Ministerieel Besluit van 19 december 2013
gepubliceerd op 07 november 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW « Autrement », Waterloosesteenweg 41, te 1060 Brussel, als dienst voor sociale hulpverlening aan de gedetineerden van het gerechtelijk arrondissement Brussel I

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2014029683
pub.
07/11/2014
prom.
19/12/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

19 DECEMBER 2013. - Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW « Autrement », Waterloosesteenweg 41, te 1060 Brussel, als dienst voor sociale hulpverlening aan de gedetineerden van het gerechtelijk arrondissement Brussel I


De Minister van Jeugd, Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2001 betreffende de sociale hulpverlening aan de gedetineerden met het oog op hun sociale reïntegratie, zoals gewijzigd bij de decreten van 28 april 2004, 19 oktober 2007 en 19 februari 2009, inzonderheid op artikel 4, tweede lid;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 december 2001 tot uitvoering van het decreet van 19 juli 2001 betreffende de sociale hulpverlening aan de gedetineerden met het oog op hun sociale reïntegratie, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 december 2008 houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW « Autrement », Waterloosesteenweg 41, te 1060 Brussel, als dienst voor sociale hulpverlening aan de gedetineerden van het gerechtelijk arrondissement Brussel I voor een periode van vijf jaar vanaf 1 januari 2009;

Gelet op het advies van de Adviescommissie voor hulpverlening aan de gedetineerden, gegeven op 15 oktober 2013;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 december 2013;

Gelet op de overeenstemming, vastgesteld door de administratie op 24 juni 2013, met de aanvraag om hernieuwing van de erkenning als dienst voor sociale hulpverlening aan de gedetineerden van het gerechtelijk arrondissement Brussel I, ingediend op 14 juni 2013 door de verantwoordelijken van de VZW "Autrement", Waterloosesteenweg 41, te 1060 Brussel;

Overwegende dat aan alle erkenningsvoorwaarden, zoals bepaald in de artikelen 5 en 7 § 1 en § 4 van het bovenvermelde decreet van 19 juli 2001 en in de artikelen 3 tot 7 en 15 tot 16/1 van het bovenvermelde besluit van 13 december 2001, voldaan is;

Gelet op het advies van de administratie, gegeven op 8 oktober 2013, Besluit :

Artikel 1.De erkenning als dienst voor sociale hulpverlening aan de gedetineerden van het gerechtelijk arrondissement Brussel I, categorie D, aan de VZW « Autrement », Waterloosesteenweg 41, te 1060 Brussel, wordt hernieuwd voor een periode van 5 jaar vanaf 1 januari 2014.

Art. 2.Het aantal gedetineerden opgevangen door de dienst voor sociale hulpverlening aan de gedetineerden van het gerechtelijk arrondissement Brussel I, wordt administratief bepaald tegen 50 % van de capaciteit in aantal gedetineerden van het geheel van de inrichtingen van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Brussel, 19 december 2013.

Mevr. E. HUYTEBROECK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^