Ministerieel Besluit van 18 mei 1999
gepubliceerd op 02 juli 1999
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit houdende organisatie van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk bij het Ministerie van Landsverdediging

bron
ministerie van landsverdediging
numac
1999007138
pub.
02/07/1999
prom.
18/05/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

18 MEI 1999. - Ministerieel besluit houdende organisatie van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk bij het Ministerie van Landsverdediging


De Minister van Landsverdediging, Gelet op de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, inzonderheid op artikel 33, § 3, eerste lid en 41;

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op artikel 19;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op artikel 91;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 april 1995 houdende organisatie van diensten voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen bij het Ministerie van Landsverdediging;

Gelet op het met redenen omkleed advies uitgebracht op 19 maart 1999 door het Hoog Overlegcomité overeenstemmend met het Sectorcomité XIV, Besluit :

Artikel 1.Een Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk wordt bij het Ministerie van Landsverdediging georganiseerd.

Art. 2.De leiding van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk wordt verzekerd door de heer Eugeen Van den Bossche, industrieel ingenieur-directeur, die wordt aangewezen als preventieadviseur voor alle in België en in Duitsland gevestigde organismen van het departement waar burgerpersoneel tewerkgesteld is.

De duur van zijn prestaties in deze hoedanigheid wordt op 38 uur per week vastgesteld.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 3 april 1995 houdende organisatie van diensten voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen bij het Ministerie van Landsverdediging wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend is.

Brussel, 18 mei 1999.

J.-P. PONCELET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^