Ministerieel Besluit van 19 januari 2011
gepubliceerd op 21 januari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011022021
pub.
21/01/2011
prom.
19/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 JANUARI 2011. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten


De Minister van Sociale Zaken, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 13 december 2006, 25 april 2007 en 23 december 2009, § 3, achtste lid, ingevoegd bij de wet van 22 december 2003, § 4, eerste en tweede lid, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en gewijzigd bij de wet van 19 december 2008 en § 8, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, artikel 37, § 3, derde lid, vervangen bij de wet van 27 december 2005 en gewijzigd bij de wet van 13 december 2006 en artikel 72bis, § 1bis, laatste zin, ingevoegd bij de wet van 22 december 2008 en § 2, tweede en derde lid, vervangen bij de wet van 22 december 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikelen 34, 37bis , 38, 57, 62, 80bis en 95, § 3, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de voorstellen van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, uitgebracht op 13 juli 2010, 17 augustus 2010, 22 en 28 september 2010 en 6, 12 en 26 oktober 2010;

Gelet op de voorstellen van het secretariaat van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, uitgebracht op 27 september 2010, 5, 11 en 25 oktober 2010 en 9 november 2010;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 7 december 2010;

Gelet op de adviezen van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 juli 2010, 10 augustus 2010, 1, 8, 12, 14, 18, 22, 26 en 27 oktober 2010 en 3, 8 en 17 november 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris voor Begroting van 6, 8, 27 en 28 oktober 2010 en 4 en 25 november 2010;

Overwegende dat, met betrekking tot de specialiteiten ALDACTONE 100 mg (PharmaPartner), AMLODIPINE IVOWEN 5 mg, AMLODIPINE IVOWEN 10 mg, AUGMENTIN 500 mg (PharmaPartner), AUGMENTIN 875 mg (PharmaPartner), BIOCLAVID 125 mg, BIOCLAVID 250 mg, CARBOPLATIN SANDOZ 10 mg/ml, CICLOSPORINE SANDOZ 25 mg, CICLOSPORINE SANDOZ 50 mg, CICLOSPORINE SANDOZ 100 mg, CICLOSPORINE SANDOZ 100 mg/ml, CITALOPRAM GENERIX 20 mg, CLINGOZAN 5 mg, CLINGOZAN 10 mg, DOC MORFINE 10 mg, DOC MORFINE 30 mg, DOC MORFINE 60 mg, DOC MORFINE 100 mg, DOC RISEDRONAAT 35 mg, EXEMESTAN SANDOZ 25 mg, FLUVASTATINE SANDOZ 40 mg, FLUVASTATINE SANDOZ 80 mg, IBANDRONIC ACID SANDOZ 2 mg/2 ml, IBANDRONIC ACID SANDOZ 6 mg/6 ml, LEVODOPA/BENSERAZIDE TEVA 200 mg/50 mg, LEVOFLOXACINE MYLAN 5 mg/ml, LIPITOR 40 mg (Impexeco), MEROPENEM SANDOZ 500 mg, MEROPENEM SANDOZ 1 g, NOXAP 200 ppm mol/mol, NOXAP 800 ppm mol/mol, PANTOZOL 20 mg (Impexeco), PANTOZOL 40 mg (Impexeco), RAMIPRIL MYLAN 2,5 mg, RAMIPRIL MYLAN 5 mg, RAMIPRIL MYLAN 10 mg, RAMIPRIL PFIZER 10 mg, REPAGLINIDE EG 4 mg, REPAGLINIDE SANDOZ 0,5 mg, REPAGLINIDE SANDOZ 1 mg, REPAGLINIDE SANDOZ 2 mg, RISEDREENOS 5 mg, RISEDREENOS 35 mg, TENORMIN-100 (Impexeco), ZURCALE 20 mg (Impexeco) en ZURCALE 40 mg (Impexeco), door Onze Staatssecretaris voor Begroting geen akkoord is verleend binnen een termijn van tien dagen, vermeld in artikel 35bis, § 15, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en dat de betrokken akkoorden dienvolgens met toepassing van die wetsbepaling wordt geacht te zijn verleend;

Bij ontstentenis van een gemotiveerde beslissing van de Minister, binnen een termijn van 180 dagen, wat betreft de specialiteit REPAGLINIDE EG 4 mg, heeft de gemachtigde ambtenaar, met toepassing van artikel 34 van het koninklijk besluit van 21 december 2001, een beslissing genotificeerd op 24 november 2010;

Bij ontstentenis van een gemotiveerd definitief voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, binnen een termijn van 150 dagen en een gemotiveerde beslissing van de Minister, binnen een termijn van 180 dagen, wat betreft de specialiteit CARBOPLATIN SANDOZ 10 mg/ml, heeft de gemachtigde ambtenaar, met toepassing van artikel 34 van het koninklijk besluit van 21 december 2001, een beslissing genotificeerd op 3 november 2010;

Gelet op de notificaties aan de aanvragers van 8, 9, 17, 22, 23, 25 en 29 november 2010;

Gelet op het advies nr. 49.047./2 van de Raad van State, gegeven op 12 januari 2011 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.In de bijlage I van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.In bijlage IV van hetzelfde besluit, zoals tot op heden gewijzigd, worden de als volgt opgestelde ATC codes toegevoegd: - « N04BB01 - Amantadine ».

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen die ingaat de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van de bepalingen van artikel 2, die in werking treden op 1 december 2010.

Brussel, 19 januari 2011.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^