Ministerieel Besluit van 18 maart 2016
gepubliceerd op 26 januari 2017
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 15 en programma 23 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017200374
pub.
26/01/2017
prom.
18/03/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017200374

WAALSE OVERHEIDSDIENST


18 MAART 2016. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 15 en programma 23 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016


De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Sportinfrastructuren, Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 17 december 2015 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016, inzonderheid op artikel 21;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 februari 2016;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 33.07 moet worden voorzien op programma 03, organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016, met als titel « Toelage aan verenigingen voor de organisatie van landbouwopleidingen »;

Overwegende dat er in een nieuwe basisallocatie 33.08 moet worden voorzien op programma 03, organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016, met als titel « Toelage aan verenigingen voor de organisatie van landbouwopleidingen - Medefinanciering Programma voor plattelandsontwikkeling 2014-2020 »;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 33.07 en 33.08, programma 03 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 om het tekort aan kredieten op deze basisallocaties op te vullen, Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 350 duizend euro overgedragen van programma 23 van organisatieafdeling 18 naar programma 03 van organisatieafdeling 15.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 03 van organisatieafdeling 15 en van programma 23 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2016 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro)

Basisallocatie

Initieel krediet

Overdracht

Aangepast krediet

VaK

VeK

VaK

VeK

VaK

VeK

OA15 33.07.03

-

-

+ 250

-

250

0

OA15 33.08.03

-

-

+ 100

-

100

0

OA 18 33.06.23

1.175

1.470

- 250

-

925

1.470

OA 18 41.01.23

200

70

- 100

-

100

70


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 18 maart 2016.

C. LACROIX R. COLLIN


begin


Publicatie : 2017-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^