Ministerieel Besluit van 18 september 2018
gepubliceerd op 19 oktober 2018
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit betreffende de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten, alsook om andere financiële verbintenissen aan te gaan en diverse uitgaven goed te keuren binnen de Federale overheidsdienst Binnen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2018014006
pub.
19/10/2018
prom.
18/09/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018014006

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


18 SEPTEMBER 2018. - Ministerieel besluit betreffende de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten, alsook om andere financiële verbintenissen aan te gaan en diverse uitgaven goed te keuren binnen de Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, artikel 1, § 13, ingevoegd bij wet van 17 december 2012 en de artikelen 16 en 22, vervangen bij wet van 17 december 2012;

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikel 29;

Gelet op de wet van 15 mei 2007 op de Algemene Inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten, artikel 9, gewijzigd bij wet van 26 maart 2014;

Gelet op de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie en veiligheidsgebied, artikel 45;

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, artikel 169;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2002 houdende oprichting van de FOD Binnenlandse Zaken;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 december 2004 betreffende het financiële beheer van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer voor het beheer van de identiteitskaarten;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 maart 2007 betreffende een federaal kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 2013 betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, ontwerpenwedstrijden en concessies voor openbare werken op federaal niveau, de artikelen 7 tot 11, gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 februari 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 februari 2015 tot organisatie van het administratief en financieel beheer van de staatsdienst met afzonderlijk beheer Centrale Dienst voor Duitse Vertalingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 maart 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/03/2015 pub. 08/04/2015 numac 2015000176 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten, alsook om andere financiële verbintenissen aan te gaan en diverse uitgaven goed te keuren binnen de Federale Overheidsdienst Binnen sluiten betreffende de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten alsook om andere financiële verbintenissen aan te gaan en diverse uitgaven goed te keuren binnen de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 3 juli 2018;

Besluit : HOOFDSTUK I - Overdracht van bevoegdheid inzake de rechtstreekse gunning en uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

Artikel 1.De volgende bevoegdheden inzake de rechtstreekse gunning en uitvoering door de besturen van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten ten laste van de begroting van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken komen in aanmerking voor delegatie: 1° a) om de gunningswijze van de opdracht te kiezen;b) om het bestek of de documenten die het vervangen, goed te keuren en, indien nodig, af te wijken van de algemene uitvoeringsregels;c) om de gunningsprocedure in te zetten;2° om de kwalitatieve selectie van de kandidaten of de inschrijvers te verrichten in toepassing van de in de wet voorziene gunningswijzen en om de gemotiveerde selectiebeslissing te ondertekenen;3° om de offertes te beoordelen en de onregelmatige offertes af te wijzen;4° om te beslissen, na het afwerken van een gunningsprocedure : a) om de opdracht te gunnen en om de gemotiveerde gunningsbeslissing te ondertekenen;b) om de opdracht niet te gunnen en de procedure te herbeginnen, indien nodig op een andere wijze;c) om de beslissing te nemen om de opdracht al dan niet te sluiten;d) om de notificatiebrief, of de overeenkomst te ondertekenen;e) om de bestelbon te ondertekenen.5° om de beslissingen mee te delen aan de kandidaten/inschrijvers die niet in aanmerking genomen werden;6° om de bepalingen betreffende de borgtocht toe te passen, zoals voorzien in het bestek en in de artikelen 25 tot 33 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;7° om de eruit volgende schuldverklaringen goed te keuren en om over te gaan tot de desbetreffende vereffeningen.Voor wat betreft de overheidsopdrachten gebeurt deze goedkeuring van de schuldvordering op het ogenblik van de aanvaarding van de prestaties en dus vóór de ontvangst van de factuur. Deze aanvaarding van prestaties verloopt op een elektronische manier binnen een ERP-systeem dat voldoende waarborgen biedt inzake interne controle, dankzij de ingebouwde scheiding van rollen/functies. 8° om de beslissingen tot uitvoering van de opdracht te nemen die een financiële weerslag hebben, inzonderheid: a) het wijzigen van de opdracht overeenkomstig de artikelen 38/1 tot 38/6 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, b) het nemen van de beslissingen inzake de toepassing van de maatregelen van ambtswege, c) het aanvaarden onder beding van korting wegens minderwaarde, d) het opzeggen van de opdracht, e) het verlengen van de opdracht voorzien bij de sluiting, overeenkomstig artikel 57, lid 2, van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, f) het nemen van de beslissing voor de uitvoering van een voorwaardelijk gedeelte van een overheidsopdracht, conform artikel 57 lid 1 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheids-opdrachten.g) het treffen van een dading of het nemen van een beslissing inzake een teruggave, of een weigering van teruggave van boetes wegens laattijdige uitvoering en de straffen, Art.2. De in artikel 1 vermelde bevoegdheden worden overgedragen aan de titularissen van de hieronder vermelde functies, elk binnen de perken van hun bevoegdheid, tot een voor elk van hen aangegeven bedrag en ongeacht de wijze van gunning van de opdracht: a) de Voorzitter van het Directiecomité: 500.000,00 euro; b) de directeurs-generaal en stafdirecteurs: 85.000,00 euro; c) de Eerste Voorzitter van de Raad van State: 85.000,00 euro; d) de Commissaris-generaal van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen: 85.000,00 euro; e) de Eerste Voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen: 85.000,00 euro; f) de Directeur van het Orgaan voor de Coördinatie van de Analyse van de Dreiging (OCAD): 85.000,00 euro; g) de Inspecteur-generaal van de Federale Politie en van de Lokale Politie: 85.000,00 euro; h) het hoofd van de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie belast met het beheer van de elektronische identiteitskaarten: 85.000,00 euro; i) de directeur van de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid: 85.000,00 euro;

