Ministerieel Besluit van 18 juni 2013
gepubliceerd op 28 augustus 2013
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de Vereniging voor de Hulp voor het Medisch Onderzoek « André Vesalius » VZW

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2013024291
pub.
28/08/2013
prom.
18/06/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

18 JUNI 2013. - Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de Vereniging voor de Hulp voor het Medisch Onderzoek « André Vesalius » VZW


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 121 tot 124;

Gelet op de financiewet van 17 december 2012 voor het begrotingsjaar 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 november 1974 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 januari 1964, waardoor aan de Minister van Volksgezondheid overdracht van bevoegdheid inzake subsidietoekenning wordt verleend;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, artikel 15, § 1, 4°, c), Besluit :

Artikel 1.Een toelage van duizend vijfhonderd euro (€ 1.500) ingeschreven op artikel 52/14.33.00.01, van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, begrotingsjaar 2013, wordt toegekend aan de Vereniging voor de Hulp voor het Medisch Onderzoek « André Vesalius » VZW, ondernemingsnummer 0430.570.924, Hoogstraat 322, 1000 Brussel, BE93 0682 2542 2367, voor de organisatie van de conferenties « Les Midis de Vésale » gedurende het jaar 2013.

Art. 2.De kosten van voornoemd project zullen aan de begunstigde terugbetaald worden naarmate de documenten ter staving van deze kosten voorgelegd worden (uiterlijk vóór 1 november 2013) aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, dit binnen de perken van het in artikel 1 vermelde bedrag.

De volgende kosten worden in aanmerking genomen : werkingkosten of personeelskosten voortvloeiend uit de gesubsidieerde activiteit, met name lonen, reiskosten, kleine kosten met betrekking tot kantoor (telefoon, correspondentie, ...) of leveringen (die rechtstreeks verband houden met de bovenvermelde actie en zich hebben voorgedaan in 2013). De investerings- en leningskosten zullen niet terugbetaald worden.

Art. 3.De Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is met de uitvoering van dit besluit belast.

Brussel, 18 juni 2013.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^