Ministerieel Besluit van 19 juli 2017
gepubliceerd op 04 december 2017
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 04 van de organisatieafdeling van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017

bron
waalse overheidsdienst
numac
2017206171
pub.
04/12/2017
prom.
19/07/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017206171

WAALSE OVERHEIDSDIENST


19 JULI 2017. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 04 van de organisatieafdeling van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017


De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken, Administratieve Vereenvoudiging en Energie, De Minister van Landbouw, Natuur, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme en Luchthavens, afgevaardigde voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio, Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 21 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het decreet van 12 juli 2017 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 28 juni 2017;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocatie 12.12 van programma 03 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017, met het oog op de uitvoering van het Actieplan in het kader van de strijd tegen invasieve soorten;

Besluiten :

Artikel 1.Er worden vastleggings- en vereffeningskredieten ten belope van 85 duizend EUR overgedragen van programma 04 van organisatieafdeling 15 naar programma 03 van dezelfde organisatieafdeling.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma's 04 en 03 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 wordt gewijzigd als volgt: (duizend EUR)

Basisallocatie

Initieel krediet na de eerste aanpassing

Overdracht

Aangepast krediet

VAK

VEK

VAK

VEK

VAK

VEK

OA 15 12.12.03

373

512

+ 85

+ 85

458

597

OA 15 33.12.04

480

480

- 85

- 85

395

395


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken, Administratieve Vereenvoudiging en Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 19 juli 2017.

Ch. LACROIX R. COLLIN


begin


Publicatie : 2017-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^