Ministerieel Besluit van 18 november 2013
gepubliceerd op 12 december 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juli 2002 tot toekenning en delegatie van bevoegdheid inzake de uitvoering van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door n

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2013000797
pub.
12/12/2013
prom.
18/11/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 NOVEMBER 2013. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juli 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/07/2002 pub. 01/08/2002 numac 2002000588 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 2, § 2, tweede lid, 1° van het koninklijk besluit van 14 januari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken type ministerieel besluit prom. 22/07/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002022640 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 februari 2002 houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie sluiten tot toekenning en delegatie van bevoegdheid inzake de uitvoering van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, inzonderheid op de artikelen 3, 8, § 2, 11, § 3, 12, §§ 1 en 2, 17, § 4, 21, 26, 27, 28, 35, § 1, 42, 48, § 1, 49, § 1 en 52, § 1, gewijzigd bij de wetten van 9 juli 1984, 13 augustus 1986, 28 december 1990, 22 juli 1991, 23 december 1999, 21 mei 2003, 17 september 2005, 20 juli 2006 en 11 juli 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 augustus 1976 tot vaststelling van de vorm en de termijn van indiening der aanvragen tot financiële tegemoetkoming wegens schade aan private goederen veroorzaakt door natuurrampen (algemene rampen of landbouwrampen), inzonderheid op artikel 5, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 9 april 1990, 20 februari 1995 en 18 december 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 februari 1977 tot bepaling van de voorwaarden en de wijzen van opening van de herstelkredieten inzake natuurrampen, en van het rentevoetgedeelte en de kosten waarvan de staat de last op zich neemt, inzonderheid op de artikelen 4 en 5, gewijzigd bij koninklijk besluit van 27 november 1979;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 februari 1977 tot inrichting van de Nationale Kas voor Rampenschade, inzonderheid op artikel 9, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 maart 1977 betreffende de wederbelegging van de financiële tegemoetkoming verleend voor het herstel van zekere schade aan private goederen veroorzaakt door natuurrampen en betreffende de wijzen van toezicht op die wederbelegging (algemene rampen), inzonderheid op de artikelen 1, 2, 3 en 5, § 2, gewijzigd bij koninklijk besluit van 27 oktober 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 september 1984 houdende uitvoering van artikel 42 van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade aan private goederen veroorzaakt door natuurrampen, gewijzigd bij de koninklijk besluiten van 6 juni 1990 en 20 juli 2000;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, inzonderheid op artikel 2, § 2, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 5 september 2002 en 11 juli 2003;

Gelet op het ministerieel besluit van 14 november 1984 tot vaststelling van de vorm en de termijn van indiening der aanvragen tot financiële tegemoetkoming wegens schade aan openbare domeingoederen veroorzaakt door natuurrampen (algemene rampen), inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 februari 1985 tot bepaling van de voorwaarden en de wijzen van opening van de herstelkredieten inzake schade veroorzaakt aan goederen van het openbaar domein door natuurrampen alsmede van het rentevoetgedeelte en de kosten waarvan de Staat de last op zich neemt, inzonderheid op de artikelen 4 en 5;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 juli 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/07/2002 pub. 01/08/2002 numac 2002000588 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 2, § 2, tweede lid, 1° van het koninklijk besluit van 14 januari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken type ministerieel besluit prom. 22/07/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002022640 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 februari 2002 houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie sluiten houdende uitvoering van artikel 2, § 2, tweede lid, 1°, van het koninklijk besluit van 14 januari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 juli 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/07/2002 pub. 01/08/2002 numac 2002000588 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 2, § 2, tweede lid, 1° van het koninklijk besluit van 14 januari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken type ministerieel besluit prom. 22/07/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002022640 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 februari 2002 houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie sluiten tot toekenning en delegatie van bevoegdheid inzake de uitvoering van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen;

Gelet het feit dat de continuïteit van de dienst dient gegarandeerd te worden in periodes dat het diensthoofd van de Dienst Rampenschade afwezig is, Besluit :

Artikel 1.In het artikel 1 van het ministerieel besluit van 22 juli 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/07/2002 pub. 01/08/2002 numac 2002000588 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 2, § 2, tweede lid, 1° van het koninklijk besluit van 14 januari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken type ministerieel besluit prom. 22/07/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002022640 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 februari 2002 houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie sluiten tot toekenning en delegatie van bevoegdheid inzake de uitvoering van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen worden de woorden "Aan het diensthoofd van de Algemene Directie van de Civiele Bescherming en, tijdens zijn afwezigheid of in geval van verhindering, aan een ambtenaar van rang 13 van de dienst Rampenschade" vervangen door "Aan de leidende ambtenaar van de dienst Rampenschade of zijn afgevaardigde".

Art. 2.In het artikel 2 van hetzelfde ministerieel besluit worden de woorden "Aan het diensthoofd van de Algemene Directie van de Civiele Bescherming" vervangen door "Aan de leidende ambtenaar van de Dienst Rampenschade of zijn afgevaardigde".

Art. 3.In het artikel 3 van hetzelfde ministerieel besluit worden de woorden "Aan het Diensthoofd van de Algemene Directie van de Civiele Bescherming en aan de ambtenaren van niveaus 1 en 2 van de Dienst Rampenschade" vervangen door "Aan de leidende ambtenaar van de dienst Rampenschade of zijn afgevaardigde".

Art. 4.In het artikel 4 van hetzelfde ministerieel besluit worden de woorden "Aan het diensthoofd van de Algemene Directie van de Civiele Bescherming en, tijdens zijn afwezigheid of in geval van verhindering, aan een ambtenaar van rang 13 van de Dienst Rampenschade" vervangen door "Aan de leidende ambtenaar van de Dienst Rampenschade of zijn afgevaardigde".

Art. 5.In het artikel 5 van hetzelfde ministerieel besluit worden de woorden "Aan het Diensthoofd van de Algemene Directie van de Civiele Bescherming en aan de ambtenaren van de rangen 13 en 10 van de Dienst Rampenschade" vervangen door "Aan de leidende ambtenaar van de Dienst Rampenschade of zijn afgevaardigde".

Art. 6.In het artikel 6 van hetzelfde ministerieel besluit worden de woorden "Aan de ambtenaren van rang 13 van de Dienst Rampenschade" vervangen door "Aan de leidende ambtenaar van de Dienst Rampenschade of zijn afgevaardigde".

Art. 7.Dit besluit treedt in werking vanaf de datum van ondertekening.

Brussel, 18 november 2013.

Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^