Ministerieel Besluit van 19 april 2012
gepubliceerd op 20 april 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2012022147
pub.
20/04/2012
prom.
19/04/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 APRIL 2012. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten


De Minister van Sociale Zaken, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 13 december 2006, 25 april 2007 en 23 december 2009, § 3, achtste lid, ingevoegd bij de wet van 22 december 2003 en artikel 72bis, § 2, tweede en derde lid, vervangen bij de wet van 22 december 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikel 37bis, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de voorstellen van het secretariaat van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, uitgebracht op 23 maart 2012;

Gelet op de adviezen van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 26 maart 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 27 maart 2012;

Gelet op de notificatie aan de aanvrager van 28 maart 2012;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat, gezien de noodzaak om de uitgaven te beheersen, een opname in de vergoedbaarheid van de specialiteit ESCITALOPRAM EG ten laatste op 1 mei 2012 noodzakelijk is om het referentieterugbetalingssysteem toe te kunnen passen op 1 juli 2012 voor het werkzaam bestanddeel escitalopram, wat zal resulteren in een gunstige budgettaire impact en door het feit dat de schrapping uit de vergoedbaarheid, met ingang op 1 mei 2012, van sommige farmaceutische specialiteiten die niet meer gecommercialiseerd worden, noodzakelijk is in het kader van de praktische uitvoering van de reglementering die de apotheker verplicht om in het geval van een voorschrift op stofnaam, geneesmiddelen af te leveren binnen een beperkte lijst van geneesmiddelen;

Gelet op het advies nr. 51.239/2 van de Raad van State, gegeven op 18 april 2012 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2012.

Brussel, 19 april 2012.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^