Ministerieel Besluit van 19 april 2002
gepubliceerd op 08 mei 2002
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juli 2001 houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2001 tot bepaling van begeleidingsmaatregelen voor de woongebouwen gelegen in de tweede zone van het pl

bron
waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
2002027395
pub.
08/05/2002
prom.
19/04/2002
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

19 APRIL 2002. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/07/2001 pub. 01/08/2001 numac 2001027451 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2001 tot bepaling van begeleidingsmaatregelen voor de woongebouwen gelegen in de tweede zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de onder he sluiten houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2001 tot bepaling van begeleidingsmaatregelen voor de woongebouwen gelegen in de tweede zone (zone B) van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens


De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, Gelet op het decreet van 23 juni 1994 betreffende de oprichting en de uitbating van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens en vliegvelden, gewijzigd op 8 juni 2001;

Gelet op de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder, inzonderheid op artikel 1bis , gewijzigd op 8 juni 2001;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2001 tot bepaling van begeleidingsmaatregelen voor de woongebouwen gelegen in de tweede zone (zone B) van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/07/2001 pub. 01/08/2001 numac 2001027451 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2001 tot bepaling van begeleidingsmaatregelen voor de woongebouwen gelegen in de tweede zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de onder he sluiten houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2001 tot bepaling van begeleidingsmaatregelen voor de woongebouwen gelegen in de tweede zone (zone B) van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens, Besluit :

Artikel 1.Artikel 5 van het ministerieel besluit van 18 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/07/2001 pub. 01/08/2001 numac 2001027451 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2001 tot bepaling van begeleidingsmaatregelen voor de woongebouwen gelegen in de tweede zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de onder he sluiten houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2001 tot bepaling van begeleidingsmaatregelen voor de woongebouwen gelegen in de tweede zone (zone B) van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens wordt aangevuld als volgt : « Bij wijze van uitzondering kan de Minister, wanneer uit de schatting van het ereloon van de privé-schatter blijkt dat deze bedragen onvoldoende zijn, van het plafond afwijken. Wanneer de tussenkomst van een veiligheidscoördinator nodig is, wordt een omstandige en verantwoorde schatting van zijn ereloon gevoegd bij die opgesteld door de privé-schatter en wordt de kostprijs van zijn tussenkomst toegevoegd aan het ereloon van de privé-schatter. »

Art. 2.Artikel 5 van bijlage I bij het het ministerieel besluit van 18 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/07/2001 pub. 01/08/2001 numac 2001027451 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2001 tot bepaling van begeleidingsmaatregelen voor de woongebouwen gelegen in de tweede zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de onder he sluiten houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2001 tot bepaling van begeleidingsmaatregelen voor de woongebouwen gelegen in de tweede zone (zone B) van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens wordt vervangen als volgt : « Voornoemd ereloon is bestemd voor de vergoeding van alle taken die de privé-schatter worden toevertrouwd van de uitwerking van het dossier voor de aanvraag van de tegemoetkoming tot en met de uitbetaling daarvan, waarin inbegrepen zijn de eventuele stappen die hij moet ondernemen om een stedenbouwkundige vergunning te krijgen.

Wanneer de tussenkomst van een veiligheidscoördinator nodig is, is de privé-schatter belast met diens aanwijzing.

Bij zijn schatting van het ereloon voegt hij een omstandige en verantwoorde schatting van het ereloon van de veiligheidscoördinator.

De kostprijs van zijn tussenkomst wordt toegevoegd aan het ereloon van de privé-schatter. »

Art. 3.Artikel 2 van bijlage III vij het ministerieel besluit van 18 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/07/2001 pub. 01/08/2001 numac 2001027451 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2001 tot bepaling van begeleidingsmaatregelen voor de woongebouwen gelegen in de tweede zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de onder he sluiten houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2001 tot bepaling van begeleidingsmaatregelen voor de woongebouwen gelegen in de tweede zone (zone B) van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens wordt vervangen als volgt : « De privé-schatter verbindt zich ertoe alle taken die hem van de uitwerking van het dossier voor de aanvraag van een tegemoetkoming tot de uitbetaling ervan toevertrouwd worden, na te leven, daarbij inbegrepen de eventuele stappen die nodig zijn voor het krijgen van een stedenbouwkundige vergunning en indien nodig de aanwijzing van een veiligheidscoördinator. »

Art. 4.Artikel 5 van bijlage III vij het ministerieel besluit van 18 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/07/2001 pub. 01/08/2001 numac 2001027451 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2001 tot bepaling van begeleidingsmaatregelen voor de woongebouwen gelegen in de tweede zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de onder he sluiten houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2001 tot bepaling van begeleidingsmaatregelen voor de woongebouwen gelegen in de tweede zone (zone B) van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens wordt vervangen als volgt : « De privé-schatter verbindt zich ertoe een ereloon te vragen dat tussen 1.250 euro (50 425 BEF) en 2.500 euro (100 850 BEF) schommelt, BTW niet inbegrepen, met dien verstande dat de kostprijs van de door het Waals Gewest gewaarborgde tussenkomst die bedragen niet mag overschrijden.

Overeenkomstig artikel 5, tweede lid, van het ministerieel besluit van 18 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/07/2001 pub. 01/08/2001 numac 2001027451 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2001 tot bepaling van begeleidingsmaatregelen voor de woongebouwen gelegen in de tweede zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de onder he sluiten houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2001 tot bepaling van begeleidingsmaatregelen voor de woongebouwen gelegen in de tweede zone (zone B) van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de onder het Waalse Gewest ressorterende luchthavens, stelt de privé-schatter een omstandige en verantwoorde schatting op van het ereloon en voegt die bij het voorontwerpdossier dat ter goedkeuring aan de instelling overgemaakt wordt en, wanneer de tussenkomst van een veiligheidscoördinator nodig is, stelt hij een omstandige en verantwoorde schatting van zijn ereloon op.

Het vastgelegde ereloon dekt alle taken die de privé-schatter worden toevertrouwd, zoals bedoeld in artikel 2 van deze overeenkomst. De kostprijs van de tussenkomst van de veiligheidscoördinator wordt toegevoegd aan het ereloon van de privé-schatter. »

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Namen, 19 april 2002.

S. KUBLA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^