Ministerieel Besluit van 18 juni 2010
gepubliceerd op 16 juli 2010
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen der openbare en speciale autobusdiensten en autocardiensten die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor h

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2010203299
pub.
16/07/2010
prom.
18/06/2010
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

18 JUNI 2010. - Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen der openbare en speciale autobusdiensten en autocardiensten die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het vervoer vallen (1)


De Minister van Werk, Gelet op de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid, inzonderheid op artikel 42, gewijzigd bij de wet van 3 juli 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2000 tot uitvoering van de artikelen 32, § 2, eerste lid, 33, § 2, derde lid, 34, 39, § 4, tweede lid, en § 5, tweede lid, 42, § 2, 46, eerste lid, 47, § 4, eerste en vierde lid, van de wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid, inzonderheid op het artikel 10, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 januari 2002 en van 21 januari 2004;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2008 betreffende risicogroepenin de ondernemingen der openbare en speciale autobusdiensten en autocardiensten;

Gelet op de aanvraag en het advies van het Paritair Comité voor het vervoer van 15 juni 2009;

Gelet op het voorstel van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, gegeven gedaan op 15 juni 2010, Besluit :

Artikel 1.De ondernemingen der openbare en speciale autobusdiensten en autocardiensten die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het vervoer vallen volledig vrijgesteld van de verplichting nieuwe werknemers in dienst te nemen met een startbaanovereenkomst voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2010.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2009.

Brussel, 18 juni 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 24 december 1999, Belgisch Staatsblad van 27 januari 2000; Wet van 7 juli 2005, Belgisch Staatsblad van 19 juli 2005;

Koninklijk besluit van 30 maart 2000, Belgisch Staatsblad van 31 maart 2000;

Koninklijk besluit van 21 januari 2002, Belgisch Staatsblad van 7 februari 2002;

Koninklijk besluit van 21 januari 2004, Belgisch Staatsblad van 3 februari 2004.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^