Ministerieel Besluit van 18 mei 2001
gepubliceerd op 22 juni 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de prijzen voor toegang tot en rondleiding over de vaste collecties van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

bron
diensten van de eerste minister
numac
2001021307
pub.
22/06/2001
prom.
18/05/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 MEI 2001. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de prijzen voor toegang tot en rondleiding over de vaste collecties van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika


Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden

De Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, Gelet op het koninklijk besluit nr. 504 van 31 december 1986 tot oprichting van de wetenschappelijke instellingen van de Staat, die ressorteren onder de beide Ministers van Onderwijs, of onder de Minister(s) aangewezen bij een in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit, als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer, bevestigd bij de wet van 30 maart 1987;

Gelet op de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op de aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2000 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer, inzonderheid op de artikelen 1, 2, 5, 7°, 46, § 1;

Gelet op de voorstellen van de Beheerscommissie van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, goedgekeurd tijdens haar vergadering van 26 februari 2001;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 april 2001, Besluit :

Artikel 1.De prijzen voor toegang tot en rondleiding over de vaste collecties van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika worden vastgesteld volgens de tabellen opgenomen als bijlage A.

Art. 2.De bedragen uitgedrukt in Belgische frank in de derde kolom van de tabellen waarvan sprake in artikel 1, zijn geldig vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit tot 31 december 2001.

Art. 3.De bedragen uitgedrukt in euro in de tweede kolom van de tabellen waarvan sprake in artikel 1 zijn geldig vanaf 1 januari 2002.

Art. 4.De lijst van de personen voor wie een verlaagde prijs geldt, is vastgelegd in bijlage B.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2001.

Art. 6.De Secretaris-generaal van de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 mei 2001.

Ch. PICQUE

Annexe A - Bijlage A Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 18 mei 2001.

Ch. PICQUE

Bijlage B Personen voor wie een verlaagde toegangsprijs voor de vaste tentoonstelling van het KMMA geldt Verlaagde prijs Volwassenen in groep (vanaf 15 personen) Seniorenkaart Onderwijzend personeel uit het buitenland Personeel uit andere musea (binnen- en buitenland) Sterk verlaagde prijs Werklozen met geldige stempelkaart, bestaansminimumtrekkers Personen met een handicap Jongeren van 13 tot 17 jaar (individueel), die nog niet de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben Studenten met een geldige studentenkaart Jongeren (euro< 26), CJP Groepen (volwassenen) met geleid bezoek Schoolgroepen (van 6 tot en met 17 jaar) Jongerengroepen (jeugdbewegingen, grabbelpas, opvangcentra ...) (van 6 tot en met 17 jaar) Gratis Kinderen tot en met 12 jaar (individueel) Kinderen van 0-5 jaar/jonger dan 6 (vergezeld van de ouders) Leden van de Vrienden van het Museum ICOM-leden (met individuele kaart op naam) Leden van de Vlaamse Museumvereniging, van de Association francophone des Musées de Belgique en van de Brusselse Museumraad/Conseil bruxellois des Musées Pers Paspoort "Toeristische attracties" Personeelsleden van het KMMA en personen die onder hetzelfde dak wonen Belgisch onderwijzend personeel Countdownkaarthouders van DWTC/SSTC Gemeentescholen van Tervuren Eén begeleider per groep Buschauffeurs die een groep vergezellen Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 18 mei 2001.

Ch. PICQUE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^