Ministerieel Besluit van 19 februari 2004
gepubliceerd op 26 maart 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de benoeming van de leden van de Erkenningscommissie voor de ceremonievoertuigen

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2004031115
pub.
26/03/2004
prom.
19/02/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 FEBRUARI 2004. - Ministerieel besluit betreffende de benoeming van de leden van de Erkenningscommissie voor de ceremonievoertuigen


De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek, De Staatssecretaris bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen en Bezoldigd Vervoer van Personen, Gelet op de ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, zoals gewijzigd bij de ordonnantie van 11 juli 2002, inzonderheid op artikel 17, § 1, 1°;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2002 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, inzonderheid op artikel 83, § 3;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 februari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/02/2000 pub. 12/09/2000 numac 2000031296 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor de ceremonievoertuigen sluiten betreffende de benoeming van de Erkenningscommissie voor de ceremonievoertuigen, inzonderheid op artikel 2, Besluiten :

Artikel 1.De Erkenningscommissie voor de ceremonievoertuigen in samengesteld als volgt : 1° twee personen die de sector van het verhuren van wagens met chauffeur vertegenwoordigen en zetelend in het Adviescomité voor Taxi's en Huurwagens met Chauffeur : de heer Georges Gemers, Voorzitter van de Nationale Belgische Beroepsverening van Uitbaters van Huurvoertuigen met Chauffeur; Mevr. Christiane Bombeek; 2° een persoon die de sector van de taxi's vertegenwoordigt en zetelend in het Adviescomité voor Taxi's en Huurwagens met Chauffeur : de heer André De Loor, Voorzitter van de Beroepsverening van Taxi- en Taxibestelwagenexploitanten;3° twee personen van de Directie Taxi's en Bijzondere Vormen van Geregeld Vervoer van het Bestuur Uitrusting en Vervoer van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Mevr.Michaëla Popescu, Directrice; de heer Guy Engels, Attaché; 4° een persoon die de gebruikers vertegenwoordigt en zetelend in het Adviescomité voor Taxi's en Huurwagens met Chauffeur : de heer Ulrik Schollaert.

Art. 2.De leden van de Commissie worden benoemd voor een periode van drie jaar.

De mandaten zijn hernieuwbaar.

Art. 3.Mevr. Michaëla Popescu is aangeduid als voorzitter van de Commissie.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 19 februari 2004.

De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek, J. SIMONET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^