaconcentratie van dioxinen en furanen in atmosferische emissies


De Minister van Leefmilieu, Gelet op de Richtlijn 94/67/EEG van de Raad van 31 december 1994 betreffende de verbranding van gevaarlijke afvalstoffen, inzonderheid op artikel 7 (2);

Gelet op de beslissing van 21 april 1997 van de Commissie houdende regeling van de meetmethodes ter bepaling van de massaconcentratie van dioxinen en furanen in atmosferische emissies, overeenkomstig artikel 7 (2) van de Richtlijn 94/67/EG betreffende de verbranding van gevaarlijke afvalstoffen;

Gelet op het besluit van 15 mei 1997 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, inzonderheid op artikelen 16 en 24;

Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu van 5 juni 1997;

Gelet op de hoogdringendheid verantwoord door het feit dat de meetmethodes ter bepaling van de massaconcentratie van dioxinen en furanen in atmosferische emissies ter kennis dienen te worden gebracht van het publiek binnen dezelfde termijn als het besluit tot vaststelling van de uitbatingsvoorwaarden voor de verbrandingsovens van gevaarlijke afvalstoffen, Besluit Enig artikel. De meetmethodes ter bepaling van de massaconcentratie van dioxinen en furanen in atmosferische emissies, namelijk pr EN 1948 (juni 1996) "Emissies van vaste bronnen : Bepaling van de massaconcentratie in PCDDs/PCDFs, deel 1- monsterneming, deel 2 afscheiding en zuivering, deel 3 - identificatie en quantificering, zoals uitgewerkt door het Europees Comité voor normalisatie (ECN) vormen de geharmoniseerde meetmethodes zoals bedoeld bij artikel 16 van voornoemd besluit. De voornoemde referentie pr EN 1948 (juni 1996) zal EN 1948 worden zodra deze uiteindelijk door het ECN wordt goedgekeurd.

Brussel, 18 juni 1997.

D. GOSUIN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^