Ministerieel Besluit van 18 mei 2010
gepubliceerd op 18 juni 2010
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van activerende voortrajecten en socio-professionele inschakelingprojecten in het kader van het Operationeel Programma Doelstelling R

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie
numac
2010011238
pub.
18/06/2010
prom.
18/05/2010
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

18 MEI 2010. - Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van activerende voortrajecten en socio-professionele inschakelingprojecten in het kader van het Operationeel Programma Doelstelling Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid van de Federale Overheid - ESF 2007-2013, boekjaar 2010


De Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Gelet op Verordening (EG) nr. 1081/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende het Europees Sociaal Fonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1784/1999;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1828/2006 van de Commissie van 8 december 2006 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, en van Verordening (EG) nr. 1080/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 17 juli 1991, inzonderheid op artikelen 55 en 58;

Gelet op de programmawet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 bron ministerie van financien Programmawet sluiten, inzonderheid op artikelen 182 en 183;

Gelet op de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten houdende diverse bepalingen, de artikelen 215 en 216;

Gelet op de wet van 22 april 2008 tot de opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2008;

Gelet op het koninklijke besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 april 2010;

Overwegende de goedkeuring van het Operationeel Programma Doelstelling Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid van de Federale Overheid - ESF (2007BE052PO003) 2007-2013 door de Commissie op 18 december 2007;

Overwegende de beslissing van het selectie Comité van 18 december 2009;

Overwegende de resultaten van de procedure tot goedkeuring van de projecten, uitgevoerd door de POD Maatschappelijke Integratie door middel van het informaticasysteem ter beschikking gesteld door de promotoren;

Overwegende dat de Staatssecretaris van Maatschappelijke Integratie onder meer belast is met het stimuleren van initiatieven die gericht zijn op sociale inclusie, Besluit :

Artikel 1.Een globale toelage van 4.851.676,71 EUROS, verdeeld volgens de modaliteiten bepaald in de bijlage bij dit besluit, wordt toegekend aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die zich inschrijven in de thematiek van de sociale inclusie - Socioprofessionele inschakeling -, als dekking van een deel van de kosten voor activerende voortrajecten en/of socio-professionele inschakelingprojecten voor gerechtigden op maatschappelijke integratie of op maatschappelijke hulp.

Art. 2.De in artikel 1 van dit ministerieel besluit voorziene toelage komt ten laste van de kredieten geopend bij de algemene uitgavenbegroting van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoede-bestrijding en Sociale Economie (POD MI), voor het begrotingsjaar 2010.

De toelage wordt aangerekend op basisallocatie 56.2.1.435202. Deze toelage is beperkt tot het op deze allocatie beschikbare budget.

Art. 3.Modaliteiten voor de projecten De in de bijlage vermelde erkende promotor moet namelijk : 1. het informaticasysteem ter beschikking gesteld van de promotoren uitsluitend gebruiken en de regels ervan naleven voor registratie, evaluatie, beheer en controle door de POD Maatschappelijke Integratie;2. ten minste om de drie maanden de gegevens betreffende het project registreren in het informaticasysteem ontwikkeld door de POD MI;3. in een voor het ESF specifiek dossier alle bewijsstukken voor de gegevens geregistreerd in het informaticasysteem bewaren.Dit specifiek dossier moet beschikbaar zijn en op aanvraag kunnen worden bezorgd aan de federale ESF-cel of aan gelijk welke andere gemachtigde controle-instantie binnen een termijn van 15 kalenderdagen. Deze stukken zullen minimum tot 2020 bewaard worden; 4. in elke communicatie of bekendmaking het publiek inlichten over de Europese gezamenlijke financiering om de tegemoetkoming van het ESF zichtbaar te maken en de publicatie van gegevens betreffende zijn project op de site van de POD MI aanvaarden;5. gevolg geven aan elke aanvraag om inlichtingen van de federale ESF-cel over de vordering van het project en systematisch deelnemen aan de opleidingen voorgesteld door de POD MI en aan de verschillende fasen van de evaluatie van de maatregel;6. de ESF-toelagen toegekend door de POD MI niet cumuleren met andere ESF- subsidies en iedere dubbele financiering uitsluiten;7. zich houden aan de vooropgestelde data voor de inlevering van de gegevens.Bij niet naleving kan dit gevolgen hebben voor het bedrag van de toelage.

Art. 4.Uitbetalingsmodaliteiten De toelage wordt aan de in de bijlage vermelde promotoren in schijven uitbetaald.

De procedure voor de uitbetaling van het voorschot op de toelage (20 % van het toegekende bedrag) is effectief op basis van het opstarten van het project.

De door de promotor driemaandelijks aangegeven werkelijke uitgaven worden terugbetaald tegen maximum 20 % van de erkenning en binnen de grenzen van deze driemaandelijks aangegeven werkelijke uitgaven. Het totaal van de op jaarbasis uitgekeerde voorschotten mag geen 80 % van het bedrag van de jaarlijkse erkenning van de promotor overschrijden, en dit steeds binnen de beschikbare budgettaire grenzen.

