Ministerieel Besluit van 18 maart 2005
gepubliceerd op 05 april 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vastlegging van een programma voor de vermindering van watervervuiling veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen - Policyclische Aromatische Koolwaterstoffen

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2005031111
pub.
05/04/2005
prom.
18/03/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 MAART 2005. - Ministerieel besluit tot vastlegging van een programma voor de vermindering van watervervuiling veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen - Policyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK's)


De Minister van Leefmilieu, Waterbeleid en Energie, Gelet op Richtlijn 76/464/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 4 mei 1976 inzake de vervuiling die veroorzaakt wordt door bepaalde gevaarlijke stoffen in het aquatisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd;

Gelet op Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 23 oktober 2000 tot vastlegging van een kader voor communautaire maatregel betreffende het waterbeleid;

Gelet op de wet van 26 maart 1971 inzake de bescherming van de oppervlaktewateren tegen vervuiling, inzonderheid op artikel 3, Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001 inzake de bescherming van oppervlaktewateren tegen de vervuiling die veroorzaakt wordt door bepaalde gevaarlijke stoffen, inzonderheid op artikelen 13 en 14;

Gelet op het rapport van het Brussels Instituut voor Milieubeheer van 4 september 2002 inzake de programma's voor vermindering van de verontreiniging veroorzaakt door de gevaarlijke stoffen van lijst II van Richtlijn 76/464/EEG;

Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu gegeven op 9 maart 2005;

Overwegende dat de Commissie van mening is dat België in overtreding is wegens het niet uitvoeren van besluiten voor wat betreft de Richtlijn 76/464/EEG terwijl het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een rapport heeft overhandigd betreffende programma voor de vermindering van watervervuiling veroorzaakt door de gevaarlijke stoffen van lijst II van Richtlijn 76/464/EEG met als titel « Resultaten van het geheel aan maatregelen 2001 - Bestanddelen die aanwezig zijn in de oppervlaktewateren »;

Overwegende dat de Commissie eist dat dit verslag de vorm van een besluit aanneemt, Besluit :

Artikel 1.Het programma voor vermindering van uitstoot van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's), ook de « 6 van Borneff » genoemd wordt goedgekeurd zoals bepaald in de bijlage van dit Besluit.

Art. 2.Het programma voor vermindering beoogt het behalen van de kwaliteitsdoelstelling van 0,1 microgram per liter, vastgesteld voor oppervlaktewateren.

Art. 3.Het programma voor vermindering is toepasbaar op het gehele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest binnen de vijf jaar die volgen op de datum van de verschijning ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4.Een evaluatie van het programma voor vermindering zal jaarlijks vastgesteld worden, een eerste evaluatie wordt ten laatste doorgevoerd op 31 december 2005.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag van zijn verschijning in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 18 maart 2005.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Mevr. E. HUYTEBROECK

Bijlage Programma voor de vermindering van watervervuiling van het oppervlaktewater veroorzaakt door Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (6 van Borneff) Dit programma voor vermindering omvat de volgende maatregelen : Actie 1 Voorafgaande typeringsstudie van de balans aan PAK's in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en onderzoek naar de verminderingsmaatregelen voor PAK's in de oppervlaktewateren.

Uitvoeringstermijn : ten laatste twee jaar, te tellen vanaf de verschijning van dit besluit in het Belgisch Staatsblad. a) Onderzoek en bibliografische synthese betreffende de PAK's : - eigenschappen en fysische karakteristieken van PAK's (vluchtigheid, Ks, natuurlijke afbraak,...); - identificatie van de grootste uitstootbronnen (plaatselijke en verspreide bronnen); - informatie betreffende de biologische afbreekbaarheid van PAK's in de bodem, de waterkolom en de afzettingen; - informatie betreffende de generatie van PAK's door de zuiverende biologische massa van de gronden, de waterzuil en de afzettingen; - inventarisering van relevante en uitbaatbare elementen voor het nemen van maatregelen voor een vermindering van hun aanwezigheid in het aquatisch milieu. b) Opstellen van een PCB-PCT balans in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : - identificatie en kwantitatieve evaluatie van de uitstootbronnen en de toevoegbronnen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ondernemingen, atmosferische en hydraulische toevoegbronnen uit andere Gewesten, bijdrage aan het waterzuiveringsstation zuid en het toekomstige station noord, historische vervuiling); - vaststellen van een verband tussen de uitstoot en de immissiemaatregelen; - vaststellen van een verband tussen de concentraties aan PAK's in de waterkolom en in de afzettingen (historische verontreiniging); - vaststellen van een verband tussen de directe uitstoot in de atmosfeer en de gevolgen voor aquatische milieus. c) Opstellen van een ontwerplijst van concrete te nemen maatregelen voor een vermindering van de uitstoot van PAK's en de modaliteiten van de tenuitvoerlegging (BAT, overwogen vervangingsmiddelen, beperking of wegwerken van plaatselijke vervuiling door het sluiten van ondernemingen of sanering van sites of ongebruikt industrieel terrein...).

Actie 2 Opstellen van een lijst van bestaande of te overwegen maatregelen op reglementair vlak betreffende de PAK's.

Deze lijst zal meer bepaald betrekking hebben op een aantal maatregelen inzake de sanering van verlaten bedrijfsruimten waarbij men zich baseert op eerder uitgevoerde bodemstudies of bodemstudies die binnenkort zullen gestart worden, op het gebruik van teerasfalt voor wegbekleding, op het gebruik van producten in de houtbescherming (creosoot) en in de navigatie, op de vergunningen voor het lozen van industrieel afvalwater en op het gebruik van vervangingsproducten.

Uitvoeringstermijn : ten laatste twee jaar vanaf de verschijning van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

Actie 3 Opstarten van campagnes voor PAK-analyse in wat afgestoten wordt door de openbare waterzuiveringsstations van afvalwater van huishoudelijk gebruik.

Uitvoeringstermijn : ten laatste vier jaar te rekenen vanaf de verschijning van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

Actie 4 Opstarten voor een campagne voor het nemen van stalen van de afzettingen van de Zenne gedurende een jaar om zo vast te stellen of een deel van de PAK's aanwezig als suspensie in de Zenne, voortkomen uit een historische vervuiling.

Uitvoeringstermijn : ten laatste twee jaar te rekenen vanaf de verschijning van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

Gezien om te worden toegevoegd aan het ministerieel besluit van 18 maart 2005 tot vastlegging van een programma voor de vermindering van watervervuiling veroorzaakt Polycyclische Aromatische Waterstoffen (PAK's).

Brussel, 18 maart 2005.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Mevr. E. HUYTEBROECK.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^