In afwachting van de aanstelling van deze directeur wordt deze bevoegdheid opgenomen door de directeur-generaal van de algemene directie Civiele Veiligheid. j) de leidend ambtenaar van de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie Centrale Dienst voor Duitse Vertalingen: 85.000,00 euro; k) de provinciegouverneurs, de Adjunct-gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, de Vice-gouverneur en de Hoge Ambtenaar van het Arrondissement Brussel-Hoofdstad: 85.000,00 euro; l) de adviseur-generaal van de Interne Ondersteuningsdienst: 85.000,00 incl. btw m) de diensthoofden van de Juridische Dienst, de Logistieke Dienst, de Coördinatiecel en de Sociale dienst,, het Permanent Secretariaat voor het beheer van het Fonds AMIF-ISF alsook de directeur van de Centrale Cel voor Informatie en Communicatie: 31.000,00 euro incl. btw n) de eenheidschefs van de operationele eenheden, de Directeur 112, de Directeur Operaties, de Directeur Materieel, de Directeur Financiën van de algemene directie Civiele Veiligheid: 31.000,00 euro incl. btw o) de adviseur-diensthoofd van de directie Begroting en Comptabiliteit van de algemene directie Instellingen en Bevolking.Deze delegatie geldt tevens voor de uitgaven met betrekking tot de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie belast met het beheer van de elektronische identiteitskaarten: 31.000,00 euro incl. btw p) de Beheerder van de Raad van State: 31.000,00 euro incl btw

Art. 3.§ 1 Nadat de Minister of de Voorzitter van het Directiecomité de gemotiveerde gunningsbeslissing heeft goedgekeurd, beschikken de titularissen vermeld in artikel 2, b) tot p), elk voor wat zijn/haar directie of dienst betreft, over de bevoegdheid om de administratieve acties uit te voeren zoals opgenomen in artikel 1, 4° e), 5° en 6°.

De titularissen vermeld in artikel 2, b) tot p) kunnen de bevoegdheden opgenomen in artikel 1, 5° en 6° delegeren aan één of meerdere federale personeelsleden, magistraten of mandaathouders binnen hun directie of dienst, die door hen werden aangewezen. § 2 De in artikel 1, 8° opgenomen bevoegdheden worden overgedragen aan: a) de Voorzitter van het Directiecomité voor de door de Minister gesloten opdrachten;b) de titularissen van de functies vermeld in artikel 2, b) tot p) voor de opdrachten gesloten door de Voorzitter van het Directiecomité. Enkel de Voorzitter van het Directiecomité mag beslissen over de acties die beoogd worden in artikel 1, 8° g), binnen de perken van het voor hem of haar aangegeven bedrag, zoals opgenomen in artikel 2.

Art. 4.§ 1 Voor de bedragen hoger dan 500.000 euro wordt de in artikel 1, 7°, bedoelde bevoegdheid evenwel overgedragen aan de Voorzitter van het Directiecomité voor zover de Minister de desbetreffende verbintenissen heeft aangegaan. § 2 Binnen de perken van het voor hen aangegeven bedrag kunnen de in artikel 2 vermelde titularissen de bevoegdheid opgenomen in artikel 1, 7°, overdragen aan één of meerdere federale personeelsleden, magistraten of mandaathouders binnen hun directie of dienst.

