Ministerieel Besluit van 18 mei 1999
gepubliceerd op 22 juni 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende aanwijzing van ambtenaren belast met de vestiging en invordering van de onroerende voorheffing

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
1999035683
pub.
22/06/1999
prom.
18/05/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 MEI 1999. - Ministerieel besluit houdende aanwijzing van ambtenaren belast met de vestiging en invordering van de onroerende voorheffing


De Vlaamse minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid, Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzonderheid op artikelen 298, 335, 336, 355, 356, 366, 367, 374, 375, 376, § 1 en § 3, 377, 378, 381, 382, 394bis, eerste en derde lid, 410, 414, § 2, 417, 420, 421, 445, 447, 461 en 469, gewijzigd bij het decreet van 9 juni 1998;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1997 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 28 september 1998 en 19 december 1998;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 4 mei 1999 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van het decreet van 9 juni 1998 houdende bepalingen tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen voor wat de onroerende voorheffing betreft en tot machtiging van de Vlaamse minister bevoegd voor de financiën om ambtenaren aan te wijzen belast met de vestiging en invordering van de onroerende voorheffing, inzonderheid op artikel 2, Besluit :

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder : 1° administratie : administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;2° afdeling : afdeling Financieel Management van de administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 2.Wat de onroerende voorheffing in het Vlaamse Gewest betreft, is de directeur-generaal van de administratie gemachtigd, als bedoeld in de artikelen 298, 355, 356, 366, 367, 375, 376, 394bis, 410, 417, 420, 445 en 469 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gewijzigd bij het decreet van 9 juni 1998.

Art. 3.Wat de onroerende voorheffing in het Vlaamse Gewest betreft, is een ambtenaar van de afdeling met een hogere graad dan degene die de feiten geconstateerd heeft, doch op zijn minst met rang A1, gemachtigd, als bedoeld in artikel 447 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gewijzigd bij het decreet van 9 juni 1998.

Art. 4.Wat de onroerende voorheffing in het Vlaamse Gewest betreft, zijn de directeur-generaal van de administratie, het afdelingshoofd en de door het afdelingshoofd aangewezen ambtenaren van de afdeling gemachtigd, als bedoeld in de artikelen 335 en 336 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gewijzigd bij het decreet van 9 juni 1998.

Art. 5.Wat de onroerende voorheffing in het Vlaamse Gewest betreft, zijn de door het afdelingshoofd aangewezen ambtenaren van rang A1 van de afdeling gemachtigd, als bedoeld in artikel 374 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gewijzigd bij het decreet van 9 juni 1998.

Art. 6.Wat de onroerende voorheffing in het Vlaamse Gewest betreft, zijn de directeur-generaal van de administratie, het afdelingshoofd en de door het afdelingshoofd aangewezen ambtenaren van minstens rang Al van de afdeling gemachtigd, als bedoeld in artikel 381, 382 en 461 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gewijzigd bij het decreet van 9 juni 1998.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking de tiende dag na de dag waarop het besluit van de Vlaamse regering van 4 mei 1999 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van het decreet van 9 juni 1998 houdende bepalingen tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen voor wat de onroerende voorheffing betreft en tot machtiging van de Vlaamse minister bevoegd voor de financiën om ambtenaren aan te wijzen belast met de vestiging en invordering van de onroerende voorheffing, in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Brussel, 18 mei 1999.

Mevr. W. DEMEESTER-DE MEYER

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^