Ministerieel Besluit van 18 september 2007
gepubliceerd op 13 februari 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de erkenning en de onteigening van een nieuw gebied voor gemengde bedrijfsruimten op het grondgebied van de stad Moeskroen

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2008200371
pub.
13/02/2008
prom.
18/09/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 SEPTEMBER 2007. - Ministerieel besluit betreffende de erkenning en de onteigening van een nieuw gebied voor gemengde bedrijfsruimten op het grondgebied van de stad Moeskroen


De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 6, § 1, I, 3°;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 juli 2004 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten, inzonderheid op artikel 3;

Gelet op de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte;

Gelet op het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid, zoals gewijzigd bij de programmadecreten van 5 februari 2005 en 23 februari 2006;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004 houdende de definitieve goedkeuring van de herziening van het gewestplan Namen met het oog op de opneming van gemengde bedrijfsruimten en van een gebied voor industriële bedrijfsruimte op het grondgebied van de stad Gembloux;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 21 oktober 2004, gewijzigd bij het besluit van 27 april 2006, ter uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bedrijvigheid;

Gelet het ministerieel besluit ondertekend op 29 augustus 2005 door de Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling tot goedkeuring van het stedenbouwkundig en leefmilieubestek voor het bedrijvenpark in het gehucht "Sauvenière" te Gembloux;

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van het "BEP" van 14 februarit 2006 om de Waalse Regering om een besluit te verzoeken tot onteigening en erkenning van de onroerende goederen nodig voor de aanleg van de ruimten voor het onderbrengen van economische activiteiten in dat gebied;

Overwegende dat een dossier voor de aanvraag tot erkenning en onteigening voor dat gebied is ingediend bij de Directie Uitrusting van de Industriegebieden op 4 april 2006 en volledig is verklaard op 8 juni 2006;

Overwegende dat het ingediende dossier voldoet aan de vereisten zoals omschreven in het stedenbouwkundig en leefmilieubestek van bedoeld park;

Gelet op het openbaar onderzoek dat van 3 juli 2006 tot 4 september 2006 door de gemeente Gembloux georganiseerd is en de bekendmaking van het bericht in 4 dagbladen : De Quotidien de Namur, de Dernière Heure, Vers l'Avenir - Namur, de Publi Gembloux-Eghezée;

Gelet op de opmerkingen van 13 bezwaarindieners die gedurende de termijn van het onderzoek opgevangen zijn en die betrekking hebben op : -de oprichting van bufferzones tussen de woningen en de bedrijfsruimte; - de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de toekomstige bufferzones; - de weigering van enkele eigenaars om een gedeelte van hun goed af te staan; - de weigering van enkele eigenaars tot vermindering van de oppervlakte die hun wordt onteigend; - de weigering tot uitbreiding van de bedrijfsruimte; - het risico voor het slechte beheer van het afvloeiend hemelwater; - de weigering tot onteigening van een ijzerwerk; - de weigering tot onteigening van een perceel waarop een bergplaats is opgericht;

Gelet op het gunstige antwoord binnen de door de gemeenteraad voorgeschreven termijnen, dat afhangt van : - de garantie van de aanleg van een voldoende groen scherm, dat compact is en een voldoende afstand heeft, als bufferzone zoals voorzien in het stedenbouwkundig en leefmilieubestek en het onderhoud ervan; - de noodzaak om te voorzien in een voldoende beheer van het afvloeiend hemelwater afkomstig van het hydrografisch bekken gevormd door de landbouwgebieden ten noorden van de geplande uitbreiding (belang van het debiet van dat water in de winter en bij forse regen); - de wijziging van de omtrek van onteigening van bepaalde percelen gebonden aan de habitat waaronder met name, perceel D239F2 (Tiensesteenweg) om de juiste perceelbeperkingen die de bestaande toestand conform zijn na te leven en van de noodzaak om perceel D425E (Fleurusstraat) te onteigenen, die een soort uitgroeiing is ten opzichte van het onteigeninsgebied;

Overwegende dat het Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Patrimonium zijn advies niet medegedeeld heeft binnen de termijn van vijfendertig dagen opgelegd bij het decreet; en dat dit advies bijgevolg gunstig geacht wordt;

Overwegende dat het Directoraat Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Patrimonium op 26 juni 2006 een opmerking heeft gedaan wat betreft punt 6.5.1.1. "talweg" van het stedenbouwkundig en leefmilieubestek;

Gelet op het gunstige advies van het Directoraat-generaal Landbouw d.d. 23 juni 2006;

Overwegende dat het Waalse Ministerie van Uitrusting en Vervoer op 16 juni 2006 zijn advies heeft medegeeld en geen opmerking heeft gedaan;

Overwegende dat de procedure omschreven in voorbedoeld decreet van 11 maart 2004 in acht genomen is en de overheid de mogelijkheid biedt om met perfecte kennis van zaken te beslissen;

Overwegende dat de opmerkingen verwoord door de bezwaarindieners door het "BEP" in overweging worden genomen en dat de wijzigingen tot vermindering van de erkennings- en onteigeningsomtrek aangebracht zijn;

Overwegende dat de opmerkingen verwoord door de bezwaarindieners door het "BEP" in overweging worden genomen, met name door de intrekking van de percelen D239C2, D239F2, D239G2, D350N gedeelte, D425E, D423A gedeelte van de erkenningsomtrek;

Overwegende dat de doelstelling die nagestreefd wordt door het project voorgesteld door verzoekster erin bestaat, een gebied voor gemengde bedrijfsruimten met een industrieel karakter op te richten;

Overwegende dat de economische relevantie van dat project gevalideerd is in het kader van de procedure tot herziening van het gewestplan die de Waalse Regering in 2000 heeft aangevat;

Overwegende dat die procedure tot herziening van het gewestplan als doel had, de gronden zo spoedig mogelijk ter beschikking te stellen van de economische activiteiten en dat sommige ondernemingen binnen de kortste termijn hun investeringen moeten kunnen aanvatten, Besluit :

Artikel 1.Er is reden om de uitvoering, ten bate van gemengde economische activiteiten, van de gronden afgebakend door een rode rand en gearceerd door een zwarte streep op het erkennings- en onteigeningsplan, als bijlage, en gelegen op het grondgebied van de gemeente Gembloux, ten algemenen nutte te erkennen.

Art. 2.Het algemeen nut vordert de onteigening in volle eigendom van de gronden afgebakend door een een rode rand en gearceerd door een zwarte streep op het herkennings- en onteigeningsplan, als bijlage en de onmiddellijke inbezitname ervan is onontbeerlijk.

Art. 3.De Intercommunale "B.E.P. Expansion économique" te Namen is gemachtigd om tot de onteigening over te gaan van die gronden overeenkomstig de bepalingen van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte.

Art. 4.De "Intercommunale B.E.P. Expansion économique" te Namen zal voorzien in landschapachtige afzonderingsmarges op de percelen gelegen bij de beperking van de gemengde bedrijfsruimte.

Tengevolge van de vermindering van de herkennings- en onteigeninsomtrek zullen de landschapachtige afzonderingsmarges geplaatst worden op de percelen gekadastreerd D nrs. 228G, 182A, 183A, 186A gedeelte, 175D gedeelte, 239T, 239V, 367E, 367D, 366E, 347A, 348M, 349C, 428D, 423A gedeelte.

Namen, 18 september 2007.

A. ANTOINE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^