Art. 5.De in artikel 2 vermelde titularissen kunnen delegatie geven aan één of meerdere federale personeelsleden, magistraten of mandaathouders binnen hun directie of dienst om overheidsopdrachten af te sluiten en de daaruit voortvloeiende bestellingen te plaatsen voor een bedrag onder de 8.500 EUR. Het betreft meer bepaald de bevoegdheden opgenomen in artikel 1, 1° tot en met 4. HOOFDSTUK II - Overdracht van bevoegdheid voor de overheidsopdrachten gerealiseerd via de techniek van de aankoopcentrale overeenkomstig artikel 47 van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016

Art. 6.§ 1. De Voorzitter van het Directiecomité heeft de bevoegdheid om te beslissen over de deelname in een gemeenschappelijke overeenkomst die zal afgesloten worden in uitvoering van het federaal aankoopbeleid, alsook om de goedkeuring te geven over de andere stappen in de overheidsopdrachten-procedure, zoals opgenomen in artikel 1. § 2 Binnen de perken van het voor hen aangegeven bedrag kunnen de in artikel 2 vermelde titularissen - een overeenkomst afsluiten met een aanbestedende overheid die niet onderworpen is aan het voorafgaandelijk akkoord van de Ministerraad.

Het bedrag waarmee rekening moet worden gehouden, is het bedrag van de deelname van de FOD Binnenlandse Zaken. - bestelbonnen en schuldvorderingen goedkeuren die betrekking hebben op de in § 1 en § 2 vermelde raamovereen-komsten. De goedkeuring van de schuldvordering gebeurt op het ogenblik van de aanvaarding van de prestaties en dus vóór de ontvangst van de factuur. Deze aanvaarding van prestaties verloopt op een elektronische manier binnen een ERP-systeem dat voldoende waarborgen biedt inzake interne controle, dankzij de ingebouwde scheiding van rollen/functies.

Zij kunnen deze bevoegdheid om bestelbonnen en schuldvorderingen goed te keuren, overdragen aan één of meerdere federale personeelsleden, magistraten of mandaathouders binnen hun directie of dienst, die door hen werden aangewezen. § 3. De titularissen vermeld in artikel 2 kunnen raamovereenkomsten afsluiten waarvoor de FOD Binnenlandse Zaken fungeert als aankoopcentrale, voor zover in uitvoering van het federaal aankoopbeleid vooraf een gemeenschappelijke overeenkomst werd afgesloten met de andere Federale instellingen die wensen deel te nemen. Het bedrag waarmee rekening moet gehouden worden is de geraamde globale en maximale waarde over de totale duur van de raamovereenkomst. HOOFDSTUK III - Overdracht van bevoegdheid van toepassing op de raamovereenkomsten overeenkomstig artikel 43 van de wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016

Art. 7.§ 1 De in artikel 2 aangewezen functietitularissen kunnen raamovereen-komsten uitvoeren door de opdrachten, die erop gebaseerd zijn, te gunnen, binnen de perken van de voor hen vastgelegde bedragen. § 2 Wanneer alle voorwaarden binnen de raamovereenkomst zijn bepaald, kunnen de in § 1 vermelde titularissen, door het versturen van bestelbonnen, opdrachten gunnen die gebaseerd zijn op de raamovereenkomsten afgesloten door de Voorzitter van het Directiecomité of de Minister met één of meerdere deelnemers. § 3 De in artikel 2 aangewezen functietitularissen kunnen de bevoegdheid om bestellingen te plaatsen en schuldvorderingen goed te keuren, overdragen aan één of meerdere, door hen aangewezen federale personeelsleden, magistraten of mandatarissen binnen hun directie of dienst. HOOFDSTUK IV - Overdracht van bevoegdheid inzake vastleggingen en vereffeningen van diverse uitgaven

Art. 8.§ 1 Onder diverse uitgave wordt verstaan de uitgave die geen verband houdt met overheidsopdrachten. § 2 Onverminderd het voorafgaand advies van de Inspectie van Financiën en de tussenkomst van de Ministerraad, wordt de overdracht van bevoegdheid, voor het aangaan van financiële verbintenissen en het goedkeuren van de hieruit voortvloeiende uitgaven die buiten de regelgeving inzake de overheidsopdrachten vallen, toegekend aan de titularissen van de in artikel 2 vermelde functies, voor het geheel van de uitgaven voorzien in de begroting en dit binnen de perken van de voor hen aangegeven bedragen. Voor wat betreft de levering van goederen en diensten betreft de goedkeuring van vereffeningen in de praktijk de aanvaarding van de prestaties.

Zij kunnen deze bevoegdheden overdragen aan één of meerdere federale personeelsleden, magistraten of mandaathouders binnen hun directie of dienst, die door hen werden aangewezen. § 3 De bevoegdheid om vereffeningen goed te keuren voor bedragen hoger dan 500.000 euro die het gevolg zijn van de uitvoering van bepaalde wettelijke bepalingen of in uitvoering van afgesloten akkoorden door de Minister of de Ministerraad, wordt overgedragen aan de Voorzitter van het Directiecomité. Hij/zij kan deze bevoegdheid voor specifieke uitgaven overdragen aan de in artikel 2 vermelde functies.

