Ministerieel Besluit van 19 februari 2015
gepubliceerd op 05 maart 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende aanstelling of erkenning van de leden van het Beheerscomité van FED+

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2015002001
pub.
05/03/2015
prom.
19/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 FEBRUARI 2015. - Ministerieel besluit houdende aanstelling of erkenning van de leden van het Beheerscomité van FED+


De Minister van Ambtenarenzaken, Gelet op de programmawet van 30 december 2001, inzonderheid op artikel 103;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 september 2002 tot vaststelling van de samenstelling, de werkwijze en de bevoegdheden van het Beheerscomité van FED+, inzonderheid op hoofdstuk I;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 juni 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/06/2010 pub. 19/07/2010 numac 2010002049 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende aanstelling of erkenning van de leden van het Beheerscomité van FED+ sluiten houdende aanstelling of erkenning van de leden van het Beheerscomité van FED+, Besluit :

Artikel 1.Wordt aangesteld als vertegenwoordigster van de Minister van Ambtenarenzaken die van rechtswege voorzitter is van het Beheerscomité : Mevr. Griet Valgaeren

Art. 2.Worden aangesteld als leden van het Beheerscomité voor een periode van vier jaar : - Mevr. Marion Delanghe, diensthoofd van FED+ - Mevr. Tine D'Hooghe, als vertegenwoordigster van de FOD Personeel en Organisatie - Mevr. Annie Kempe, als vertegenwoordigster van de FOD Financiën.

Art. 3.Worden erkend in de hoedanigheid van leden van het Beheerscomité aangewezen door de representatieve vakorganisaties : - voor de Algemene Centrale der Openbare Diensten: de heer Roland Vansaingele - voor het ACV Openbare Diensten: de heer Jean-Paul De Vos - voor het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt: de heer Jean-Pierre Harmegnies.

Art. 4.De mandaten van de leden bedoeld in artikel 2 van dit besluit gaan in op 1 oktober 2014 en eindigen op 30 september 2018.

Art. 5.Het ministerieel besluit van 24 juni 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/06/2010 pub. 19/07/2010 numac 2010002049 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende aanstelling of erkenning van de leden van het Beheerscomité van FED+ sluiten houdende aanstelling of erkenning van de leden van het Beheerscomité van FED+, gewijzigd bij de ministerieel besluit van 13 september 2012, wordt opgeheven.

Art. 6.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2014.

Brussel, 19 februari 2015.

De Minister van Defensie belast met Ambtenarenzaken, S. VANDEPUT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^