Ministerieel Besluit van 18 november 2013
gepubliceerd op 20 november 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2013022584
pub.
20/11/2013
prom.
18/11/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 NOVEMBER 2013. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten


De Minister van Sociale Zaken, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 13 december 2006, 25 april 2007 en 23 december 2009, § 3, achtste lid, ingevoegd bij de wet van 22 december 2003, § 8, derde lid, ingevoegd bij de wet van 19 december 2008, artikel 37, § 3, derde lid, vervangen bij de wet van 27 december 2005 en gewijzigd bij de wet van 13 december 2006 en artikel 72bis, § 1bis, eerste lid, laatste zin, ingevoegd bij de wet van 22 december 2008, en § 2, tweede en derde lid, vervangen bij de wet van 22 december 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikelen 13, 37bis, 38, 81, 95, § 3 en 97, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de voorstellen van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, uitgebracht op 9, 14, 17, 23 en 31 juli 2013, 13, 19, en 27 augustus 2013 en 2, 6 en 10 september 2013;

Gelet op de voorstellen van het secretariaat van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, uitgebracht op 19 en 26 augustus 2013 en 2, 4, 9, 10, 16 en 17 september 2013;

Gelet op de adviezen van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 24 mai 2013, 17, 24 en 30 juli 2013, 2, 13, 20, 27 en 28 augustus 2013 en 3, 4, 6, 9, 10 en 19 september 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 23 en 25 juli 2013, 8 augustus 2013 en 3, 11, 12, 13, 18, 25 en 26 september 2013;

Overwegende dat, met betrekking tot de specialiteiten AMISUMYLAN 50 mg, AMISUMYLAN 100 mg, AMISUMYLAN 200 mg, AMISUMYLAN 400 mg AZITHROMED 500 mg, AZITHROMYCINE SANDOZ 250 mg, CLOPIDOMED 75 mg, CLOPINOVO 75 mg, CYTARABINE ACCORD HEALTHCARE 100mg/ml, DENISE 30 150 µg/30 µg, DILTIAZEM RETARD EG 200 mg, DILTIAZEM RETARD EG 300 mg, DOXORUBICIN ACCORD HEALTHCARE 2mg/ml, ESOMEPRAZOLE ACTAVIS 20 mg, FLUDARABINE FRESENIUS KABI 50 mg, GEMCITABINE FRESENIUS KABI 40 mg/ml, IRBESARTAN ACTAVIS 150 mg, IRBESARTAN ACTAVIS 300 mg, LAMIVUDIN SANDOZ 100 mg, LETROZOL ACTAVIS 2,5 mg, LEVOFLOXACIN B. BRAUN 5 mg/ml, LISINOPRIL HCT ACTAVIS, MEMANTINE TEVA 10 mg, MEMANTINE TEVA 20 mg, MOXIFLOXACIN SANDOZ 400 mg, MOXIFLOXACINE TEVA 400 mg, OLANZAPIN ACTAVIS 5 mg, OLANZAPIN ACTAVIS 10 mg, PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE 6 mg/ml, PARACETAMOL SANDOZ 1g, PERINDOPRIL MYLAN 4 mg, PROPOLIPID 1%, PROPOLIPID 2%, RANITIDINE SANDOZ 150 mg, RANITIDINE SANDOZ 300 mg, SEVOFLURANE-PIRAMAL, SOLIRIS 10 mg/ml, TACNI 0,5 mg, TACNI 1 mg, TACNI 2 mg, door Onze Minister voor Begroting geen akkoord is verleend binnen een termijn van tien dagen, vermeld in artikel 35bis, § 15, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en dat de betrokken akkoorden dienvolgens met toepassing van die wetsbepaling wordt geacht te zijn verleend;

Bij ontstentenis van een gemotiveerd definitief voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, binnen een termijn van 150 dagen wat betreft de specialiteit DACOGEN, heeft de Minister, met toepassing van artikel 81 van het koninklijk besluit van 21 december 2001, een gemotiveerde beslissing genomen en genotificeerd op 11 september 2013;

Bij ontstentenis van een gemotiveerde beslissing van de Minister, binnen een termijn van 180 dagen, wat betreft de specialiteit ZINFORO 600 mg, heeft de gemachtigde ambtenaar, met toepassing van artikel 47 van het koninklijk besluit van 21 december 2001, een beslissing genotificeerd op 3 september 2013;

Gelet op de notificaties aan de aanvragers op 11, 17, 27 en 30 september 2013;

Gelet op het advies nr. 54.318/2 van de Raad van State, gegeven op 6 november 2013 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.In bijlage II van hetzelfde besluit, zoals tot op heden gewijzigd, wordt de volgende wijziging aangebracht : - het punt VII.1.27 wordt toegevoegd, luidende: « Cefalosporines van de 5de group. - Vergoedingsgroep : B-327 ».

Art. 3.In bijlage IV van hetzelfde besluit, zoals tot op heden gewijzigd, wordt de als volgt opgestelde ATC code toegevoegd : L01BC08 - decitabine.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 18 november 2013.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^