Art. 9.Delegatie wordt verleend aan de directeur van de Stafdienst Budget en Beheerscontrole om, ongeacht de bedragen ervan, volgende uitgaven vast te leggen en te vereffenen : - de kosten van de facturen voor e-ticketing in het kader van dienstopdrachten; - de aanvragen voor terugbetalingen van kosten voor dienstverplaatsingen en reis- en verblijfskosten; - de facturen die het gevolg zijn van gezamenlijke aankopen of prestaties die aangerekend worden op de verschillende diensten en directies en waarvoor een centrale bestelbon wordt opgemaakt; - de facturen inzake de kaartbijdragen van de corporate Visakaarten.

Alsook om, ongeacht de bedragen ervan, volgende uitgaven te vereffenen : - de maandelijkse aanvragen voor terugbetaling van fietsvergoeding en autovergoeding in het kader van het woon werk verkeer; - de uitgavenstaten van de Corporate Visakaarten met centrale facturatie.

De directeur van de Stafdienst Budget en Beheerscontrole kan deze bevoegdheden overdragen aan één of meerdere federale personeelsleden binnen zijn dienst, die door hem werden aangewezen. HOOFDSTUK V - Algemene bepalingen

Art. 10.Bij hoogdringendheid en in omstandigheden die niet de mogelijkheid bieden dat de in artikel 2 aangewezen functietitularissen tussenkomen, hebben onderstaande titularissen de exclusieve bevoegdheid om opdrachten te sluiten en uitgaven te verrichten die noodzakelijk zijn om: - mensenlevens te beschermen, - te voorzien in de medische verzorging, het vervoer of de repatriëring van het personeel en van de bewoners van de centra (open en gesloten), - de gebruiksveiligheid van het materieel en de goede uitvoering van de opdracht te verzekeren.

Deze exclusieve bevoegdheid wordt toegekend aan: - de adviseur-generaal van de Algemene Directie Civiele Veiligheid belast met de operaties voor gans België, - de eenheidschef van de operationele eenheid van de Algemene Directie Civiele Veiligheid voor zijn territorium, - de voorzitter van de beleidscel opgericht in geval van een crisissituatie, soms ook emergency director genoemd, - de centrumdirecteur van de open en gesloten centra van de Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken tot een bedrag van 50.000 euro.

Art. 11.In geval van afwezigheid of verhindering van de in artikel 2 vermelde personen, kunnen hun bevoegdheden worden overgedragen aan een federaal personeelslid, magistraat mandaathouder binnen hun directie of dienst, die door hen werd aangewezen om hen te vervangen of aan de vervanger die formeel werden aangewezen door toepassing van een wettelijk vastgelegde vervangingsregeling.

Art. 12.De originele exemplaren van de delegaties opgesteld in uitvoering van de artikel 3, § 1, artikel 4, § 2, artikel 5, artikel 6, § 2, artikel 7, § 3, artikel 8, §§ 2 en 3, artikel 9 en artikel 11 worden overgemaakt aan de Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, die verantwoordelijk is voor de controle van de correcte uitvoering van deze delegaties en de bewaring van alle documenten via welke een delegatie wordt gegeven. De betrokken dienst bewaart eveneens een kopie van deze delegaties.

De delegatie mag geen voorwerp meer uitmaken van een nieuwe delegatie door de personen die de subdelegatie gekregen hebben.

Art. 13.Elk bij dit besluit vastgelegd bedrag behelst het totale reële of geraamde bedrag van de uitgave in euro, met inbegrip van de bijkomende kosten, maar met uitsluiting van de btw, rekening houdend met de ramingsregels bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.

In afwijking van het eerste lid is de drempel van 31.000 euro, zoals voorzien bij artikel. 15 van het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, inclusief btw.

Art. 14.Geen enkele opdracht mag worden gesplitst om ze te onttrekken aan de toepassing van dit besluit.

Art. 15.Het ministerieel besluit van 20 maart 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/03/2015 pub. 08/04/2015 numac 2015000176 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten, alsook om andere financiële verbintenissen aan te gaan en diverse uitgaven goed te keuren binnen de Federale Overheidsdienst Binnen sluiten betreffende de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten, alsook om andere financiële verbintenissen aan te gaan en diverse uitgaven goed te keuren binnen de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt opgeheven.

Brussel, 18 september 2018.

De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON


begin


Publicatie : 2018-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^