Ministerieel Besluit van 18 mei 2015
gepubliceerd op 18 juni 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende vaststelling van de sjabloon en de toelichting van het emissieverslag, de sjabloon en de toelichting van het rapport tonkilometergegevens en de sjabloon en de toelichting van het verificatierapport voor vliegtuigexploitanten

bron
vlaamse overheid
numac
2015035737
pub.
18/06/2015
prom.
18/05/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015035737

VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie


18 MEI 2015. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van de sjabloon en de toelichting van het emissieverslag, de sjabloon en de toelichting van het rapport tonkilometergegevens en de sjabloon en de toelichting van het verificatierapport voor vliegtuigexploitanten voor de periode 2013-2020


De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, artikelen 8.3.4, § 4, 8.3.5, § 4, en artikel 8.3.6, § 3, ingevoegd bij het decreet van 14 februari 2014;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2012 inzake verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties, luchtvaartactiviteiten en de inzet van flexibele mechanismen, artikelen 56/10 en 56/27, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014;

Gelet op advies 57.091/1 van de Raad van State, gegeven op 6 maart 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de sjabloon voor het emissieverslag en de sjabloon voor het rapport tonkilometergegevens die ter beschikking worden gesteld, gebaseerd zijn op de sjablonen die op de 67ste sessie van het Climate Change Committee op 18 april 2013 door de Lidstaten werden vastgesteld;

Overwegende dat de sjabloon voor het verificatierapport dat ter beschikking wordt gesteld, gebaseerd is op het sjabloon dat op de 59ste sessie van het Climate Change Committee op 11 juli 2012 door de Lidstaten werd vastgesteld, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Als sjabloon voor en toelichting bij het emissieverslag voor vliegtuigexploitanten voor de periode 2013-2020 kan hetgeen gebruikt worden dat ter beschikking wordt gesteld op de website van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.

Als sjabloon voor en toelichting bij het verificatierapport voor emissieverslagen voor vliegtuigexploitanten voor de periode 2013-2020 kan hetgeen gebruikt worden dat ter beschikking wordt gesteld op de website van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie. § 2. De sjabloon voor het emissieverslag en de sjabloon voor het verificatierapport stellen de vliegtuigexploitant in staat om te voldoen aan de jaarlijkse verplichting om uiterlijk op de tweede donderdag van de maand maart een als bevredigend geverifieerd emissieverslag in te dienen voor de periode 2013-2020, vermeld in artikel 8.3.6, § 2, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en artikel 56/24 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2012 inzake verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties, luchtvaartactiviteiten en de inzet van flexibele mechanismen.

Art. 2.§ 1. Als sjabloon voor en toelichting bij het rapport tonkilometergegevens voor vliegtuigexploitanten voor de periode 2013-2020 kan hetgeen gebruikt worden dat ter beschikking wordt gesteld op de website van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.

Als sjabloon voor en toelichting bij het verificatierapport voor rapporten tonkilometergegevens voor vliegtuigexploitanten voor de periode 2013-2020 kan hetgeen gebruikt worden dat ter beschikking wordt gesteld op de website van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie. § 2. De sjabloon voor het rapport tonkilometergegevens en de sjabloon voor het verificatierapport stellen de vliegtuigexploitant in staat te voldoen aan de voorwaarde om in aanmerking te komen voor een kosteloze toewijzing van emissierechten voor de periode 2013-2020, vermeld in artikel 8.3.4, § 2, van het voornoemde decreet van 5 april 1995 en artikel 56/7 van het voornoemde besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2012.

De sjabloon voor het rapport tonkilometergegevens en de sjabloon voor het verificatierapport stellen de vliegtuigexploitant tevens in staat te voldoen aan de voorwaarde om in aanmerking te komen voor een kosteloze toewijzing van emissierechten uit de bijzondere reserve voor de periode 2013-2020, vermeld in artikel 8.3.5, § 2, van het voornoemde decreet van 5 april 1995 en artikel 56/11 van het voornoemde besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2012.

Brussel, 18 mei 2015.

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE


begin


Publicatie : 2015-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^