Ten laatste 3 maanden na afloop van het project worden de eindinformaticagegevens en het uitvoeringsverslag bezorgd aan de federale ESF-cel volgens de modaliteiten bepaald door de POD MI. Het saldo wordt uitbetaald na afloop van het boekjaar, na een verslag van de federale ESF-cel voor de validatie van het project. Het saldo wordt pas aan de promotor uitbetaald na ontvangst door de POD MI van de storting uitgevoerd door het Europees Sociaal Fonds die overeenstemt met het projectjaar, dit binnen de beschikbare budgettaire grenzen

Art. 5.De gehele of gedeeltelijke niet-naleving van de bepalingen betreffende de toekenning van de toelage geeft aanleiding tot een aanvraag om gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de toegekende toelage.

Art. 6.De begunstigde moet iedere controle op de behoorlijke besteding van deze toelage, op stukken en/of ter plaatse, aanvaarden.

Brussel, 18 mei 2010.

De Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Ph. COURARD

Bijlage bij het Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van activerende voortrajecten en socio-professionele inschakelingprojecten in het kader van het Operationeel Programma Doelstelling Regionaal Concurrentie-vermogen en Werkgelegenheid van de Federale Overheid - ESF 2007-2013, boekjaar 2010

ACTIVEREND VOORTRAJECT - PRE-TRAJET D'ACTIVATION

SOCIO-PROFESSIONEEL INSCHAKELINGSPROJECT - TRAJET D'INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE

O.C.M.W./HoofdstukXII van : C.P.A.S./Chapitre XII de :

Toelage/Subvention

O.C.M.W./Hoofdstuk XII van : C.P.A.S./Chapitre XII de :

Toelage/Subvention

Amay - 0255

euro 89 300,40

Antwerpen - 0419

euro 114 513,28

Bertrix - 0378

euro 17 457,91

Bertrix - 0235

euro 152 927,50

Beveren - 0379

euro 120 050,05

Braine-l'Alleud - 0412

euro 20 421,72

Braine-l'Alleud - 0396

euro 170 490,30

Brugge - 0415

euro 27 778,90


Brugge - 0416

euro 17 036,91


Brussel stad - 0422 Bruxelles ville

euro 200 768,73

DEFITS (Chap. XII) - 406

euro 15 301,42

DEFITS (Chap XII) - 405

euro 75 935,36

Esneux - 0399

euro 178 666,25

Flémalle - 0397

euro 107 524,01

Geel - 0356

euro 27 874,00

Geel - 0357

euro 242 390,60

Gent - 0418

euro 26 510,09


Hasselt - 0409

euro 82 370,91

Herentals - 0384

euro 39 104,37

Herentals - 0436

euro 143 685,84

Heusden-Zolder - 0402

euro 136 214,22

Ieper - 0385

euro 99 430,00

INTEGRA + (Chap. XII) - 0426

euro 208 803,21

Kortrijk - 0355

euro 25 610,18

Kortrijk - 0404

euro 109 560,00

Kortrijk - 0358

euro 25 996,00


Leuven - 0295

euro 15 822,38

Leuven - 0296

euro 93 003,33

Leuven - 0297

euro 91 174,14

Liège - 0359

euro 129 739,16

Liège - 0383

euro 18 413,89

Liège - 0376

euro 115 167,14

Liège - 0398

euro 355 517,70

Lokeren - 0395

euro 18 110,53


Sint-Jans-Molenbeek - 0427 Molenbeek-Saint-Jean

euro 150 120,56

Sint-Jans-Molenbeek - 0428 Molenbeek-Saint-Jean

euro 135 589,49

Mortsel - 0377

euro 22 400,00

Mortsel - 0375

euro 93 927,89

Mortsel - 0401

euro 20 834,00


Noord Limburg - 0380

euro 21 012,50

Noord Limburg - 0316

euro 43 444,62

Putte - 0335

euro 47 414,98

P.W.F.V. (Chap. XII) - 0317

euro 151 223,42

Roeselare - 0414

euro 66 999,36


Sint-Joost-ten-Node - 0411 Saint-Josse-ten-Noode

euro 18 180,00

Sint-Joost-ten-Node - 0413 Saint-Josse-ten-Noode

euro 200 518,32

Seraing - 0400

euro 135 018,23

Sint-Niklaas - 0403

euro 15 000,00

Sint-Niklaas - 0410

euro 256 087,50

Turnhout - 0417

euro 35 327,60


Ukkel - Uccle - 0408

euro 42 425,00


Ukkel - Uccle - 0407

euro 37 737,50


Wemmel - 0381

euro 18 125,31


Willebroek - 0420

euro 27 620,00


Totaal

euro 621 099,57

Total

euro 4 230 577,14


Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van activerende voortrajecten en socio-professionele inschakelingprojecten.

De Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, Ph. COURARD

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^